Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ID: 50840
Field of knowledge 
14 Electrical Engineering
Specialty 
141 Electrical energetics, electrical engineering and electromechanics
Form of study 
Full-time.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

А. Цілі навчальної програми

Ця програма призначена для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки необхідних для підготовки та захисту дисертації.

В. Характеристика програми

Предметна область, напрям

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

Фокус програми

Дослідження із електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.

С. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях та вищих навчальних закладах, всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

D. Стиль та методика навчання

Підходи до викладання та навчання

Лекції, лабораторні та практичні дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні, курсові роботи і проекти.

Е. Програмні компетентності

Загальні

1. Інструментальні компетентності:

 • ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
 • ЗК2. Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
 • ЗК3. Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.

2. Міжособистісні компетентності:

 • ЗК4.Здатність працювати в міждисциплінарній команді
 • ЗК5. Здатність працювати міжнародному середовищі.
 • ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.

3. Системні компетентності:

 • ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. 
 • ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 • ЗК9. Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
 • ЗК10. Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
 • ЗК11. Здатність працювати самостійно.
 • ЗК12.Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні
 • СК1. Знання та розуміння фізичних явищ, що мають місце в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах.
 • СК2. Здатність виконання математичного моделювання процесів в електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах.
 • СК3. Здатність розробити завдання до проектування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних системах.
 • СК4. Знання схемотехнічних рішень побудови сучасних електротехнічних систем та електромеханічних перетворювачів енергії.
 • СК5. Знання та здатність використання методів і критеріїв оптимізації електротехнічних і електромеханічних систем.
 • СК6. Здатність розробляти інформаційне та програмне забезпечення для керування електротехнічними та електромеханічними пристроями.
 • СК7. Знання стандартів та нормативних матеріалів які діють в електроенергетиці в теперішній час.
 • СК8. Здатність застосовування програмних продуктів при синтезі електротехнічних та електромеханічних пристроїв.
 • СК9. Здатність використовувати новітні алгоритми та методи оптимізації електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
 • СК.10. Здатність проводити оцінку якості функціонування електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

F. Програмні результати навчання

Ключові результати навчання
 • РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • РН2. Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • РН10. Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • РН11. Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • РН12. Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • РН13. Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні результати навчання
 • РН15. Розуміння електромагнітної сумісності електроустановок та володіння способами зниження рівня вищих гармонік.
 • РН16. Здатність створювати математичні моделі об’єктів дослідження та вміти аналізувати результати моделювання.  
 • РН17. Здатність формалізувати завдання, провести аналіз предметної області та розділити глобальну задачу на складові.
 • РН18. Здатність спланувати, організувати та прийняти участь в процесі розробки, реконструюванні, дослідженні та удосконаленні  електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
 • РН19. Здатність до синтезу, оцінювання та аргументування переваг  схемних рішень електротехнічних та електромеханічних систем.
 • РН20. Здатність до класифікації методів і критеріїв оптимізації електроенергетичних, електротехнічних і електромеханічних систем.
 • РН21. Вміння визначити найбільш доцільні метод і критерії оптимізації об’єкту дослідження.
 • РН22. Здатність розробити алгоритми, інформаційне і програмне забезпечення для надійного керування електротехнічними та електромеханічними пристроями 
 • РН23. Вміння дотримуватися сучасних діючих стандартів у галузі електроенергетики.
 • РН24. Здатність виконувати моделювання об’єктів дослідження за допомогою власного та прикладного програмного забезпечення.
 • РН25. Вміння вибирати, аргументувати та модифікувати алгоритми та методи оптимізації для конкретних задач дослідження. 
 • РН26. Розглядати питання щодо підвищення показників якості електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.
Educational components of the program (training plan)
Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Доктор філософії з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
Higher education document issued to graduates:
Diploma of Doctor of Philosophy;
European model Ph.D. Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Гарант освітньої програми, контактна особа