Експлуатація суднового електромеханічного обладнання і засобів автоматизації

ID: 51257
Field of knowledge 
14 Electrical Engineering
Specialty 
141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics
Specialization 
Експлуатація суднового електромеханічного обладнання і засобів автоматизації
Form of study 
Full-time.
Availability of accreditation 

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей здобувачів та до підготовки їх в якості дипломованих фахівців з експлуатації електрообладнання, яке використовується на морських і річкових видах суден, що передбачає застосування теорій і методів сучасної науки про електроенергетику, електротехніку та електромеханіку.

Program features
Опис предметної області:

Об’єкти вивчення та діяльності:

 • судна та плавбази морського, річкового флотів;
 • суднове електромеханічне обладнання та засоби автоматики;
 • cистеми керування рухом суден, експлуатація, технічне обслуговування та ремонт суднового енергетичного обладнання, методи експлуатації  суден  та  їх  систем, організація безпечного ведення робіт з монтажу та налагодження суднового електрообладнання і засобів автоматизації, системи та процеси навігаційного обслуговування,  системи забезпечення безпеки судноплавства.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних  управляти складним електротехнічним та електромеханічним обладнанням, що забезпечує повну працездатність морського судна; експлуатувати, проводити технічне обслуговування і ремонт електромеханічного обладнання та засобів автоматизації суден, а також засобів безпеки мореплавства.

Теоретичний зміст предметної області: теорія устрою судна, електричної інженерії, суднової електроенергетики, суднових автоматизованих електроприводів, суднових електричних машин, комп'ютерного моделювання електромеханічних систем, суднового високовольтного електрообладнання, надійності та діагностики,  захисту навколишнього середовища, оцінювання ситуацій та ризиків, протиаварійного управління.

Методи, методики та технології: суднової електричної інженерії;  аналітичні методи розрахунку суднових електричних машин та автоматизованих електроприводів, систем керування електроенергетичними та електромеханічними системами  із використанням спеціалізованого лабораторного обладнання, персональних комп’ютерів та іншого обладнання; методи аналізу діагностичних моделей і діагностування суднового електрообладнання.

Інструменти та обладнання: електротехнічні та електромеханічні системи  суден, контрольно-вимірювальні засоби, мікроконтролери, комп’ютери.

Фокус освітньої програми  

Освітня програма «Експлуатація суднового електромеханічного обладнання і засобів автоматизації» спрямована на поєднання інженерного мислення і практики в рамках культури інновацій, підготовку випускників, здатних забезпечити технічну експлуатацію суднового головного і допоміжного електромеханічного обладнання, засобів автоматики суднових систем, технічну експлуатацію суднового електромеханічного обладнання та автономних енергетичних установок. Закласти знання і вміння для формування необхідних загальнокультурних і професійних компетенцій, передбачених спеціальністю. 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності    

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість: 

 • брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності;
 • брати участь в посиленій практичій підготовці, яка забезпечується Міжнародним морським тренажерним центром (ММТЦ). Підготовка здобувачів проводиться відповідно до STCW-78\95 за програмами, схваленими Морською Адміністрацією України. ММТЦ має досвід якісної підготовки моряків з дотриманням нормативно-правових актів та заявленого статусу. Центр має сучасне тренажерне обладнання, відповідає вимогам стандартів ISO 9001:2015 та сертифікований Bureau Veritas UK.
   
Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця на торгових суднах, технічного та пасажирського флоту, та підприємствах річкового та морського транспорту в якості електриків та електромеханіків. 

Академічні права випускників

Можливість продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти, підвищення кваліфікації.
 

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття. Робота  в лабораторіях ОП з електрообладнанням провідних компаній світу, отримання навичок  в розумінні електричних схем, в застосуванні комп’ютерної техніки для вирішення задач з розробки електротехнічних та електромеханічних систем суден. Виконання лабораторних  робіт з вивчення конструкції і принципів дії електричних машин постійного і змінного струму, суднового електромеханічного обладнання та засобів автоматизації.

Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.
 

Program competencies
Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі суднової електроенергетики електротехніки та електромеханіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань.
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Спеціальні компетентності
 • Здатність вирішувати практичні задачі із застосуванням систем автоматизованого проектування і розрахунків (САПР).
 • Здатність вирішувати практичні задачі із залученням методів математики, фізики та електротехніки.
 • Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою суднових електричних систем та мереж, електричної частини суднових енергетичних установок та високовольтного суднового обладнання.
 • Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами метрології, електричних вимірювань, роботою пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики.
 • Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані  задачі і практичні проблеми, пов’язані з роботою суднових електричних машин, апаратів та автоматизованого електроприводу.
 • Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов’язані з проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії.
 • Здатність розробляти проекти електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування із дотриманням вимог законодавства, стандартів і технічного завдання.
 • Здатність виконувати професійні обов’язки із дотриманням вимог правил техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії та охорони навколишнього середовища.
 • Усвідомлення необхідності підвищення ефективності суднового електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
 • Усвідомлення необхідності постійно розширювати власні знання про нові технології в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.
 • Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах.
 • Здатність до моделювання режимів роботи, оцінювання показників надійності та енергоефективності функціонування суднових електроенергетичних, електротехнічних, електромеханічних об'єктів та систем від джерела енергії до кінцевого споживача. 
 • Здатність виконувати експериментальні дослідження роботи суднового електротехнічного та електромеханічного обладнання.
 • Здатність визначати і забезпечувати оптимальні та ефективні режими роботи суднового електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного устаткування.
   
Program learning outcomes
 • Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання суднових електроенергетичних установок, захисних пристроїв та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
 • Знати і розуміти теоретичні основи метрології та електричних вимірювань, принципи роботи пристроїв автоматичного керування, релейного захисту та автоматики, мати навички здійснення відповідних вимірювань і використання зазначених пристроїв для вирішення професійних завдань.
 • Знати принципи роботи суднових електричних машин, апаратів та автоматизованих електроприводів та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
 • Знати принципи роботи вітроенергетичних та сонячних енергетичних установок.
 • Знати основи теорії електромагнітного поля, методи розрахунку електричних кіл та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
 • Застосовувати прикладне програмне забезпечення, мікроконтролери та мікропроцесорну техніку для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.
 • Здійснювати аналіз процесів в судновому електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.
 • Обирати і застосовувати придатні методи для аналізу процесів в суднових електромеханічних та електроенергетичних системах.
 • Уміти оцінювати енергетичну ефективність та надійність роботи суднових електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
 • Знаходити необхідну інформацію в науково-технічній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, оцінювати її релевантність та достовірність.
 • Вільно спілкуватися з професійних проблем державною та іноземною мовами усно і письмово, обговорювати результати професійної діяльності з фахівцями та нефахівцями, аргументувати свою позицію з дискусійних питань.
 • Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об’єктів електротехніки та електромеханіки на судах, плавзасобах та берегової інфраструктури, враховувати їх при прийнятті рішень.  
 • Розуміти методи ефективного управління ресурсами та уміння їх застосовувати; знання та уміння застосовувати методи  прийняття рішень.
 • Розуміти принципи європейської демократії та поваги до прав громадян, враховувати їх при прийнятті рішень.
 • Розуміти та демонструвати добру професійну, соціальну та емоційну поведінку, дотримуватись здорового способу життя.
 • Знати вимоги нормативних актів, що стосуються інженерної діяльності, захисту інтелектуальної власності, охорони праці, техніки безпеки та виробничої санітарії, враховувати їх при прийнятті рішень.
 • Розв’язувати складні спеціалізовані задачі з експлуатації і технічного обслуговування електромеханічних систем, електроустаткування суднових енергетичних установок та високовольтної техніки.
 • Вміти самостійно вчитися, опановувати нові знання і вдосконалювати навички роботи з сучасним обладнанням, вимірювальною технікою та прикладним програмним забезпеченням.
 • Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.
 • Оцінювати параметри та показники роботи електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й відповідних комплексів і систем та розробляти заходи і виконувати задачі щодо підвищення їх надійності та енергетичної ефективності.
 • Здійснювати аналіз процесів в електромеханічних та електромагнітних пристроях , відповідних комплексах і системах.
 • Виконувати задачі з технічного обслуговування електроенергетичного електротехнічного та електромеханічного устаткування суден, плавзасобів та берегової інфраструктури, тощо за допомогою відповідних інструкцій та практичних навичок.
   
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, що викладають. 

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОП та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
https://library.opu.ua
https://el.opu.ua
 

Academic mobility
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019               № 37). https://opu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОП та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОП та університетами партнерами.
 

Educational components of the program (training plan)

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Єноктаєв Ростислав Миколайович
Гарант освітньої програми, контактна особа