Комп’ютерні науки

ID: 50837
Field of knowledge 
12 Information Technology
Specialty 
122 Computer sciences
Form of study 
Full-time.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

Розвиток академічних, професійних і творчих здібностей професіоналів, які опанували сучасні досягнення в області комп’ютерних наук та здатні продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми, проводити дослідницько-інноваційну та наукову діяльність у галузі інформаційних технологій та комп’ютерних наук, аналізувати, систематизувати, оцінювати, презентувати результати наукових досліджень та/або виконуваних інноваційних розробок, передавати свої знання та досвід в ході педагогічної діяльності.

Program features
Опис предметної області

Об'єкт(и) вивчення та/або діяльності: процеси розробки і реінжинірингу комп'ютерних систем.

Цілі навчання: підготовка фахівців з комп’ютерних наук, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Теоретичний зміст предметної області: принципи дослідження інформаційних процесів і оцінювання їх ефективності; теорія побудови алгоритмічних моделей, програмних та інформаційних систем; методи аналізу та розробки масштабованих алгоритмів для обробки великих даних; теорія нейронних мереж і машинного навчання.

Методи, методики та технології: об'єктивні методи феноменологізації, систематизації, коригування нових і отриманих раніше знань в комп’ютерних науках.

Інструменти та обладнання: апаратно-програмні інструментальні засоби специфікації, розробки, аналізу програмних та інформаційних систем, баз даних і знань, що дозволяють обробляти надвеликі дані.

Фокус програми

Загальна освіта в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій з акцентом на формування та розвиток компетентностей спрямованих на продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень з моделювання, проектування, розробки, впровадження організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних інформаційних систем та створення інтелектуальних інформаційних технологій.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Програма акцентована на проведення досліджень за напрямами:

 • інтелектуальні системи та нейромережеві технології обробки та розпізнавання  сигналів і зображень, аналізу та візуалізації слабкоструктурованих медичних, екологічних та економічних даних; 
 • інформаційні системи та інструментальні засоби контролю, діагностики і автоматизованого управління, системи технічного зору; інтелектуальні інформаційні технології підтримки прийняття рішень;
 • системи та інформаційні технології синтезу звуку та графіки, доповненої реальності та геоінформаційні системи.

Особливістю програми є її спрямування на підготовку науково-педагогічних та управлінських кадрів, здатних до застосування дослідницьких якостей, інноваційних методик та сучасних знань, використання ефективного інструментарію в галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій при розробці рішень з моделювання, проектування, розробки, впровадження організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних інформаційних систем та створення інтелектуальних інформаційних технологій. 

Програма заснована на багаторічному досвіді функціонування наукової школи з інформаційних технологій ОНПУ. Всі члени групи забезпечення професійної складової програми мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів, керівництва та/або виконання науково-дослідних робіт з інформатики та кібернетики. Передбачено можливість навчання іноземних громадян.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Фахівець може займати первинні посади згідно ДК 003:2010:

 • 213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 
 • 2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 
 • 2131.1Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
 • 2131.2 Розробники обчислювальних систем 
 • 2132 Професіонали в галузі програмування 
 • 2132.1 Наукові співробітники (програмування) 
 • 2132.2 Розробники комп'ютерних програм 
 • 2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 
 • 2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень) 
 • 2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень 
 • 2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
 • 2310.1 Професори та доценти 
 • 2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів  .

А також посади керівників всіх рівнів та провідних фахівців у ІТ-компаніях, керівників ІТ відділів на підприємствах всіх форм власності, науково-дослідних інституціях і лабораторіях, вищих навчальних закладах, крім того можливе самостійне працевлаштування.

Академічні права випускників

Можливість продовжити навчання за науковим рівнем вищої освіти, брати участь у постдокторських програмах в тому числі міжнародних. Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та професійній діяльності.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Види навчальних занять – лекції, практичні заняття та/або лабораторні роботи, консультації з дисциплін загально-наукової та професійної підготовки відповідно до  Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ (https://opu.ua/document/2492). Самостійна робота з використанням підручників, конспектів, наукових джерел.

Проблемно-орієнтоване навчання – у формі самостійної роботи здобувачів, виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін; проходження педагогічної практики за професійним спрямуванням; проведення досліджень за обраною тематикою та участі у виконанні науково-дослідних робіт, апробації, презентації, публікації їх результатів – за постійної підтримки наукового керівника (керівників), консультування членів групи забезпечення програми.

Навчання здійснюється відповідно до Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353 ).

Система оцінювання

Система оцінювання рівня навчальних досягнень ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною шкалою. Оцінювання рівня досягнутих результатів навчання з окремих освітніх компонентів освітньої складової програми здійснюється у формі поточних та підсумкових контролів. Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ (https://opu.ua/document/2492), робочими програмами навчальних дисциплін.    

Проміжний контроль та оцінювання виконання наукової складової програми здійснюється у формі щорічного звіту з виконання індивідуального плану наукової роботи аспіранта. Регламентується Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Атестація здобувачів 3-го рівня вищої освіти здійснюється у формі публічного захисту дисертації на засіданні спеціалізованої вченої ради. Регламентується Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (https://opu.ua/document/3353).

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності у сфері комп’ютерних наук, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Загальні
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність розробляти проекти та управляти ними.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
 • Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у комп’ютерній науці та дотичних до неї (нього, них) міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з комп’ютерних наук та суміжних галузей.
 • Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.
 • Здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та навчальній діяльності.
 • Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті.
 • Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері комп’ютерних наук, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень.
 • Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні проекти в комп’ютерній науці та дотичні до неї міждисциплінарні проекти, лідерство під час їх реалізації.
 • Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності.
 • Системний науковий світогляд та загальнокультурний кругозір. 
 • Здатність до продукування нових ідей і розв’язання комплексних проблем у галузі комп’ютерних наук, а також до застосування сучасних методологій, методів та інструментів педагогічної та наукової діяльності в комп’ютерних науках.
 • Здатність застосовати математичне моделювання, обчислювальні методи, методи машинного навчання та штучного інтелекту при розробці проектів у сфері комп’ютерних наук та дотичних до неї міждисциплінарних проектах.
   
Program learning outcomes
 • Мати передові концептуальні та методологічні знання з комп’ютерних наук і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій.
 • Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми комп’ютерної науки державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.
 • Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень, …) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані.
 • Розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у комп’ютерній науці та дотичних міждисциплінарних напрямах.
 • Планувати і виконувати експериментальні та/або теоретичні дослідження з комп’ютерних наук та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми.
 • Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи.
 • Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні інженерні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі наукові та технологічні проблеми комп’ютерної науки з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів.
 • Глибоко розуміти загальні принципи та методи комп’ютерних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері комп’ютерних наук та у викладацькій практиці.
 • Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в навчальний процес інновації комп’ютерних наук. 
 • Здійснювати пошук та критичний аналіз інформації, концептуалізацію та реалізацію наукових проектів з комп’ютерних наук.
 • Розробляти та досліджувати моделі та методи машинного навчання та штучного інтелекту для проведення фундаментальних та (або) прикладних наукових досліджень з моделювання, проектування, розробки, впровадження організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних інтелектуальних інформаційних систем та технологій
 • Володіти методами оптимізації та прийняття рішень при створенні комп’ютерних систем різноманітного призначення.
   
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Гарант освітньої програми - доктор технічних наук професор, Відмінник освіти, експерт національного та міжнародного рівнів Антощук С.Г. (https://drive.google.com/file/d/10R0MB7htYqKUKJ6JnEirDjP7OFzV9RGu/view) - є Головою спеціалізованої вченої ради Д.41.052.01 із захисту дисертацій за спеціальностями 05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.06 – Інформаційні технології та 05.13.07 – Автоматизація процесів керування (https://opu.ua/science/sac). Під її керівництвом у 2005-2020 р.р. виконано 3 держбюджетні та декілька госпдоговірних науково-дослідних робіт, підготовлено та захищено 26 дисертацій, зокрема 3 на здобуття ступеню доктора технічних наук. 

100 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання дисциплін професійної підготовки, є докторами технічних наук та штатними співробітниками ОНПУ, мають досвід підготовки та атестації наукових кадрів у складі спеціалізованих вчених рад, підтверджений високий рівень наукової і професійної активності 
(https://drive.google.com/file/d/1W83nLm3GhLs2fTbCWgl1cwROUOgZFelQ/view?u...)

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає потребі. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає вимогам. Для проведення досліджень наявні навчально-наукові лабораторії Інституту комп’ютерних систем, науково-дослідна база Спеціалізованої вченої ради Д.41.052.01 та Консультаційно-навчального центру «Політех-консалт»/

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення

Офіційний сайт ОНПУ (https://opu.ua )містить всю необхідну здобувачам освіти інформацію щодо нормативного регулювання та результатів освітньої, наукової, виховної та іншої діяльності, структурних підрозділів, освітніх програм, навчальних планів та їх освітніх компонент, умов прийому, тощо.

Науково-технічна бібліотека ОНПУ має книжковий фонд в 1,2 млн примірників та близько 7 тис. повнотекстових електронних версій, 5 читальних залів забезпечених безкоштовним доступом до мережі Інтернет, в яких одночасно можуть працювати 520 читачів. Офіційний сайт бібліотеки ОНПУ (https://opu.ua/library) – містить електронні каталоги ресурсів бібліотеки, електронні учбові і методичні видання університету, локальний доступ до баз даних Scopus та Web of Science. 

Інституційний репозиторій ОНПУ (http://dspace.opu.ua/jspui/) – накопичує та забезпечує відкритий доступ через Інтернет до наукових та освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, аспірантів та докторантів ОНПУ. 

Інформаційну підтримку, у вигляді відкритого доступу до сучасних наукових матеріалів та можливості публікувати результати дисертацiйних робiт, надають молодим вченим та аспірантам спеціальностей галузі 12 – Інформаційні технології  два наукових журнали, які включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), це «Вісник сучасних інформаційних технологій» (https://hait.opu.ua/) та «Прикладні аспекти інформаційних технологій» (https://aait.opu.ua/). Аспіранти освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» мають можливість публічного та невипереджувального  обговорення результатів дослідження на міжнародних конференціях «Modern Information Technology» та «Informatics Culture Technology», які щорічно проводяться інститутом комп’ютерних систем ОНПУ. 

Аспіранти освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» також мають вільний доступ до бібліотеки спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01, що містить примірники рукописів дисертаційних робіт та авторефератів у друкованому та електронному вигляді.
 

Academic mobility
Нормативно-правові акти

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року, Положеннями ОНПУ «Про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція)» (https://opu.ua/document/2501), яке затверджено наказом №37 від 03.10.2019, «Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії» (https://opu.ua/document/3353).

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та закладами вищої освіти, науковими установами України та/або їх структурними підрозділами. Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.

Міжнародна кредитна мобільність

На підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти і науки, міжнародних програм та проектів, договорів про співробітництво між ОНПУ та іноземними закладами вищої освіти (науковими установами) та їх основними структурними підрозділами, а також з власної ініціативи учасників освітнього процесу, за підтримки адміністрації ОНПУ, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів.

Educational components of the program (training plan)
Training based on a master's degree, 2020 year of entry
Mandatory part

Educational discipline of general training

Іноземна мова за професійним спрямуванням 1
Number of ECTS credits: 2.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Іноземна мова за професійним спрямуванням 2
Number of ECTS credits: 2.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Іноземна мова за професійним спрямуванням 3
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Психологія та педагогіка вищої школи
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Філософія та методологія наукових досліджень
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Викладач: Afanasiev Oleksandr
Управління науковою діяльністю 1
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Управління науковою діяльністю 2
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: д.т.н., проф. Гогунський Віктор Дмитрович

Educational disciplines of professional training

Сучасні методи інтелектуального аналізу даних
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Викладач: Arsirii Olena Oleksandrivna
Математичне моделювання та обчислювальні методи 1
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Викладач: Shcherbakova Halyna Yurievna
Математичне моделювання та обчислювальні методи 2
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Викладач: Shcherbakova Halyna Yurievna

Practical training

Педагогічна практика за професійним спрямуванням
Number of ECTS credits:
Semester: 4 (денна форма); 4 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Differentiated test.
Selective part

Educational disciplines of professional training

Теоретичні та прикладні аспекти обробки мультимедійних даних
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Стратегія проектування корпоративних ІС
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Методологія створення сервіс орієнтованої архітектури ІС
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Інформаційні методи, моделі та технології в САПР
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Викладач: Tonkonogyi Volodymyr

Educational discipline of general training

Українська мова як іноземна 1
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Викладач: Romanova Olha Klavdievna
Українська мова як іноземна 2
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Викладач: Romanova Olha Klavdievna
Program scope 

Обсяг освітньої програми 40 кредитів ЄКТС на базі другого (магістерського) рівня з терміном навчання 4 роки.

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Доктор філософії з комп’ютерних наук
Higher education document issued to graduates:
Diploma of Doctor of Philosophy;
European model Ph.D. Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Гарант освітньої програми, контактна особа