Фармація

ID: 50871
Field of knowledge 
22 Health
Specialty 
226 Pharmacy, Industrial Pharmacy
Specialization 
Фармація
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

Ця програма спрямована на професійну підготовку фахівців шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, дистриб’юцію, просування, регулювання забезпечення лікарськими засобами з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій, а також консультування, надання інформації щодо лікарських засобів на засадах фармацевтичної етики та деонтології, моніторинг побічної дії та/або неефективності лікарської терапії.

Program features
Предметна область, напрям

Об’єкт діяльності: лікарські засоби на усіх етапах життєвого циклу, фармацевтичне забезпечення.

Методи, методики та технології: органолептичні, фізико-хімічні, біофармацевтичні, фармако-технологічні, мікробіологічні, біохімічні та фармакологічні, клінічні, лабораторні, розрахунково-економічні, маркетингових досліджень, моделювання, прогнозування та інші.

Інструменти та обладнання. Протягом набуття вищої освіти використовуються пристрої та прилади для здійснення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фармації, що є сучасними, широко вживаними у практичній діяльності провізора і безпечними з точки зору охорони праці.

Фокус програми

Програма спрямована на розробку, впровадження організаційних, технологічних, контрольно-аналітичних, адміністративногосподарських (управлінських), дослідницьких функцій, визначення потреби в лікарських засобах та виробах медичного призначення, організацію їх постачання; забезпечення сучасної технології виготовлення ліків за рецептами і вимогами закладів охорони здоров’я; приймання, зберігання та відпуск лікарських засобів, здійснення контролю за якістю ліків; проведення рекламноінформаційної роботи, дотримання принципів фармацевтичної етики та деонтології, постійне підвищення професійного рівня.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Програма розвиває перспективи подальшої підготовки фахівців в галузі фармації, з урахуванням сучасних вимог ринку праці в активному дослідницькому середовищі. Передбачається стажування на провідних підприємствах фармацевтичної промисловості та в науково-дослідних установах.

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Після підготовки магістр здатний виконувати зазначену в ДК 003-2010 професійну роботу та може обіймати посади відповідно до професійних назв робіт та діючого законодавства.

Крім того, магістр може працювати у закладах охорони здоров’я, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судовохімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, закладах вищої освіти і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.

Подальше навчання

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою фахівець може вступати на програму післядипломної освіти (інтернатура), де здійснюється підготовка за освітніми програмами підготовки фахівців певної спеціалізації (перелік затверджено наказом МОЗ України від 21.11.2005 № 621). Післядипломна освіта здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових вимог в залежності від сфери діяльності.

Після закінчення навчання фахівець також може вступати на програму для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня – ступеню доктора філософії з фармації, промислової фармації.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки кваліфікаційної роботи магістра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та критично осмислювати й вирішувати практичні проблеми у професійній фармацевтичній діяльності із застосуванням положень, теорій та методів фундаментальних, хімічних, технологічних, біомедичних та соціально-економічних наук; інтегрувати знання та вирішувати складні питання, формулювати судження за недостатньої або обмеженої інформації; зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та їх обґрунтованість до фахової та нефахової аудиторії.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
  • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.
  • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим.
  • Дух підприємництва, здатність виявляти ініціативу.
  • Здатність до адаптації та дії у новій ситуації.
  • Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з експертами з інших галузей знань.
 • Системні компетентності:
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.
  • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово, здатність спілкуватися другою мовою (переважно англійською) на рівні, що забезпечує ефективну професійну діяльність.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Фармацевтичні компетентності в галузі охорона здоров’я
   • Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями.
   • Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час вибору та відпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки співвідношення ризик/користь, сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я конкретного хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу.
  • Компетентності у сфері надання фармацевтичної допомоги населенню
   • Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних лікарських засобів згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування.
   • Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а також суб’єктивні ознаки та об’єктивні клінічні, лабораторні та інструментальні критерії обстеження хворого.
   • Здатність визначати лікарські засоби та їх метаболіти у біологічних рідинах та тканинах організму, проводити хімікотоксикологічні дослідження з метою діагностики гострих отруєнь, наркотичного та алкогольних сп’янінь.
   • Здатність забезпечувати належне зберігання лікарських засобів та виробів медичного призначення відповідно до їх фізико-хімічних властивостей та правил Належної практики зберігання (GSP) у закладах охорони здоров’я.
   • Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних ситуаціях.
  • Організаційні та управлінські компетентності
   • Здатність організовувати діяльність аптеки із забезпечення населення та закладів охорони здоров’я фармацевтичними товарами й впровадити в них відповідні системи звітності й обліку (управлінського, статистичного, бухгалтерського та фінансового) відповідно до вимог Національної лікарської політики, Належної аптечної практики та здійснювати товарознавчий аналіз, адміністративне діловодство з урахуванням організаційно-правових норм фармацевтичного законодавства.
   • Здатність аналізувати та прогнозувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, здійснювати розрахунки основних податків та зборів, формувати ціни на лікарські засоби та вироби медичного призначення відповідно до чинного законодавства України.
   • Здатність розробляти, впроваджувати та застосовувати підходи менеджменту у професійній діяльності аптечних, оптовопосередницьких, виробничих підприємств та інших фармацевтичних організацій, аргументувати принципи HR-менеджменту й самоменеджменту, продемонструвати навички лідерства.
   • Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів.
  • Професійні та особистісні компетентності
   • Здатність використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.
   • Здатність продемонструвати та застосовувати у практичній діяльності комунікативні навички спілкування, фундаментальні принципи фармацевтичної етики та деонтології, що засновані на моральних зобов’язаннях та цінностях, етичних нормах професійної поведінки та відповідальності відповідно до Етичного кодексу фармацевтичних працівників України і керівництв ВООЗ.
   • Здатність організовувати виробничу діяльність аптек щодо виготовлення лікарських засобів різних лікарських форм за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, включаючи обґрунтування технології та вибір допоміжних матеріалів відповідно до правил Належної аптечної практики (GPP).
   • Здатність організовувати та брати участь у виробництві лікарських засобів в умовах фармацевтичних підприємств, включаючи вибір та обґрунтовуванням технологічного процесу, обладнання згідно до вимог Належної виробничої практики (GMP) з відповідною розробкою та оформленням необхідної документації.
   • Здатність організовувати та проводити заготівлю лікарської рослинної сировини з урахуванням раціонального використання ресурсів лікарських рослин, прогнозувати та обґрунтовувати шляхи вирішення проблеми збереження та охорони заростей дикорослих лікарських рослин відповідно до правил Належної практики культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження (GACP).
   • Здатність організовувати і здійснювати загальне та маркетингове управління асортиментною, товарно-інноваційною, ціновою, збутовою та комунікативною політиками суб’єктів фармацевтичного ринку на основі результатів маркетингових досліджень та з урахуванням ринкових процесів на національному і міжнародному ринках, управляти ризиками в системі лікарського забезпечення.
  • Забезпечення та управління якістю
   • Здатність розробляти та впроваджувати систему управління якістю фармацевтичних підприємств згідно до вимог чинних Стандартів, здійснювати аудит якості та управління ризиками для якості фармацевтичної продукції.
   • Здатність організовувати та здійснювати контроль якості лікарських засобів у відповідності з вимогами Державної фармакопеї України та належних практик, визначати способи відбору проб для контролю лікарських засобів відповідно до діючих вимог та проводити їх сертифікацію, запобігати розповсюдженню фальсифікованих лікарських засобів.
   • Здатність здійснювати розробку методик контролю якості лікарських засобів, фармацевтичних субстанцій, лікарської рослинної сировини і допоміжних речовин з використанням фізичних, фізикохімічних та хімічних методів контролю.
 • Інноваційні
  • Здатність обґрунтовувати склад декоративної косметики з використанням необхідних знань з хімічного складу та біологічної дії компонентів на шкіру. 
  • Здатність використовувати знання із сумісності, складу ефірних масел та їх дії на шкіру та в цілому на організм для розробки та виготовлення якісної парфюмерно-косметичної продукції.
  • Здатність використовувати аптечні технології для виготовлення фармацевтичних препаратів для індивідуального використання.
  • Здатність використовувати іноземну мову для вивчення фахової літератури з розробки та дослідження фармацевтичних препаратів.
 • Компетентності індивідуального вибору
  • Здатність самостійно проводити наукові дослідження, оформлювати та критично аналізувати отримані дані.
  • Здатність використовувати програмне забезпечення для прогнозування біологічної активності сполук.
  • Здатність використовувати знання світової медицини для конструювання біологічно активних сполук.
  • Здатність обґрунтовувати вибір індивідуальних лікарських засобів.
  • Здатність до створення ароматичних композицій із заданими властивостями.
Program learning outcomes
 • Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для здоров’я людини.
 • Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності.
 • Дотримуватись норм санітарно-гігієнічного режиму та вимог техніки безпеки при здійснення професійної діяльності.
 • Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу інформації з різних джерел та використання цих результатів для рішення типових завдань професійної діяльності.
 • Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і виробничих інтересів.
 • Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності.
 • Виконувати професійну діяльність з використанням креативних методів та підходів.
 • Здійснювати професійне спілкування сучасною українською літературною мовою, використовувати навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти фахової спрямованості та перекладати іншомовні інформаційні джерела.
 • Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші інформаційнокомунікаційні технології.
 • Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді.
 • Використовувати методи оцінювання показників якості діяльності; виявляти резерви підвищення ефективності праці.
 • Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній діяльності.
 • Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів інфекційних захворювань.
 • Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з урахуванням їхніх біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних особливостей; рекомендувати споживачам лікарські засоби та товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги.
 • Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями організму людини та фізико-хімічними властивостями ЛЗ.
 • Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень для здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів.
 • Обирати біологічні об’єкти аналізу, здійснювати визначення ксенобіотиків та їх метаболітів у біологічних середовищах та давати оцінку отриманим результатам з урахуванням розподілу токсинів в організмі.
 • Визначати вплив факторів навколишнього середовища: вологи, температури, світла, тощо на стабільність лікарських засобів та виробів медичного призначення.
 • Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у екстремальних ситуаціях.
 • Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами й ін. товарами аптечного асортименту.
 • Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а також податки та збори. Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та роздрібні) на лікарські засоби та вироби медичного призначення.
 • Здійснювати управління фармацевтичними організаціями та визначати його ефективність з використанням функцій менеджменту. Приймати управлінські рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних здібностей фармацевтичних кадрів щодо стратегічного планування діяльності підприємств.
 • Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості ліків.
 • Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик.
 • Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному призначенню та використанню лікарських засобів. Виконувати сумлінно свої професійні обов’язки, дотримуватися норм законодавства щодо просування та реклами лікарських засобів. Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з колегами, лікарями, пацієнтами.
 • Обирати раціональну технологію, виготовляти лікарські засоби у різних лікарських формах за рецептами лікарів і замовленнями лікувальних закладів, оформлювати їх до відпуску. Виконувати технологічні операції: відважувати, відмірювати, дозувати різноманітні лікарські засоби за масою, об’ємом тощо. Розробляти й оформлювати технологічну документацію щодо виготовлення лікарських засобів в аптеках.
 • Обґрунтовувати технологію та організовувати виробництво лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах та оформлювати технологічну документацію щодо виробництва лікарських засобів на фармацевтичних підприємствах.
 • Організовувати та проводити раціональну заготівлю лікарської рослинної сировини.
 • Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та ефективний розвиток фармацевтичних організацій на основі проведеної дослідницької роботи за усіма елементами комплексу маркетингу.
 • Забезпечувати контроль якості лікарських засобів та документувати їх результати. Здійснювати управління ризиками для якості на усіх етап життєвого циклу лікарських засобів.
 • Здійснювати всі види контролю якості лікарських засобів; складати сертифікати якості, враховуючі результати проведеного контролю.
 • Визначати основні органолептичні, фізико-хімічні, хімічні та фармакотехнологічні показники лікарських засобів, обґрунтовувати та обирати методи для стандартизації, здійснювати статистичну обробку результатів згідно з вимогами Державної фармакопеї України.
 • Знати та вміти використовувати знання із застосування біотехнологічних препаратів.
 • Вміти обґрунтовувати склад парфюмерно-косметичних засобів з використанням необхідних знань з хімічного складу та біологічної дії компонентів на шкіру.
 • Вміти використовувати аптечні технології для виготовлення фармацевтичних препаратів для індивідуального використання.
 • Знати та вміти використовувати знання із сумісності, складу ефірних масел та їх дії на шкіру та в цілому на організм для розробки та виготовлення якісної парфюмерно-косметичної продукції.
 • Вміти використовувати знання з фармакогенетики та метаболізму лікарських препаратів для обґрунтування розробки та призначення лікарських препаратів.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

77 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційнометодичного забезпеченн

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
http://library.opu.ua
http://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

300 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки – 4 роки 10 місяців.

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Магістр з фармації, промислової фармації, фармація, провізор
Professional qualification awarded to graduates 
Провізор.
Higher education document issued to graduates:
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Магістр;

Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація;

Спеціалізація – Фармація;

Освітня програма – Фармація;

Професійна кваліфікація – Провізор.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Кравченко Ірина Анатоліївна