Розділ для студентів очної (денної) форми навчання

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Обов’язки та права студентів

Студенти університету зобов'язані:

 • відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни усі види завдань, які передбачені навчальним планом. Студенти 3-5 курсів мають можливість виконувати навчальний план за індивідуальним графіком, який затверджується директором інституту (деканом факультету) за погодженням з викладачами;
 • систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями та практичними навиками за обраною спеціальністю;
 • при відсутності на заняттях з поважних причин не пізніше наступного дня повідомити про це за телефоном директора інституту (декана факультету); 
 • представляти директору інституту, декану факультету документи про причину пропуску занять не пізніше, ніж на наступний день після явки в університет. У разі хвороби студенти представляють медичну довідку зі студентської поліклініки встановленої форми;
 • на заняттях  бути уважними, не відволікатися та не відволікати інших студентів;
 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей під час навчально-виховного процесу; знати і виконувати вимоги інструкцій з безпеки життєдіяльності в університеті;
 • бережливо і акуратно відноситися до майна університету; при завданні матеріальних збитків університету компенсувати їх відповідно обліковим матеріально-інвентаризаційним даним;
 • дбайливо ставитися до використання та збереження особистих студентських документів (студентського квитка, залікової книжки, перепуски); студентські документи є власністю університету і незаконне їх використання переслідується законом. За втрату студентських документів ректор має право накласти на студента дисциплінарне стягнення (догану, попередження). У випадку втрати (викрадення) квитка необхідно звертатися в деканат;
 • дотримуватися та виконувати Правила внутрішнього розпорядку в студентському гуртожитку (для студентів, які мешкають в гуртожитках або їх відвідують);
 • підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, громадських місцях та на території університету;
 • мати акуратний та охайний вигляд, додержуватися особистої гігієни та побутової санітарії;
 • дотримуватися вимог пропускного режиму, при вході до корпусу пред'являти студентській квіток працівникам охорони (сторожам), інформувати їх про виявлення залишених речей і сторонніх предметів на території університету;
 • дотримуватися норм етики і моралі, поводитися з честю, не допускати грубощів, образ, не провокувати словами, діями та агресивною поведінкою інших студентів та працівників щодо розв’язання конфліктних ситуацій.
 • обов’язково дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції» та положень Антикорупційної прогами університету.

Студенти університету мають право:

 • приймати участь у студентському самоврядуванні; 
 • на безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту в університеті;
 • користуватися навчальною, науковою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базою університету;
 • брати участь у науково-дослідних роботах, конференціях, виставках, конкурсах, представляти свої роботи для публікацій;
 • надавати пропозиції адміністрації університету щодо удосконалення навчально-виховного процесу та організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • безкоштовно користуватися бібліотечним фондом;
 • брати участь в об'єднаннях громадян (здійснення громадських прав, виконання громадських обов’язків дозволено тільки у вільний від навчання час); 
 • на забезпечення гуртожитком згідно з  встановленим  порядком в університеті;
 • на моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету;
 • на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;  
 • добровільно, за власним бажанням, брати участь у громадських роботах по благоустрою та  забезпеченню життєдіяльності університету, студмістечка тощо.

 

Навчальний розпорядок

Навчальні заняття в університеті проводяться за розкладом згідно з навчальними планами, які затверджуються в установленому порядку.

Навчальний розклад складається на семестр та доводиться до відома студентів не пізніше ніж за 10 днів до початку кожного семестру.

У навчальному році для студентів установлюються канікули, тривалість яких передбачена навчальними планами.

Тривалість навчального заняття (пари) не повинна перевищувати 90 хвилин. Між навчальними заняттями установлюється перерва.

Час початку і закінчення навчальних занять (пари) та перерв встановлюється наказами ректора університету. Про початок і закінчення навчального заняття студенти та викладачі сповіщаються дзвоником.

Для проведення навчальних занять кожен курс поділяється на групи. Склад студентських груп формується директорами інститутів (деканами факультетів).

У кожній навчальній групі директорами інститутів /деканами факультетів/ призначається староста групи.

Функціональні обов'язки старости групи визначаються та затверджуються директором інституту /деканом факультету/.

У кожній навчальній групі 1 та 2 курсів старостою ведеться журнал установленої форми, який обов'язково подається викладачу, що проводить навчальне заняття.

 

Порядок у приміщеннях університету

Адміністрація університету забезпечує охорону будівель та майна, належний їх санітарно-технічний та протипожежний стан, а також дотримання необхідного порядку.

Відповідальність за забезпечення чистоти, укомплектованість  справними меблями, підтримання нормативних показників температурного режиму, освітлення та ін. в корпусах несе проректор з розвитку та матеріально-технічного забезпечення університету, в гуртожитках – директор студмістечка.

У навчальних, наукових, службових та побутових приміщеннях, а також у студентських гуртожитках повинен підтримуватися належний порядок.

В університеті категорично забороняється:

 • систематично пропускати заняття без поважних причин;
 • запізнюватися на заняття, порушувати тишу і використовувати мобільні телефони під час проведення навчальних занять;
 • приносити, розповсюджувати, вживати  алкогольні, токсичні та наркотичні речовини; а також приходити в університет і перебувати під дією цих  речовин;
 • куріння в корпусах та на території університету; куріння допускається тільки у спеціально відведених та обладнаних місцях;
 • застосовувати піротехнічні засоби;
 • грати в карти та інші азартні ігри;
 • вживати нецензурну лексику та непристойні жести; вчиняти аморальні дії;
 • розповсюджувати, рекламувати, пропагувати інформацію (продукцію) асоціального змісту;
 • навмисно псувати та/або розкрадати майно університету;
 • здійснювати несанкціонований вхід (злом) в електронну інформаційну мережу;
 • здійснювати підробку документів, що видаються університетом: перепусток, залікових і екзаменаційних відомостей, направлень, довідок тощо; передавати їх іншим особам;
 • ігнорувати та протистояти вказівкам сторожів (відділу охорони, гуртожитку), представникам студентських формувань з охорони громадського порядку, представникам органів студентського самоврядування, які діяли на  законних підставах.

За грубі порушення цих Правил, Статуту університету, Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках та інших нормативно-правових актів, працівники та студенти притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

Заохочення за успіхи у навчанні

За хорошу успішність, активну участь у науково-дослідній роботі та громадському житті університету, за узгодженням з профспілковим комітетом студентів та органом студентського самоврядування, до студентів застосовуються такі заохочення:

 • оголошення подяки;
 • грошове преміювання;
 • нагородження Грамотою;
 • занесення на Дошку пошани.

Заохочення оголошується наказом ректора університету та доводиться до відома працівників і студентів. 

За видатні успіхи у навчанні студентам призначаються іменні стипендії.

 

Відповідальність за порушення навчальної дисципліни

За порушення цих Правил та навчальної дисципліни до студентів застосовуються такі заходи дисциплінарного впливу:

 • догана;
 • відрахування з університету.

Стягнення оголошуються наказом ректора університету, за узгодженням з профспілковим комітетом студентів і органом студентського самоврядування, та доводиться до відома студента;

При відрахуванні неповнолітніх студентів отримується згода районної комісії у справах неповнолітніх.

При застосуванні стягнення враховується тяжкість провини, обставини, за яких скоєно вчинок, попередня робота та поведінка працівника.

На протязі терміну дії догани не застосовуються заохочення, що зазначені у цих Правилах. 

За клопотанням трудового колективу та профспілкового комітету ректор університету може зменшити термін дії догани.