Інтелектуальні комп’ютерні системи управління

Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі:
Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

На основі повної загальної середньої освіти:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

На основі повної загальної середньої освіти:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

На основі повної загальної середньої освіти:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

На основі повної загальної середньої освіти:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Обсяг програми

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми

На основі повної загальної середньої освіти:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти
Очна (денна); заочна.
Мова викладання
Українська.
Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Ложечніков Вадим Феліксович
Особливості реалізації програми
Система оцінювання

Система оцінювання ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною шкалою.

Оцінка за шкалою університету Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою
Екзамени та диференційовані заліки Заліки
90–100 A Відмінно Зараховано
82–89 B Добре
75–81 C
67–74 D Задовільно
60–66 E
35–59 FX Незадовільно Не зараховано
0–34 F

 

Кожний навчальний семестр містить два модульних контролі. Кожний модульний контроль оцінюється у максимально можливі 50 балів. 

Якщо підсумковою формою контролю є залік, то підсумкова оцінка формується як накопичувальна за результатами оцінювання всіх навчальних елементів, які заплановані на семестр для виконання здобувачами вищої освіти. Оцінку «зараховано» отримують здобувачі вищої освіти, які виконали всі навчальні елементи не менш, ніж на 60 %. 

До екзамену допускаються здобувачі, які виконали всі види навчальних елементів навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %.

Критерії оцінювання кожного навчального елемента визначені в робочій програмі навчальної дисципліни і доводяться до відома здобувачів на першому в семестрі занятті відповідно до положення про робочу програму навчальної дисципліни.

Оприлюднення змісту навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання здійснюється через силабуси дисциплін, які розміщені на офіційному вебсайті університету.

Здобувачі зобов’язані дотримуватись принципів академічної доброчесності при виконанні модульних контрольних робіт, поточних контрольних завдань, індивідуальних завдань з дисципліни.

Академічні та професійні права випускників
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання
Перелік компетентностей випускника
Програмні результати навчання