Соціальна робота

ID: 50774
Field of knowledge 
23 Social work
Specialty 
231 Social work
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Ти вже маєш ступінь бакалавра… Про тебе?

Соціальна активність, критичне мислення, комунікативні навички… Про тебе?

Прагнеш допомагати окремим особам або громадам, які страждають від бідності, браку можливостей або інформації, соціальної несправедливості, переслідувань, зловживань або порушення їхніх прав. Намагаєшся віднаходити необхідні людині ресурси, захищати інтереси окремих клієнтів або спільноти… Про тебе?

Якщо отримав три «так», продовжуй знайомство з нами)))

Однією з багатьох переваг, які отримують випускники від нашої освітньої програми, - це можливість продовжити свій професійний розвиток, пізнаючи, як удосконалити соціальну роботу за допомогою своїх організаційних, аналітичних та соціальних навичок.

Про вплив та маніпулювання соціальними, політичними та психологічними чинниками в суспільстві знають усі. Але тільки наші випускники можуть стати успішними професіоналами, здатними здійснювати ефективне управління в соціальній сфері, втілювати інноваційні методи і технології соціальної роботи.

Вивчай з нами соціальний і кадровий менеджмент, психологію і соціологію управління, соціальне підприємництво і соціальний маркетинг, соціальну медіацію і соціальне партнерство, опановуй міждисциплінарні технології в соціальній роботі і знайдеш багато можливостей для кар’єрного зростання!

Пам’ятай! Незалежно від обраного шляху, наші випускники завжди мають цінності, навички та кваліфікацію, необхідні для досягнення професійного успіху!

Program profile

The purpose of the program

Опанування здобувачами вищої освіти поглиблених теоретичних знань та практичних умінь в галузі соціальної роботи, необхідних для ефективного виконання інноваційних завдань професійної діяльності, управління та проведення досліджень в соціальній сфері.

Program features
Фокус програми

Управління в соціальній сфері, втілення інноваційних методів і технологій соціальної роботи.

Характерною особливістю даної освітньо-професійної програми є:

 • використання в процесі магістерської підготовки інтерактивних методів, професійно- ситуаційного навчання з урахуванням принципів Гуманітарної освіти (Liberal Art Education);
 • поглиблене вивчення дисциплін управлінського змісту;
 • реалізація особистісного потенціалу здобувача, розвиток його творчих (креативних) здібностей, гуманізму;
 • забезпечення конкурентоспроможності магістрів із соціальної роботи завдяки підготовленості до впровадження інноваційних методів вирішення соціальних проблем й оптимального використання соціальних ресурсів;
 • відповідність ОП світовим стандартам освіти і підготовки фахівців із соціальної роботи (Global Standards for Social Work Education and Training);
 • здійснення професійної підготовки на засадах професійної доброчесності (Рrofessional integrity);
 • можливість участі в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.
Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Можливість працювати у сфері: державного управління (управліннях, відділах у справах сім’ї та молоді, центрах соціальних служб); охорони здоров’я та надання соціальних послуг, благодійної діяльності тощо.

Робочі місця в організаціях всіх форм власності, на підприємствах, в адміністративних, соціальних організаціях (установах, закладах), відділах з управління персоналом, навчальних закладах.

Професійна кваліфікація:

 • Професіонал в галузі соціального захисту населення;
 • Керівники інших функціональних підрозділів;
 • Керівники інших малих підприємств без апарату управління;
 • Менеджери (управителі) у соціальній сфері;
 • Керівник (директор) установи (закладу) соціального захисту населення;
 • Професіонал з розвитку персоналу;
 • Фахівець з питань зайнятості (хедхантер);
 • Молодший науковий співробітник (соціальний захист населення);
 • Соціальний працівник;
 • Фахівець (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям і т. ін.);
 • Фахівець з соціальної роботи;
 • Фахівець із соціальної допомоги вдома;
 • Фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування.
Подальше навчання

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем.

Learning style and methods

Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій, мультимедійних та інтерактивних лекцій, практичних, лабораторних, тренінгових занять. Використовуються проблемні лекції, інтерактивні лекції з елементами дискусії, ділова гра, робота в малих групах, проблемні евристичні діалоги, «кейс-метод», брейнстормінг, самостійна робота пошукового характеру, публічний виступ та ін.

Передбачено: самостійна робота, яка визначається робочою програмою конкретної навчальної дисципліни, завданнями та рекомендаціями викладача (підготовка до поточних аудиторних занять; пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт, рефератів, РГР з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та ін., зокрема іноземною мовою.). Проведення досліджень. Участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах, у групах з розробки освітніх програм, робота у студентських наукових гуртках. Підготовка кваліфікаційної роботи магістра під постійним керівництвом наукового керівника, консультацій з науково-педагогічними працівниками та представниками соціальних служб.

Program competencies
Загальні
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність розробляти і управляти проектами.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Навички міжособистісної взаємодії.
 • Здатність працювати в команді.
 • Професійні етичні зобов’язання.
 • Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
 • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Предметні
 • Здатність до розуміння та використання сучасних теорій, методологій і методів соціальних та інших наук, у тому числі методи математичної статистики та кількісні соціологічні методи, стосовно завдань фундаментальних і прикладних досліджень у галузі соціальної роботи.
 • Здатність до виявлення соціально значимих проблем і факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати та моделювати соціальні ситуації.
 • Здатність до впровадження методів і технологій інноваційного практикування та управління в системі соціальної роботи
Фахові
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (експертами з інших галузей/видів економічної діяльності), налагоджувати взаємодію державних, громадських і комерційних організацій на підґрунті соціального партнерства.
 • Здатність до оцінки процесу і результату професійної діяльності та якості соціальних послуг.
 • Здатність до професійної рефлексії.
 • Здатність до спільної діяльності та групової мотивації, фасилітації процесів прийняття групових рішень.
 • Здатність доводити знання та власні висновки до фахівців та нефахівців.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість задля вирішення соціальних проблем через упровадження соціальних інновацій.
 • Здатність виявляти професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної роботи.
 • Здатність до критичного оцінювання соціальних наслідків політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства.
 • Здатність до формування позитивного іміджу професії, її статусу в суспільстві.
 • Здатність до ефективного менеджменту організації у сфері соціальної роботи.
 • Здатність до розроблення, апробації та втілення соціальних проектів і технологій.
 • Здатність упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.
Program learning outcomes

Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.

Критично оцінювати результати наукових досліджень і різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати висновки та рекомендації щодо їх впровадження.

Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної діяльності, висловлюватися іноземною мовою усно та письмово.

Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.

Збирати та здійснювати кількісний і якісний аналіз емпіричних даних.

Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.

Застосовувати загальне програмне забезпечення для вирішення професійних задач та здійснення наукового дослідження.

Автономно приймати рішення в складних і непередбачуваних ситуаціях.

Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому числі для запобігання професійного вигорання.

Аналізувати соціальний та індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, соціальної групи, громади, формулювати мету і завдання соціальної роботи, планувати втручання в складних і непередбачуваних обставинах відповідно до цінностей соціальної роботи.

Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати командну роботу.

Оцінювати соціальні наслідки політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку суспільства, розробляти рекомендації стосовно удосконалення нормативно-правового забезпечення соціальної роботи.

Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання завдань професійної діяльності.

Визначати методологію прикладного наукового дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики.

Розробляти критерії та показники ефективності професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості соціальних послуг та управлінських рішень.

Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні.

Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.

Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної роботи.

Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології.

Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.

Resource support for program implementation

Освітня та професійна кваліфікація викладачів, які залучені до реалізації освітньо-професійної програми, дозволяє на високому професійному рівні викладати відповідні дисципліни. 95% професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені щодо дисциплін, які викладають.

Academic mobility

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року.

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Preparation on the basis of a bachelor's degree, 2020 year of entry
Mandatory part

Educational discipline of general training

Професійна іноземна мова
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: доктор філологічних наук, професор Домброван Т.І.
Інтелектуальна власність та авторське право
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains abstract work
Form of control: Test.
Teacher: к.ю.н. доцент Озернюк Г.В.
Професійна педагогіка
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.

Educational disciplines of professional training

Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Професійна доброчесність керівника соціальної служби
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Актуальні дослідження в соціальній роботі
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри ПСР Нікон Н.О.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В.
Міждисциплінарні технології в соціальній роботі
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М., старший викладач Северинюк Т.О.
Соціальний менеджмент
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: старший викладач Азаркіна О.В.

Practical training

Переддипломна практика
Number of ECTS credits: 12.0
Semester: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Differentiated test.

Certification

Кваліфікаційна робота
Number of ECTS credits: 18.0
Semester: 3 (денна форма); 3 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Work protection.
Selective part

Educational discipline of general training

Корпоративна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains abstract work
Form of control: Test.
Teacher: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains abstract work
Form of control: Test.
Teacher: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Українська мова як іноземна 1
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма); 1 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Українська мова як іноземна 2
Number of ECTS credits: 1.5
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Канд. філол. наук, доцент Романова О.К.
Кадровий менеджмент
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Організаційна психологія
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Організаційне консультування
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: доктор педагогічних наук, професор Корнещук В. В., ст.викл. Гордієнко І.О.
Академічна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains abstract work
Form of control: Test.
Teacher: к.філос.н., доцент Кубко В.П.
Соціальне підприємництво
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains abstract work
Form of control: Test.
Teacher: канд. пед. н., ст. викл. Боделан М.В.
Соціальний маркетинг
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: д.е.н., проф. Забарна Е.М.
Моніторинг та оцінювання соціальних програм і проектів
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: д.е.н., проф. Забарна Е.М.

Educational disciplines of professional training

Соціальне партнерство
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: канд. пед. наук., ст. викл. Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: кандидат соціологічних наук, доцент Лисенко О.М.
Теорія і практика креативної діяльності
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Викладач: Misiun Hanna Volodymyrivna
Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Професійна мобільність в соціономічній сфері
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Консолідована інформація
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: кандидат мистецтвознавства, доцент Лугова Т. А.
Психологія управління
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: к.п.н., доц. Тодорцева Ю. В.
Соціологія управління
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: кандидат соціологічних наук, доцент кафедри ПСР Нікон Н.О.
Електронне урядування
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма); 2 (заочна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: кандидат фізико-математичних наук, магістр з комп’ютерних наук, доцент, Андріянов О.В.
Preparation on the basis of a bachelor's degree, 2019 year of entry
Selective part

Educational discipline of general training

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: Романова О.К.
Патентознавство
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Озернюк Г.В.

Educational disciplines of professional training

Надійність в соціальній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Лисенко О.М.

Educational disciplines of individual choice

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колот С.О.
Mandatory part

Certification

Кваліфікаційна робота
Number of ECTS credits: 16.5
Semester: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Work protection.

Educational disciplines of professional training

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Teacher: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Teacher: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Богуславська Ю.Ю.

Practical training

Переддипломна практика
Number of ECTS credits: 13.5
Semester: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test. Differentiated test.
Preparation on the basis of a bachelor's degree, 2018 year of entry
Selective part

Educational discipline of general training

Професійна підготовка фахівців соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В.В.
Психологія навчання
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В.В.
Корпоративна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Кубко В.П.
Бізнес-культура організацій
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Кубко В.П.
Інтелектуальна власність та авторське право
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Озернюк Г.В.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: Романова О.К.
Українська мова як іноземна
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: Романова О.К.
Патентознавство
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Озернюк Г.В.

Educational disciplines of professional training

Надійність в соціальній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В. В.
Культура праці керівника соціальної служби
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку особистості
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Шрагіна Л.І.
Культура ділового спілкування
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Лисенко О.М.
Психологія розвитку
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Шрагіна Л.И.
Професійна надійність персоналу соціономічної сфери
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Корнещук В.В.
Соціальне партнерство
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колодійчук Ю. В.
Соціальна медіація
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Лисенко О.М.

Educational disciplines of individual choice

Професійна кар'єра в соціономічній сфері
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Психологія управління
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Test.
Teacher: Тодорцева Ю.В.
Основи кадрового менеджменту
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колот С.О.
Управління персоналом та організаційна діяльність
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колот С.О.
Mandatory part

Certification

Кваліфікаційна робота
Number of ECTS credits: 16.5
Semester: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Work protection.

Educational disciplines of professional training

Організація діяльності органів соціального захисту населення
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Лазарева А.О.
Прогнозування, проектування, інновації у соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: Колот С.О.
Стратегічні аспекти формування соціальної політики
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: Лисенко О.М.
Конфліктологія
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Teacher: Лисенко О.М.
Соціальні технології роботи з сім'ями та дітьми
Number of ECTS credits: 5.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains calculation and graphic work
Form of control: Exam.
Teacher: Лисенко О.М.
Сучасні інформаційні технології в соціальній роботі
Number of ECTS credits: 4.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: Богуславська Ю.Ю.

Practical training

Переддипломна практика
Number of ECTS credits: 13.5
Semester: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test. Differentiated test.
Program scope 

Обсяг освітньо-професійної програми на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста становить 90 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці.

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Магістр з соціальної роботи.
Higher education document issued to graduates:
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 231 Соціальна робота.

Освітня програма – Соціальна робота.

Special field Department ensuring the program implementation 
Гарант освітньої програми, контактна особа