ІШІР ▪ Інститут штучного інтелекту та робототехніки

Управління

Кандидат техн. наук, доцент.
Директор інституту
Email: lobachev@op.edu.ua

Деканат

Детальніше про деканат

Деканат – це організаційний центр управління роботою навчально-наукового інституту, який виконує функції координації та адміністративного забезпечення навчального процесу.

 

Завдання деканату

 • Взаємодія з приймальною комісією з питань зарахування здобувачів вищої освіти.
 • Організація навчального процесу в навчально-науковому інституті.
 • Інформаційно-довідкове обслуговування здобувачів вищої освіти з питань навчання.
 • Підготовка наказів, вказівок і розпоряджень по навчально-науковому інституту.

 

Основні функції, покладені на деканат

 • Організація навчально-методичної та виховної роботи в навчально-науковому інституті.
 • Організація наукової роботи кафедр та інших підрозділів навчально-наукового інституту.
 • Складання розкладу занять, іспитів та підсумкових атестацій в навчально-науковому інституті.
 • Організація виконання освітніх програм навчально-наукового інституту.
 • Контроль роботи викладачів та виконання графіків навчального процесу.
 • Облік здобувачів вищої освіти навчально-наукового інституту, контроль за їх навчанням і успішністю.
 • Контроль за станом приміщень і майна, які перебувають у розпорядженні деканату.
 • Організація профорієнтаційної роботи зі школярами та випускниками навчально-наукового інституту.
 • Діловодство і документообіг в навчально-науковому інституті.
 • Видача довідок здобувачам вищої освіти.
 • Проведення заходів щодо забезпечення здоров'я та безпеки життя учасників освітнього процесу в навчально-науковому інституті.

 

Вчена рада

Детальніше про вчену раду навчально-наукового інституту

Вчена рада навчально-наукового інституту є колегіальним органом управління інституту.

Вчена рада навчально-наукового інституту утворюється строком на п’ять років, склад вченої ради навчально-наукового інституту затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради навчально-наукового інституту.

Повноваження вченої ради навчально-наукового інституту визначаються Законом України «Про вищу освіту», статутом, наказами та внутрішніми документами університету.

Рішення вченої ради навчально-наукового інституту

Персональний склад вченої ради навчально-наукового інституту

 

Збори трудового колективу

Детальніше про збори трудового колективу навчально-наукового інституту

Збори трудового колективу навчально-наукового інституту є органом громадського самоврядування інституту.

 

Вимоги до складу зборів трудового колективу

На зборах трудового колективу повинні бути представлені всі категорії працівників навчально-наукового інституту та виборні представники з числа осіб, які навчаються у навчально-науковому інституті. При цьому не менш як 75 відсотків складу зборів трудового колективу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники навчально-наукового інституту і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

Строк повноважень виборних делегатів становить один рік.

 

Керівництво роботою зборів трудового колективу

Керівництво роботою зборів трудового колективу здійснюють голова та секретар, обрані з числа присутніх.

 

Порядок скликання та діяльності зборів трудового колективу

Збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

Збори трудового колективу скликаються за ініціативою директора навчально-наукового інституту, вченої ради навчально-наукового інституту або двох третин колективу навчально-наукового інституту.

Збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні дві третини трудового колективу.

Збори трудового колективу затверджують порядок денний, що виноситься на розгляд головою з урахуванням пропозицій вченої ради навчально-наукового інституту та учасників зборів.

Рішення зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх, як правило, відкритим голосуванням.

 

Повноваження зборів трудового колективу

Збори трудового колективу:

 • оцінюють діяльність директора навчально-наукового інституту;
 • затверджують річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту;
 • подають ректору пропозиції щодо відкликання з посади директора навчально-наукового інституту з підстав, передбачених законодавством України, статутом університету, укладеним з ним контрактом;
 • обирають виборних представників до вченої ради навчально-наукового інституту;
 • обирають делегатів до конференції трудового колективу університету.
Рішення зборів трудового колективу навчально-наукового інституту

 

Студентське самоврядування

Детальніше про студентське самоврядування навчально-наукового інституту

Студентське самоврядування навчально-наукового інституту є невід’ємною частиною громадського самоврядування навчально-наукового інституту та є складовою студентського самоврядування університету.

Детальніше про студентське самоврядування

Персональний склад та контакти студентського самоврядування навчально-наукового інституту