Технології фармацевтичних препаратів

ID: 50870
Field of knowledge 
22 Health
Specialty 
226 Pharmacy, Industrial Pharmacy
Specialization 
Технології фармацевтичних препаратів
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку професійних і творчих здібностей студентів щодо оволодіння методологією наукової діяльності та їх підготовки до розв'язання проблем з галузі технології фармацевтичних препаратів.

Program features
Предметна область, напрям

Технологія, стандартизація, проектування та забезпечення виробництва фармацевтичних препаратів.

Об'єкти вивчення: наукові основи технології одержання фармацевтичних препаратів, апаратурне оформлення процесів.

Методи, методики та технологи: експериментальні методи, методи моделювання, методи аналізу та спеціальні методи розв'язання завдань відповідно до спеціальності.

Інструменти та обладнання: апарати та обладнання для одержання фармацевтичних препаратів, вимірювальні прилади, нормативна документація.

Фокус програми

Дослідження із технології одержання фармацевтичних препаратів. Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку технології одержання фармацевтичних препаратів з метою забезпечення відповідності регламентам та стандартам якості.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з технології, стандартизації, проектування та забезпечення якості фармацевтичних препаратів. Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця на підприємствах, у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання у аспірантурі за освітньо-науковим рівнем.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовка кваліфікаційної роботи магістра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
  • Здатність планувати та управляти часом.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
  • Професійні етичні зобов'язання.
  • Здатність бути критичним і самокритичним.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
 • Системні компетентності:
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків.
  • Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та застосування енергозберігаючих технологій.
  • Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Знання про сучасні тенденції розвитку та найважливіші наукові досягнення в області отримання та використання фармацевтичних препаратів
  • Здатність розраховувати оптимальну чисельну потребу у персоналі з врахуванням стратегії розвитку підприємства.
  • Здатність до створення, охорони, використання та захисту об'єктів інтелектуальної власності в сфері розробки та технології виготовлення фармацевтичних препаратів;
  • Здатність до проектування фармацевтичних виробництв з проведенням необхідних розрахунків та обґрунтуванням технологічних параметрів з використовуванням вимог державних стандартів та нормативних документів;
  • Здатність до проведення стандартизації та контроля якості фармацевтичних препаратів з використанням нормативних документів та відповідних методик.
  • Здатність використовувати знання і практичні навички для застосування сучасних методів наукового дослідження.
  • Здатність застосовувати знання, розуміння та практичні навички для розв'язування задач синтезу та аналізу компонентів, які входять до складу фармацевтичних препаратів.
  • Здатність застосовувати знання з хімічного складу та біологічної активності природної сировини для розробки та аналізу фармацевтичних препаратів.
 • Фахові (компетентності щодо спеціальних розділів на вибір студента):
  • Здатність використовувати іноземну мову для вивчення фахової літератури з розробки та дослідження фармацевтичних препаратів.
  • Здатність використовувати знання для підбору лікарських препаратів при поліпрагмазії.
  • Здатність використовувати аптечні технології для виготовлення фармацевтичних препаратів для індивідуального використання.
 • Інноваційні:
  • Здатність обґрунтовувати склад декоративної косметики з використанням необхідних знань з хімічного складу та біологічної дії компонентів на шкіру.
  • Здатність використовувати знання із сумісності, складу ефірних масел та їх дії на шкіру та в цілому на організм для розробки та виготовлення якісної парфюмерно-косметичної продукції.
 • Компетентності індивідуального вибору:
  • Здатність до створення ароматичних композицій із заданими властивостями.
Program learning outcomes
Ключові результати навчання:
 • Вміти використовувати методи та правила управління інформацією при роботі з документами за професійним спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
 • Вміти використовувати комунікаційні технології для підтримування гармонійних ділових та особистісних контактів, як передумову ділового успіху.
 • Знати та розуміти закони та методи міжособистісних комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у професійній сфері, ефективної праці в колективі, адаптивності.
 • Уміти складати психологічний портрет людини, підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління персоналом.
 • Знати та розуміти закономірності, методи та підходи творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній сфері.
 • Знати основи кадрового менеджменту, авторського права, професійної педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують її до етичних цінностей.
 • Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), долати власні недоліки.
 • Уміння застосовувати знання і розуміння для розв'язання задач, які характерні обраній спеціальності.
 • Знати методологію системних досліджень, методів дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття, багатофункціональність для розв'язання прикладних завдань в галузі професійної діяльності.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
Фахові результати навчання:
 • Вміти використовувати знання іноземної мови для вивчення фахової літератури з розробки та дослідження фармацевтичних препаратів.
 • Вміти використовувати сучасні методи фізико-хімічного дослідження при вивченні складу фармацевтичних препаратів.
 • Вміти обґрунтовувати склад декоративної косметики з використанням необхідних знань з хімічного складу та біологічної дії компонентів на шкіру.
 • Вміти використовувати аптечні технології для виготовлення фармацевтичних препаратів для індивідуального використання.
 • Знати та вміти використовувати знання із сумісності, складу ефірних масел та їх дії на шкіру та в цілому на організм для розробки та виготовлення якісної парфюмерно-косметичної продукції.
Спеціальні:
 • Вміти виконувати експериментальні дослідження на сучасному рівні та застосовувати дослідницькі навички в області фармацевтичних препаратів
 • Вміти застосовувати знання, розуміння та практичні навички для розв'язування задач синтезу та аналізу активних та допоміжних речовин в області розробки фармацевтичних препаратів.
 • Знати сучасні тенденції розвитку та найважливіші наукові досягнення в області отримання та використання фармацевтичних препаратів
 • Вміти розраховувати оптимальну чисельну потребу у персоналі з врахуванням стратегії розвитку підприємства.
 • Знати шляхи створення, охорони, використання та захисту об'єктів інтелектуальної власності в сфері розробки та технології виготовлення фармацевтичних препаратів;
 • Знати основи проектування фамацевтиних виробництв;
 • Вміти проводити необхідні розрахунки та обґрунтовувати технологічні параметрів на підприємствах з використовуванням вимог державних стандартів та нормативних документів;
 • Вміти проводити стандартизацію та контролювати якість фармацевтичних препаратів з використанням нормативних документів та відповідних методик.
 • Вміти використовуючи сучасні методи аналізу, проводити визначення хімічних показників якості субстанцій, напівпродуктів та готових фармацевтичних препаратів.
 • Вміти використовувати знання і практичні навички для розроблення сучасних методів наукового дослідження.
 • Вміти застосовувати знання, розуміння та практичні навички для розв'язування задач синтезу та аналізу компонентів, які входять до складу фармацевтичних препаратів.
 • Вміти застосовувати знання з хімічного складу та біологічної активності природної сировини для розробки та аналізу фармацевтичних препаратів.
Базові знання, вміння та розуміння на вибір студента:
 • Вміти використовувати знання іноземної мови для вивчення фахової літератури з розробки та дослідження фармацевтичних препаратів.
 • Вміти презентувати результати власних наукових досліджень із використанням сучасного програмного забезпечення.
 • Вміти обґрунтовувати склад декоративної косметики з використанням необхідних знань з хімічного складу та біологічної дії компонентів на шкіру.
 • Вміти використовувати аптечні технології для виготовлення фармацевтичних препаратів для індивідуального використання.
 • Знати та вміти використовувати знання із сумісності, складу ефірних масел та їх дії на шкіру та в цілому на організм для розробки та виготовлення якісної парфюмерно-косметичної продукції.
 • Знати та вміти створювати парфумерні композиції із заданими властивостями.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

85 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Магістр з фармації, промислової фармації, технології фармацевтичних препаратів.
Higher education document issued to graduates:
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Магістр;

Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація;

Спеціалізація – Технології фармацевтичних препаратів;

Освітня програма – Технології фармацевтичних препаратів.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Александрова Олександра Ігорівна