Електропостачання та енергетичний менеджмент

ID: 50651
Field of knowledge 
14 Electrical Engineering
Specialty 
141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics
Specialization 
Електропостачання та енергетичний менеджмент
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Сучасне суспільство не уявляє себе без електрики. Відключення електроенергії здатне значно обмежити умови діяльності підприємств, аеропортів, районів, а відсутність електропостачання може паралізувати ціле місто, або навіть країну, створивши тим самим масу незручностей і труднощів.

Більшість країн світу намагаються ефективно отримувати, передавати і використовувати таку енергію.

Електроенергетика є локомотивом економіки країни, ця галузь постійно розвивається, однією з перших впроваджує різноманітні інноваційні рішення, наприклад:

 • поновлювані джерела енергії;
 • нові системи управління енергосистемою, засновані на так званих технологіях «розумних мереж» (SmartGrid);
 • нові фізичні принципи, що лежать в основі пристроїв перетворення енергії;
 • мікропроцесорні системи захисту та ін.

Зараз вже йде мова навіть про бездротову передачу електроенергії. 

Створення надійних систем електропостачання, що використовують нові технології і нові матеріали, їх безпечна експлуатація, впровадження науково-технічних досягнень та заходів зі збереження всіх видів енергії на шляху від виробництва до споживання – це основні напрями діяльності фахівців, що здобули освіту за цією програмою. Без таких фахівців сьогодні просто неможливо обійтися, а їх працевлаштування за фахом та висока заробітна платня – гарантовані.

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців (інженерів) в галузі електричної інженерії, що передбачає застосування теорій і методів сучасної науки про електроенергетику, електротехніку та електромеханіку і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Program features
Предметна область, напрям

Студенти будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які підготують їх до виконання інженерних завдань з моделювання, проектування та розрахунку процесів виробництва, передачі, розподілення та перетворення електричної енергії на електричних станціях, в електричних мережах та системах; вибору електротехнічного устаткування, електромеханічного та комутаційного обладнання, електромеханічних та електротехнічних комплексів та систем.

Об’єкт діяльності: підприємства електроенергетичного комплексу, електротехнічні та електромеханічні служби підприємств.

Теоретичний зміст предметної області: базові поняття теорії електричних та електромагнітних кіл, їх використання для моделювання, оптимізації та аналізу режимів роботи електричних станцій, мереж та систем, електричних машин, електроприводів, електротехнічних та електромеханічних систем і комплексів, що використовують традиційні та відновлювальні джерела енергії.

Методи, методики та технології: аналітичні методи розрахунку електричних кіл, систем електропостачання, електричних машин та апаратів, систем керування електроенергетичними та електромеханічними системами, електричних навантажень із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання.

Інструменти та обладнання: контрольно-вимірювальні засоби, електричні та електронні прилади, мікроконтролери, комп’ютери.

Фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма за спеціалізацією «Електропостачання та енергетичного менеджменту» спрямована на поєднання інженерного мислення і практики в рамках культури інновацій. Широке, інтегроване поєднання курсів навчання дисциплін з інженерної підготовки з сучасними ІТ технологіями.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Для студентів даної програми є можливість участі в програмах міжнародної мобільності (тривалістю 1-2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами відповідно та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця в підприємствах електроенергетичного комплексу, електротехнічних та електромеханічних служб (диспетчер електропідстанції; електрик дільниці; електрик цеху; електродиспетчер; енергетик; технік-електрик; фахівець з експлуатації електричних станцій, енергетичних установок та мереж; фахівець з енергетичного менеджменту).

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки бакалаврської роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів електротехніки й електромеханіки і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися другою мовою.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність до аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді.
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність використовувати базові знання з фізики, вищої математики та теоретичних основ електротехніки для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, у тому числі за умов сталої енергетики.
  • Здатність використовувати знання з метрології та електричних вимірювань, теорії автоматичного керування, релейного захисту та автоматизації для вирішення задач оптимізації та керування в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці, управління проектами з енергозбереження.
  • Здатність використовувати знання з теорії електричних машин та електроприводу для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки та енергоменеджменті.
 • Фахові:
  • Здатність використовувати професійні знання з підвищення надійності, енергоефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання об’єктів енергетики, електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики.
  • Здатність використовувати сучасні методи розрахунку, проектування та аналізу роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем, що пов’язані з проблемами охорони природи, сталого розвитку, здоров'я і безпеки та оцінками впливу енергетики на парниковий ефект.
  • Здатність дотримуватись в проектах електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування та в енергоменеджменті стандартів, норм і технічних умов.
  • Здатність дотримуватись вимог правил техніки безпеки і охорони праці та норм виробничої санітарії при роботі на об’єктах енергетичного, електротехнічного та електромеханічного комплексів.
  • Здатність до обґрунтування прийнятих рішень в процесі виконання проектно-конструкторських та дослідницьких робіт, вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, енергетичного менеджменту.
  • Здатність складати і оформлювати оперативну та іншу документацію, передбачену правилами експлуатації устаткування і організації роботи на об’єктах електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  • Здатність до моделювання режимів роботи, оцінювання показників надійності та енергоефективності функціонування енергетичних, електротехнічних, електромеханічних об'єктів та систем від джерела енергії до кінцевого споживача.
  • Здатність виконувати експериментальні дослідження режимів роботи енергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання.
  • Здатність виявляти фундаментальні проблеми та формулювати задачі пов’язані із реалізацією професійних функцій в галузі біомедичної інженерії та пропонувати можливі методи їх вирішення при застосуванні медичних комплексів і систем.
 • Інноваційні:
  • Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення, комп’ютеризовані системи автоматизованого проектування (CAD), виготовлення (CAM) та інженерних розрахунків (CAE), управління енергоефективністю.
  • Здатність до вивчення та аналізу науково-технічної інформації в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
 • Індивідуального вибору:
  • Здатність використовувати професійні знання з техніки високих напруг для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики.
  • Здатність використовувати знання з теорії електричних апаратів для вирішення практичних задач в галузі електроенергетики та електротехніки.
  • Здатність визначати і забезпечувати через енергетичний менеджмент оптимальні та енергоефективні режими роботи електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
  • Здатність використовувати професійні знання з принципів побудови автоматизованих систем обліку усіх видів енергоресурсів, здобуття практичних навичок контролю за енерговикористанням на основі отриманих даних.
Program learning outcomes
Ключові
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
 • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу.
 • Уміти використовувати результати проведеного аналізу для синтезування отриманої інформації.
 • Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом.
 • Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури.
 • Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної діяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, фізики, хімії при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Спеціальні:
 • Визначати принципи побудови та функціонування елементів електроенергетичних, електротехнічних електромеханічних комплексів та систем.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з біохімії при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Уміти формулювати біофізичні задачі на основі аналізу суспільно та індивідуально значущих задач (ідеалізація, узагальнення, специфікація).
 • Уміти інтерпретувати результати, отримані за формальними методами, у термінах вихідної предметної області.
 • Знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі.
 • Уміти застосовувати знання з дисципліни у практичних ситуаціях.
 • Знати методи і засоби вивчення та аналізу впливів фізичних полів на людський організм при розробленні та експлуатації медичних комплексів та систем.
 • Читати професійну літературу рідною та іноземною мовами.
 • Знати принципи дії, методи функціональної, структурної та схемотехнiчної побудови та безпечної експлуатації медичних комплексів та систем, їх основних технічних характеристик та особливостей використання в різних умовах.
 • Уміти проектувати, розробляти, експлуатувати лабораторно-аналітичну техніку, медичні діагностичні та терапевтичні комплекси та системи, проводити обробку діагностичної інформації, здійснювати сервісне обслуговування та оформляти типову документацію за видами робіт з врахуванням Європейських директив стосовно медичної техніки і дозвільної системи МОЗ України.
 • Визначати принципи побудови та функціонування елементів систем керування та автоматики електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних комплексів, систем обліку і управління енергоспоживанням.
 • Оцінювати параметри роботи електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем та розробляти заходи щодо підвищення їх енергоефективності та надійності.
 • Вирішення професійних задач з проектування та безпечної експлуатації електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних комплексів та систем.
 • Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні і відповідних комплексів і систем.
 • Збирати та аналізувати інформацію про ненормальні режими та аварійні ситуації в електроенергетиці для унеможливлення їх повторення в майбутньому.
 • Володіти методами синтезу електромеханічних та електроенергетичних систем із заданими показниками.
 • Оцінювати небезпеки при виконанні робіт в електроустановках.
 • Оцінювати надійність, енергоефективність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
 • Дискутувати на професійні теми, присвячені сучасним проблемам сталої енергетики в галузях електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
 • Слідувати основним принципам і завданням екологічної безпеки об’єктів енергетики, електротехніки та електромеханіки, включаючи вирішення завдань підвищення енергоефективності та зниження викидів парникових газів.
 • Пояснювати значення традиційної, альтернативної та відновлювальної енергетики для успішного економічного розвитку країни.
 • Дотримуватися принципів демократії та поваги до прав громадян.
 • Дотримуватися вимог техніки безпеки та охорони праці для об'єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
 • Поєднувати особисті і суспільні інтереси.
 • Демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.
 • Дотримуватися вимог професійної етики
 • Дотримуватися вимог нормативних актів з охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії.
 • Наслідувати зразки дій, стратегії та тактики розв'язання професійних завдань досвідченими працівниками у галузі електроенергетики, електротехніки, електромеханіки та енергоменеджменту.
 • Виконувати задачі з підвищення енергоефективності, технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування електричних станцій, підстанцій, систем та мереж за допомогою відповідних інструкцій та практичних навичок.
 • Вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням та програмним забезпеченням при виконанні розрахунків режимів роботи електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного обладнання, відповідних комплексів та систем.
 • Комбінувати методи емпіричного і теоретичного дослідження для пошуку шляхів зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
 • Винаходити нові шляхи вирішення проблеми економічного перетворення, розподілення, передачі та використання електричної та інших видів енергії.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 50 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційнометодичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua

Academic mobility

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС на базі повної загальної середньої освіти, термін навчання – 3 роки 10 місяців;

120 кредитів ЄКТС на основі ступеня вищої освіти за рівнем молодший спеціаліст, термін навчання – 1 рік 10 місяців.

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, електропостачання та енергетичного менеджменту.
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

Спеціалізація – Електропостачання та енергетичний менеджмент;

Освітня програма – Електропостачання та енергетичний менеджмент.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Шабовта Михайло Юрійович