Економіка підприємства

ID: 50623
Field of knowledge 
05 Social and behavioral sciences
Specialty 
051 Economics
Specialization 
Економіка підприємства
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Економіст – одна з небагатьох професій, без якої не можливе існування будь-якого підприємства, установи, організації чи органа влади. Економіст – це професія сучасності. Економісти затребувані скрізь, де потрібно планувати і розраховувати фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати роботи підприємства. Саме професія економіста дає змогу зсередини зрозуміти, які механізми спрацьовують в економічному житті суспільства, як ними можна керувати, щоб досягати максимальних результатів. 

Обравши цю освітню програму, Ви отримуєте сучасну конкурентоспроможну, завжди затребувану професію. Під час навчання Ви отримаєте актуальні професійні компетентності, високу якість освіти, підтверджену багаторічним досвідом роботи та професіоналізмом професорсько-викладацького колективу та можливість:

 • самостійно обирати вибіркові дисципліни, формуючи індивідуальну траєкторію навчання;
 • проходити практику та стажування на провідних вітчизняних підприємствах та за кордоном; 
 • брати участь в програмах міжнародної мобільності, які реалізуються англійською, німецькою, польською, іспанською мовами; 
 • пройти військову підготовку;
 • отримати другу вищу освіту;
 • здобути навички «soft skills»  соціально-психологічні навички креативного та системного мислення, управління командою, ділового спілкування;
 • брати участь в міжнародних конференціях, наукових дослідженнях; 
 • стати членом студентського самоврядування і впливати на якість навчального процесу продовжити своє навчання в магістратурі та аспірантурі.

Професія економіста має ряд переваг, які роблять її привабливою і перспективною. Це:

 • постійна затребуваність на ринку;
 • високий рівень зарплат; 
 • стабільність;
 • престижність;
 • динамічний розвиток;
 • кар’єрне зростання.

На теперішньому етапі економічного розвитку країні необхідні фахівці сучасного рівня підготовки, які зможуть забезпечити ефективне використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів в умовах необхідності швидкого реформування національної економіки.

Професія економіста залишається актуальною завжди, оскільки дає як основоположні знання в економіці, так і спеціальні економічні, які Ви з високою ймовірністю зможете застосувати у своїй професійній діяльності.

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей студентів та підготовки їх до роботи в якості дипломованих фахівців-економістів, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності та здатні вирішувати управлінські завдання функціонування та розвитку окремих підприємств (за видами економічної діяльності).

Program features
Предметна область, напрям

Студенти будуть набувати компетентності і розвивати вміння та навички, які підготують їх до виконання економічних завдань щодо забезпечення функціонування економічних систем мікрорівня (підприємств за видами економічної діяльності).

Об’єкт вивчення: загальні закони та тенденції розвитку економічних систем, мотивація та поведінка суб’єктів ринку, соціально-економічні процеси, їх моделювання та регулювання.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, концепції, принципи соціально-поведінкових та економічних наук.

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької діяльності та презентації результатів.

Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.

Фокус освітньої програми та спеціалізації

Програма за спеціалізацією «Економіка підприємства» спрямована на формування економічного способу мислення і набуття компетентностей у професійній сфері, засвоєння методів аналізу економічних об’єктів та процесів, поглиблене економічне обґрунтування управлінських рішень з метою забезпечення ефективного функціонування та розвитку підприємств, зокрема промислового підприємства.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Для студентів даної програми є можливість участі в програмах міжнародної мобільності (тривалістю 1 семестр), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами відповідно та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця на підприємствах реального сектору економіки (за видами економічної діяльності), що мають різні форми власності та розмір (економіст, економіст з матеріально-технічного забезпечення, економіст з планування, економіст з фінансової роботи, економіст з договірних та претензійних робіт).

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, підготовки бакалаврської роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні
 • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
 • Здатність бути критичним і самокритичним.
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
 • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
 • Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
 • Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
 • Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
 • Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
 • Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально- економічні процеси.
 • Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
 • Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
 • Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
 • Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
 • Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • Здатність до аналізу інформації про господарчі операції суб’єктів господарювання в фінансовому обліку.
 • Здатність оцінювати вплив та враховувати зовнішні та внутрішні фактори при плануванні діяльності та розробці стратегій розвитку підприємства.
 • Здатність розробляти заходи з формування й використання економічного потенціалу підприємства, всіх видів ресурсів за різними сферами діяльності підприємства.
 • Здатність розробляти та обґрунтовувати заходи з покращення результативності діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику
 • Здатність визначати та обґрунтовувати напрямки підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 • Здатність застосовувати інноваційні підходи в професійній діяльності.
 • Здатність виявляти та вирішувати комплексні задачі та проблеми у економічній сфері.
Program learning outcomes
 • Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
 • Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки,
 • Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
 • Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
 • Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
 • Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
 • Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
 • Вміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом. Мати навички взаємодії із іншими людьми, вміння роботи в групах.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля. Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Обґрунтовувати доцільність впровадження на підприємстві розроблених проектних рішень з урахуванням їх комплексного впливу на результативність діяльності підприємства.
 • Визначати сутність та напрямки використання інноваційних підходів в професійній діяльності.
 • Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, розуміти їх місце в господарській діяльності. Знати та володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності.
 • Розуміти місце і значення облікової системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
 • Визначати напрямки підвищення ефективності формування фінансових ресурсів їх розподілу та контролю на рівні держави та підприємства.
 • Знати та застосовувати методи та інструменти управління ризиками господарської діяльності.
 • Вміти координувати дії та контролювати процес формування й використання всіх видів ресурсів та виробничий процес на підприємстві за різними сферами діяльності підприємства.
 • Передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів та управлінських рішень на результативність діяльності підприємства при плануванні діяльності та розробці стратегій його розвитку.
 • Передбачити та оцінити наслідки впровадження в виробничу систему та систему управління підприємством розроблених заходів з покращення результативності діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику.
 • Вміти оцінювати конкурентоспроможність продукції та підприємства, формувати конкурентні переваги підприємства та розробляти заходи щодо підвищення його конкурентоспроможності.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 80% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Специфічні характеристики інформаційнометодичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • а заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр з економіки, економіка підприємства
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 051 Економіка;

Спеціалізація – Економіка підприємства;

Освітня програма – Економіка підприємства.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Іващенко Алла Григорівна