Ви є тут

Проректори

ДМИТРИШИН
Дмитро Володимирович

Проректор з наукової та науково-педагогічної роботи,
доктор технічних наук, професор.

 

   каб. № 208 адмін. корпусу, проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна.

   +38 (048) 705-83-04.    +38 (0482) 34-40-23.

   dmitrishin@op.edu.ua

   Прийом з особистих питань: понеділок  з 15:00; п’ятниця  з 11:00.

Функціональні обов’язки

Відповідно до наказу "Про розподіл функціональних обов’язків керівного складу університету" здійснює:

 • наукове керівництво науково-дослідницькою діяльністю кафедр, наукових лабораторій, наукових підрозділів університету незалежно від джерел фінансування;
 • наукове керівництво підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації, керівництво роботою щодо відкриття та закриття аспірантури, докторантури, керівництво та контроль діяльності відділу аспірантури; 
 • керівництво роботою щодо відкриття спеціалізованих Рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій, контроль їхньої діяльності;
 • організацію роботи Вченої Ради університету;
 • наукове керівництво роботою Науково-технічної ради, розробка стратегії наукової та інноваційної діяльності університету;
 • наукове керівництво роботою Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету;
 • керівництво діяльністю щодо подання наукових робіт для участі в конкурсах на здобуття премій різного  рівня;
 • наукове керівництво виданням науково-технічної літератури (монографій, тощо), збірок “Трудів університету” та ін.;
 • наукове керівництво координацією наукової діяльності між університетом та Міністерством освіти і науки України  і Академіями  наук України;
 • наукове керівництво співробітництвом з Бюро Південного Наукового Центру Національної Академії наук України;
 • наукове керівництво науково-технічним співробітництвом з закладами вищої освіти, установами та підприємствами за кордоном (договори, контракти та ін.) та контроль ефективності міжнародних науково-технічних зв’язків;
 • наукове керівництво реалізацією результатів закордонних відряджень у науковій діяльності університету;
 • науково-педагогічне керівництво діяльністю навчально-консультаційних та навчально–виробничих центрів “Політех–консалт”, “Телекомунікаційні технології”, “Інтелект–проект”, “Електромеханічні та електронні системи автоматизації”, “Системи автоматизації виробничих і побутових приміщень”, “Системи розподілу електроенергії, управління та захисту”, “Енергозбереження засобами регульованого електроприводу”, “Лінгва–політех”, “Іннотех”, “ІТ–інкубатор”, “РОБОКОМ”, “НЕТКРЕКЕР”;
 • наукове керівництво Регіональним центром енергозбереження та енергоменеджменту та Центром трансферу технологій;
 • за дорученням ректора організацію та контроль роботи режимно-секретного відділу, підрозділів цивільної оборони, штабу цивільної оборони; 
 • за дорученням ректора контроль роботи відділу охорони праці;
 • контроль, планування та організацію роботи експертної комісії університету;
 • контроль, планування та організація роботи музею історії та науково-технічних досягнень університету;
 • організацію роботи щодо раціонального розподілу навчально-виробничих площ університету, які використовуються у наукових дослідженнях;
 • організацію взаємодії з навчально-науковими інститутами та факультетами за напрямками своєї діяльності;
 • участь у проведенні аналізу стану роботи щодо розгляду скарг, листів, пропозицій, заяв;
 • за дорученням ректора, у межах компетенцій, визначених цим наказом, підписання угод, актів, протоколів, тощо, які потребують скріплення гербовою печаткою університету;
 • підбір та розподіл кадрів у відділах та службах безпосереднього підпорядкування;
 • прийом відвідувачів з питань, що віднесені до його компетенції.
 • забезпечення охорони державної таємниці в університеті;
 • дотримання вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, своєчасне вживання заходів для забезпечення режиму секретності;
 • постійний контроль за охороною державної таємниці та технічним захистом інформації, що циркулює на об’єкті інформаційної діяльності університету;
 • у межах своїх повноважень, контроль та організацію за результатами наукових, науково-дослідних (дослідно-конструкторських) та проектних робіт у галузі дослідження космічного простору, на базі яких можуть бути створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну безпеку України.

 

МІХОВ
Іван Іванович

Проректор з економічної та адміністративно-господарської діяльності.

 

   каб. № 203 адмін. корпусу, проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна.

   +38 (048) 722-42-69; 705-84-01.    +38 (0482) 34-42-77.

   mikhov@op.edu.ua

   Прийом з особистих питань: понеділок – з 15:00; п’ятниця – з 11:00.

Функціональні обов’язки

Відповідно до наказу "Про розподіл функціональних обов’язків керівного складу університету" здійснює:

 • організацію і контроль експлуатації та своєчасного ремонту, підтримання порядку у навчальних та лабораторних корпусах та в інших приміщеннях університету на закріпленій за університетом території, матеріально-технічне, енергетичне та транспортне забезпечення, збереження майна, яке знаходиться на балансі університету для забезпечення навчальної та науково-педагогічної діяльності університету;
 • контроль за експлуатацією, своєчасним ремонтом та підтриманням порядку в гуртожитках студмістечка і житлових будинках університету;
 • контроль роботи інженерних служб університету, транспортно-механічного відділу, відділів закупівлі, експлуатаційно-технічного, робіт виконаних підрядним способом, господарського відділу для забезпечення навчальної та науково-педагогічної діяльності університету;
 • контроль за службою охорони університету;
 • своєчасне забезпечення усіх підрозділів університету будівельними матеріалами, обладнанням, інвентарними матеріалами, які необхідні для діяльності, та контроль витрат коштів, що виділені для цих цілей;
 • керівництво тендерним Комітетом університету;
 • керівництво роботою постійної комісії з експлуатації основних фондів університету та економії енергоресурсів;
 • керівництво та контроль своєчасної підготовки до сезону та розвиток матеріально-технічної бази спортивно-оздоровчого комплексу “Чайка”;
 • координацію взаємодії з дослідним заводом ПО “Наука”;
 • взаємодію зі студентською поліклінікою;
 • загальне керівництво та контроль роботи пунктів громадського харчування;
 • організація та контроль робіт щодо оформлення інтер’єру і зовнішнього вигляду навчальних корпусів;
 • організацію роботи щодо раціонального розподілу загальногосподарських та допоміжних площ університету;
 • погодження договорів та ведення нагляду за використанням приміщень, які здаються в оренду;
 • організацію та контроль діяльності надзвичайної комісії з боротьби зі стихійними лихами;
 • організацію взаємодії з навчально-науковими інститутами та факультетами за напрямками своєї діяльності;
 • участь у проведенні аналізу стану роботи щодо розгляду скарг, листів, пропозицій, заяв; 
 • за дорученням ректора, у межах компетенцій, визначених цим наказом, підписання угод, актів, протоколів, тощо, які потребують скріплення гербовою печаткою університету;
 • підбір та розподіл кадрів у відділах та службах безпосереднього підпорядкування;
 • прийом відвідувачів з питань, що віднесені до його компетенції.

 

НЕСТЕРЕНКО
Сергій Анатолійович

Перший проректор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи,
доктор технічних наук, професор.

 

   каб. № 202 адмін. корпусу, проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна.

   +38 (048) 705-83-23; 705-83-03.    +38 (0482) 34-40-25.

   san@op.edu.ua

   Прийом з особистих питань: понеділок – з 15:00; п’ятниця – з 11:00.

Функціональні обов’язки

Відповідно до наказу "Про розподіл функціональних обов’язків керівного складу університету" здійснює:

 • науково-педагогічне керівництво розробки та корегування робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм дисциплін, контроль за їх виконанням;
 • науково-педагогічне керівництво організацією та методичним забезпеченням самостійної роботи студентів;
 • науково-педагогічне керівництво плануванням та організацією навчального процесу з усіх форм навчання, складання та контроль дотримання розкладу занять, контроль за якістю проведення занять та підготовки студентів;
 • науково-педагогічне керівництво навчально-методичним відділом, керівництво навчально-методичною роботою кафедр, навчально-наукових інститутів, факультетів, методичної ради університету;
 • науково-педагогічне керівництво відкриттям нових спеціальностей; 
 • контроль методичного забезпечення під час ліцензування спеціальностей та акредитації освітніх програм;
 • науково-педагогічне керівництво виданням навчальних посібників та іншої навчально-методичної літератури;
 • організацію контролю навчальної дисципліни студентів, відвідування занять, розгляд пропозицій директорів та деканів про відрахування, залишення на повторний курс навчання, поновлення та переведення студентів усіх форм навчання;
 • організацію і контроль заходів щодо матеріального забезпечення студентів-сиріт (стипендія, матеріальна допомога, харчування, одяг, тощо);
 • науково-педагогічне керівництво організації та методичного забезпечення аналізу поточної успішності студентів, підсумків екзаменаційних сесій, розробку пропозицій, направлених на поліпшення організації навчального процесу та якості професійної підготовки;
 • науково-педагогічне керівництво навчальним відділом;
 • науково-педагогічне керівництво роботою з підведення підсумків роботи університету за семестр та навчальний рік з питань навчальної, методичної роботи;
 • науково-педагогічне керівництво проведенням усіх видів практики;
 • організацію розподілу студентів та роботи екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти;
 • наукове керівництво філіями кафедр на виробництві, контроль навчального процесу на них;
 • керівництво діяльністю навчально-консультаційного центру професійної підтримки випускників "Кар’єра-центр"; 
 • науково-педагогічне керівництво центром післядипломної освіти, індивідуальної підготовки та перепідготовки;
 • науково-педагогічне керівництво роботою відокремлених структурних підрозділів університету;
 • контроль роботи відділу зв’язків з громадськістю та пресою;
 • керівництво підготовкою курсантів на кафедрі військовій підготовки.
 • підготовку та організацію засідань ректорату;
 • керівництво підвищенням кваліфікації науково-педагогічних працівників та підвищенням кваліфікації і атестацією педагогічних працівників  університету; 
 • керівництво роботою штабу студентських формувань з охорони громадського порядку;
 • науково-педагогічне керівництво щодо проведення щорічних конкурсів стартапів студентів університету
 • участь з боку ректорату в розробці колективного договору та роботі комісії з соціального страхування;
 • контроль виконання ліцензійних умов;
 • науково-педагогічне керівництво та контроль виховної роботи зі студентами в навчально-наукових інститутах, на факультетах та у гуртожитках;
 • контроль за дотриманням в університеті Правил внутрішнього розпорядку викладачами, працівниками, студентами, аспірантами, докторантами та стажистами;
 • координацію роботи з Наглядовою Радою університету;
 • взаємодію з профкомом працівників та профкомом студентів університету;
 • контроль за організацію стипендіального забезпечення здобувачів вищої освіти університету (академічні, соціальні та інші стипендії і виплати);
 • взаємодію з органами студентського самоврядування університету;
 • організацію взаємодії з навчально-науковими інститутами/факультетами за напрямками своєї діяльності;
 • участь у проведенні аналізу стану роботи щодо розгляду скарг, листів, пропозицій, заяв;
 • контроль роботи військово-мобілізаційного відділу університету; 
 • керівництво роботою штабу цивільного захисту університету;
 • керівництво комісією з оцінки корупційних ризиків університету.
 • за дорученням ректора, у межах компетенцій, визначених цим наказом, підписання угод, актів, протоколів, тощо, які потребують скріплення гербовою печаткою університету;
 • підбір та розподіл кадрів у відділах та службах безпосереднього підпорядкування;
 • прийом відвідувачів з питань, що віднесені до його компетенції.

 

СВІНАРЬОВ
Юрій Миколайович

Проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційних технологій
кандидат технічних наук, доцент.

 

   каб. № 214 адмін. корпусу, проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна.

   +38 (048) 705-83-55.     +38 (048) 705-83-55.

   swinarew@op.edu.ua

   Прийом з особистих питань: понеділок  з 15:00; середа – з 15:00.

Функціональні обов’язки

Відповідно до наказу "Про розподіл функціональних обов’язків керівного складу університету" здійснює:

 • планування, організацію і контроль вступної компанії та роботи секретаріату приймальної комісії;
 • підготовку та організацію засідань приймальної комісії;
 • організацію та контроль розробки, затвердження та корегування правил прийому на навчання до університету здобувачів вищої освіти на першому, другому та третьому рівнях, контроль за їх виконанням;
 • науково-педагогічне керівництво розробкою, затвердженням та корегуванням програм вступних випробувань, екзаменаційних завдань та критеріїв оцінювання, контроль за їх виконанням;
 • організацію та контроль розробки, затвердження та корегування графіків роботи приймальної комісії та її структурних підрозділів, контроль за їх виконанням;
 • науково-педагогічне керівництво плануванням та організацією роботи приймальної комісії з проведення вступних випробувань, складання розкладу вступних випробувань та контроль його дотримання, контроль за якістю проведення вступних випробувань;
 • науково-педагогічне керівництво профорієнтаційною роботою кафедр, навчально-наукових інститутів, факультетів, приймальної комісії університету;
 • організацію видання та нормоконтролю наказів про зарахування здобувачів вищої освіти усіх рівнів та форм навчання;
 • науково-педагогічне керівництво підготовчим відділенням;
 • науково-педагогічне керівництво роботою з підведення підсумків роботи університету з питань профорієнтації та прийому на навчання;
 • організацію та контроль відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців з числа громадян України, які навчалися за державним або регіональним замовленням у закладах вищої освіти, не завершили навчання за відповідним ступенем вищої освіти і бажають повторно здобувати вищу освіту за державним замовленням за тим самим ступенем освіти;
 • організацію та контроль укладання договорів про надання освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти між університетом та фізичною (юридичною) особою;
 • контроль за складанням та виданням інформаційно-рекламних матеріалів університету в цілому та його структурних підрозділів;
 • організацію та контроль роботи офіційного сайту університету;
 • науково-педагогічне керівництво, планування, організацію і контроль роботи відділу інноваційних інформаційних технологій;
 • планування, організацію і контроль роботи загального відділу;
 • планування, організацію і контроль роботи архіву;
 • науково-педагогічне керівництво, контроль діяльності відділу технічних засобів навчання; 
 • науково-педагогічне керівництво, контроль діяльності обчислювального центру університету; 
 • контроль за дотриманням Статуту університету;
 • контроль виконання ліцензійних умов;
 • контроль дотримання чинного законодавства під час ліцензування освітньої діяльності; 
 • контроль дотримання чинного законодавства під час акредитації освітніх програм;
 • організацію нормоконтролю наказів про відрахування, залишення на повторний курс навчання, поновлення та переведення здобувачів вищої освіти усіх рівнів та форм навчання;
 • контроль за дотриманням чинних нормативів та нормативно правових актів у процесі видання наказів по здобувачах вищої освіти, розробці та затвердженні нормативних документів з діяльності університету;
 • контроль за дотриманням чинних нормативів та нормативно правових актів при розробці форм, бланків та шаблонів університету, що використовуються в основній діяльності;
 • науково-педагогічне керівництво комп’ютеризацією навчального процесу, впровадження засобів обчислювальної техніки в підрозділах управління університету;
 • науково-педагогічне керівництво, контроль діяльності лабораторій та класів обчислювальної техніки; 
 • організацію роботи щодо раціонального розподілу навчально-виробничих площ університету, які використовуються у навчальному процесі; 
 • контроль організаційно-методичного забезпечення щодо процедур призначення стипендіального забезпечення;
 • планування, організацію і контроль роботи відділу інформаційного та документарного забезпечення освітньої діяльності;
 • організацію і контроль статистичної звітності (планової та за запитами), ведення обліку та звітності у встановленому порядку;
 • організацію і контроль щодо внесення інформації про діяльність університету до Єдиної державної електронної бази з питань освіти Міністерства освіти і науки України;
 • організацію та контроль замовлення та виготовлення студентських квитків;
 • організацію та контроль формування, замовлення та виготовлення документів про вищу освіту;
 • організацію взаємодії з навчально-науковими інститутами та факультетами за напрямками своєї діяльності;
 • участь у проведенні аналізу стану роботи щодо розгляду скарг, листів, пропозицій, заяв;
 • контроль дотримання навчально-педагогічними працівниками університету вимог діючого законодавства стосовно використання державної мови під час виконання посадових обов’язків та застосування державної мови у всіх аспектах організації та здійснення освітнього процесу;
 • за дорученням ректора, у межах компетенцій, визначених цим наказом, підписання угод, актів, протоколів, тощо, які потребують скріплення гербовою печаткою університету;
 • підбір та розподіл кадрів у відділах та службах безпосереднього підпорядкування;
 • прийом відвідувачів з питань, що віднесені до його компетенції.

 

ШОБІК
Вячеслав Степанович

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
кандидат технічних наук, доцент, відмінник освіти України.

 

   каб. № 216 адмін. корпусу, проспект Шевченка, 1, Одеса, Україна.

   +38 (048) 722-50-21; 705-84-60.    +38 (0482) 34-42-74.

   shobik@op.edu.ua

   Прийом з особистих питань: понеділок – з 15:00; п’ятниця – з 11:00.

Функціональні обов’язки

Відповідно до наказу "Про розподіл функціональних обов’язків керівного складу університету" здійснює:

 • науково-педагогічне керівництво відділом міжнародних зв’язків, відділом з організаційної роботи з іноземними студентами;
 • науково-педагогічне керівництво навчальним лінгвістичним центром «Німанг», навчальним центром «ТіссенКрупп – ОНПУ»;
 • науково-педагогічне керівництво підготовкою іноземних фахівців у аспірантурі, докторантурі, системі підвищення кваліфікації. Керівництво роботою Ради у справах іноземних студентів;
 • науково-педагогічне керівництво підбором кадрів професорсько-викладацького складу щодо навчання й виховання іноземних студентів, аспірантів, стажистів та докторантів;
 • науково-педагогічне керівництво формуванням резерву науково-педагогічних кадрів для здійснення за кордоном планових заходів міжнародного співробітництва, організацію мовної та країнознавчої підготовки кандидатів;
 • науково-педагогічне керівництво практик українських студентів на безвалютній основі у закордонних вузах та установах, а також згідно з договорами про міжнародне співробітництво;
 • науково-педагогічне керівництво обміном передового досвіду з питань міжнародної діяльності університету;
 • науково-педагогічне керівництво виховною роботою іноземних студентів, аспірантів та стажистів у позанавчальний час та в гуртожитках, де мешкають іноземні громадяни;
 • контроль за виконанням викладацьким складом та стажистами планів їх роботи за кордоном та планів реалізації наслідків закордонних відряджень у навчальному процесі;
 • координація роботи підрозділів університету щодо участі у програмах академічної мобільності Європейського Союзу;
 • контроль за підбором студентів, аспірантів та працівників університету до участі у програмах академічної мобільності Європейського Союзу;
 • організацію контролю навчальної дисципліни іноземних студентів, розгляд пропозицій деканів факультетів та директорів інститутів про відрахування, залишення на повторний курс навчання, поновлення та переведення для навчання з інших закладів вищої освіти за контрактною формою підготовки;
 • контроль дотримання іноземними студентами законів України, правил проживання та пересування на території України. Вирішення питань, пов’язаних із заохоченням, накладенням стягнень на іноземних студентів, аспірантів, докторантів та стажистів;
 • організацію роботи з державними і недержавними структурами зарубіжних країн, іноземними фірмами та установами, фізичними особами, структурами Міністерства освіти і науки України, іншими юридичними та фізичними особами України щодо укладення контрактів та угод з підготовки іноземних громадян на контрактній основі;
 • організацію роботи по встановленню прямих зв’язків із закордонними закладами освіти та іншими партнерами; укладення угод та контрактів з міжнародного співробітництва, опрацювання та реалізація робочих програм співробітництва;
 • планування заходів щодо міжнародного обміну студентів, аспірантів, стажистів;
 • проведення заходів щодо підготовки кандидатів серед студентів та аспірантів для участі у міжнародних конкурсах і програмах;
 • контроль розподілу матеріальних ресурсів та розробки кошторису щодо навчання іноземних громадян на контрактній основі, а також погодження підбору кадрів, які утримуються за рахунок цих коштів;
 • організацію науково-технічного співробітництва з закладами вищої освіти, установами та підприємствами за кордоном (договори, контракти та ін.) та контроль ефективності міжнародних науково-технічних зв’язків;
 • контроль за зв’язком з випускниками університету – іноземними спеціалістами;
 • організацію прийому в університет іноземних партнерів та делегацій;
 • організацію взаємодії з базовими факультетами за напрямками своєї діяльності;
 • участь у проведенні аналізу стану роботи щодо розгляду скарг, листів, пропозицій, заяв;
 • за дорученням ректора, у межах компетенцій, визначених цим наказом, підписання угод, актів, протоколів, тощо, які потребують скріплення гербовою печаткою університету;
 • підбір та розподіл кадрів у відділах та службах безпосереднього підпорядкування;
 • прийом відвідувачів з питань, що віднесені до його компетенції.