Архітектурний дизайн

ID: 50980
Field of knowledge 
02 Culture and Art
Specialty 
022 Design
Specialization 
Графічний дизайн
Form of study 
Full-time.

Program profile

The purpose of the program

Надати освіту в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 022 «Дизайн», забезпечити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих кадрів, які б набули базових фахових знань для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі. Забезпечити умови формування і розвитку програмних компетентностей, що дозволять оволодіти основними знаннями, вміннями, навичками, необхідними для подальшого навчання та подальшої професійної та професійно-наукової діяльності.

Program features
Опис предметної області

Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності: об’єкти та процеси дизайну в архітектурному середовищі, в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.

Мета навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну, зокрема дизайну архітектурного середовища.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів дизайну.

Методи, методики та технології: методики проектування та виготовлення одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів архітектурного дизайну; технології роботи у відповідних спеціальних матеріалах.

Інструменти та обладнання: сучасні програмні продукти, технологічне обладнання, що застосовується в сфері дизайну.

Фокус освітньої програми

Програма за спеціалізацією «Графічний дизайн» спрямована на підготовку фахівців, здатних до творчої проектної діяльності в проектних, науково-дослідних організаціях та навчальних закладах. Освітня програма складається на базі засвоєння методів проектування різноманітних об’єктів архітектурного середовища.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з проектування архітектурного середовища, 2D- та 3D-моделювання, графічного дизайну з використанням технологій сучасної комп’ютерної графіки. Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

ОП орієнтована на наступні види діяльності випускників: Професії та професійні назви робіт згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010: 2452.2 - 1237.1 Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту; 2213.2 Фахівець з ландшафтного дизайну; 2452.1 Дизайнер-дослідник; 2452.2 Дизайнер (художник-конструктор); 2452.2 Дизайнер графічних робіт; 2452.2 Дизайнер інтер'єру; 2452.2 Дизайнер меблів; 3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну); 3212 Фахівець садово-паркового господарства; 3471 Дизайнер-виконавець графічних робіт; 3471 Дизайнер-виконавець інтер'єру; 3471 Дизайнер-виконавець мультимедійних об'єктів; 3471 Дизайнер-виконавець промислових виробів та об'єктів; 3471 Художник-оформлювач; 4190 Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт; 5312 Виконавець художньо-оформлювальних робіт; 5312 Оформлювач вітрин, приміщень та будівель.

Академічні права випускників

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти можуть продовжувати навчання за спеціальностями, основи яких закладаються в навчальних планах бакалаврських програм, починаючи з другого-третього курсів навчання. Випускники можуть продовжити навчання за наданою та спорідненими спеціальностями на програмах підготовки другого (магістерського) рівня вищої освіти циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK України.
 

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.
 

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій і методів дизайну та характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Спеціальні компетентності
 • Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.
 • Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну.
 • Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну.
 • Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.
 • Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.
 • Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.
 • Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.
 • Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
 • Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису.
 • Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності.
 • Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.
   
Program learning outcomes
 • Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово з професійних питань, формувати різні типи документів професійного спрямування згідно з вимогами культури усного і писемного мовлення.
 • Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.
 • Визначати мету, завдання та етапи проектування.
 • Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
 • Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.
 • Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об’єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.
 • Оцінювати об’єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.
 • Створювати об’єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.
 • Визначати функціональну та естетичну специфіку формотворчих засобів дизайну у комунікативному просторі.
 • Розробляти композиційне вирішення об’єктів дизайну у відповідних техніках і матеріалах.
 • Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну у професійній діяльності.
 • Знати надбання національної та всесвітньої культурно-мистецької спадщини, розвивати екокультуру засобами дизайну.
 • Використовувати у професійній діяльності прояви української ментальності, історичної пам’яті, національної самоідентифікації та творчого самовираження; застосовувати історичний творчий досвід, а також успішні українські та зарубіжні художні, практики.
 • Розуміти українські етнокультурні традиції у стильових вирішеннях об’єктів дизайну, враховувати регіональні особливості етнодизайну у мистецьких практиках.
 • Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.
 • Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності.
 • Відображати морфологічні, стильові та кольоро-фактурні властивості об’єктів дизайну.
 • Розробляти та представляти результати роботи у професійному середовищі, розуміти етапи досягнення успіху в професійні кар’єрі, враховувати сучасні тенденції ринку праці, проводити дослідження ринку, обирати відповідну бізнес-модель і розробляти бізнесплан професійної діяльності у сфері дизайну.
   
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 76% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

У процесі реалізації програми використовуються навчальні приміщення, устаткування, мультимедійне обладнання; наявна необхідна соціально- побутова інфраструктура: https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських 
розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua10
https://el.opu.ua
 

Academic mobility
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та ЗВО України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програм ЄС Еразмус + на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами-партнерами.
 

Educational components of the program (training plan)

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Яровий Володимир Анатолійович