Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика

ID: 50799
Field of knowledge 
03 Humanities
Specialty 
034 Cultural studies
Specialization 
Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Availability of accreditation 
Why is it worth getting higher education on this educational program 

Сучасне суспільство потребує фахівців в галузі дослідження і організації простору безпосереднього середовища людини – культури. Адже саме наші уявлення про світ і формують реальність людського життя.

Ця освітня програма спрямована на підготовку спеціалістів, здатних на експертному рівні досліджувати та впроваджувати найсучасніші соціокультурні комунікативні технології як у реальному просторі міста, так і у віртуальному середовищі. Ви отримаєте знання і навички у створенні культурних індустрій у просторі вашого міста, навчитесь монетизувати власні уміння та економізувати культурний потенціал регіону, отримаєте можливість стажуватися у найуспішніших культурних закладах м. Одеса, створювати персональні та командні стартапи в культурній сфері, опануєте навички виробництва медіа-продукту для інформаційних платформ і багато іншого.

Сучасна освіта вимагає інноваційних технологій. В порграмі підготовки – як традиційні лекції, практикуми, так і сучасні майстер-класи від відомих українських та зарубіжних фахівців, Gamestorming, креативне планування і картування і багато іншого.

Отже, якщо ви готові писати історію успіху, що постає на базі багатовікового культурного потенціалу країни і її талановитих громадян, ваше місце з нами!

Program profile

The purpose of the program

Забезпечення розвитку професійних і творчих здібностей здобувачів вищої освіти щодо оволодіння методологією наукової діяльності та їх підготовки до розв’язання проблем в галузі фундаментальної та прикладної культурології, історії та теорії культури.

Program features
Опис предметної області

Теоретичне визначення феномена культури, і, спираючись на це, прогнозування, проектування і регулювання актуальних культурних процесів в соціальній практиці (зокрема в сфері кіберкультури та соціокультурних процесів міста), розробка основних напрямків культурної політики, цілей та методів діяльності мережі культурних інститутів, завдань і технологій соціокультурної взаємодії, актуалізації культурної спадщини.

Об’єкти вивчення: культурні процеси, явища, стани та ознаки, їх усвідомлення, інтерпретація та моделювання; соціокультурні інститути та практики, що забезпечують формування культурних норм та цінностей, способи їх втілення й використання.

Цілі навчання: підготовка фахівців з культурології, які володіють сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для розв’язання складних соціокультурних задач і проблем.

Теоретичний зміст предметної області: система наукових ідей, підходів, концепцій, теорій щодо культури; поняття та принципи аналізу культурних процесів та явищ.

Методи, методики та технології: методи та методики пошуку, систематизації, аналізу та інтерпретації інформації щодо культурних об’єктів та практик, технології популяризації знань щодо культури та регулювання відносин у соціокультурні сфері.

Інструменти та обладнання: аудіовізуальні засоби; програмне забезпечення; мережа Internet; інформаційно-комунікаційне обладнання; системи електронного документообігу, електронні бібліотеки та архіви.

Фокус освітньої програми

Дослідження у фундаментальній та прикладній культурології, культурній антропології та семіотиці, інтегроване поєднання навчальних курсів гуманітарних дисциплін з сучасними ІТ технологіями, що дозволить студентам стати конкурентоспроможними фахівцями. 

Програма спрямована на розробку, впровадження, підтримку систем дослідження та управління культурою, наукове забезпечення створення та реалізації соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в галузі культурної урбаністики та віртуального простора соціокультурної взаємодії та мистецтва, що відповідають сучасному рівню економізації та актуалізації культурної спадщини згідно з чинними стандартам та Законами України, Європейського союзу та положеннями ЮНЕСКО.

Ключові слова: культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика, медіапростір, соціокультурне проектування, креативні індустрії.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є цілеспрямоване, поглиблене вивчення дисциплін з фундаментальної та практичної культурології, семіотики, методів актуалізації та економізації культурного потенціалу регіону, створення культурних політик та соціокультурних та мистецьких проектів, зокрема в медіапросторі з використанням ІТ. Певні змістовні модулі навчальних дисциплін викладаються іноземною, зокрема, англійською та німецькою мовами. В навчальному процесі широко застосовуються методики Deeper Learning / Flipped Learning, Game Storming та Problem-Based Learning.

Для студентів даної програми є можливість участі в програмах міжнародної мобільності (тривалістю 1 семестр), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами відповідно та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Працевлаштування в науково-дослідних установах, закладах освіти, організаціях культурної інфраструктурі регіону, у тому числі адміністративних, контрольно-інспекційних організаціях, органах державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ та вищих навчальних закладах всіх форм власності.

Академічні права випускників

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Студентоцентроване, практико-орієнтоване, індивідуальне та автономне навчання. Викладання проводиться у вигляді: традиційних лекцій (вступні, тематичні, настановчі, оглядові, заключні); нетрадиційних лекцій (проблемні лекції, лекції-візуалізації, бінарні лекції, Flipped classroom, кіно(відео)-лекції, інтерактивні лекції та ін.); практичних занять (інтегровані, міжпредметні, театралізовані та ін.); семінарських занять (семінари-дискусії, семінари-дослідження, семінари-взаємонавчання, семінари-колоквіуми та ін.); тренінгових занять (gamestorming, brainstorming тощо); лабораторних занять (фронтальні, професійно-практичні, тематичні та ін.) тощо. 

Передбачено: самостійна робота (підготовка до поточних аудиторних занять з використанням підручників, конспектів, статей, оглядів та інше); пошуково-аналітична робота: виконання індивідуальних творчих письмових робіт (творчі письмові завдання, реферати, рецензії, есеї, реферативно-проектні роботи тощо); виконання індивідуальних та колективних творчих робіт у вигляді  електронних матеріалів, аудіо та відео матеріалів (презентації, відеофільми тощо); робота у студентських наукових гуртках; наукові дослідження під керівництвом викладачів кафедри; участь у міждисциплінарних (в тому числі і міжнародних) проектах та тренінгах, науково-дослідних роботах та ін.

Консультації із науково-педагогічними співробітниками (постійне наукове керівництво, підтримка наукового керівника, підтримка та консультування з боку інших колег групи забезпечення освітньо-професійної програми, включаючи постдокторів). Підготовка та написання статей, тез до наукових конференцій тощо.

Система оцінювання

Екзамени, аудиторне та онлайн експрес-опитування, есеї, презентації, поточний контроль, реферативні, реферативно-проектні, розрахунково-графічні, курсові роботи, кваліфікаційна робота магістра.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності культуролога або у процесі навчання, що передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій і  характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності
 • Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
 • Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність розробляти та управляти проектами.
Спеціальні компетентності
 • Усвідомлення взаємозв’язку культурних текстів та контекстів.
 • Здатність до оцінювання та аналізу інформації у процесі реалізації професійної діяльності.
 • Здатність виявляти культурні потреби суспільства та його окремих груп та визначати шляхи їх задоволення, забезпечувати культурні права і свободи людини.
 • Усвідомлення соціальної та етичної місії культуролога, а також можливостей та особливостей практичного використання культурологічного знання.
 • Здатність до ефективної взаємодії з представниками інших професій, а також до залучення до розв’язання проблем культури представників громадськості.
 • Здатність критично осмислювати історичні здобутки та новітні досягнення культури.
 • Здатність професійно діагностувати, прогнозувати, проектувати й моделювати культурний розвиток різних культурних регіонів, художньої та візуальної культури.
 • Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво закладами культури, а також відповідними структурними підрозділами підприємств і установ, враховуючи економічні, законодавчі й етичні аспекти. 
 • Здатність до розв’язання актуальних проблем культури з урахуванням особливостей міжкультурної комунікації та ширшого контексту відповідних проблем.
 • Здатність здійснювати експертизу культурних об’єктів та культурних процесів, їх критичний аналіз із застосуванням сучасних методів культурології.
 • Здатність здійснювати планування, організацію та управління проектами в процесі актуалізації культурної спадщини та коммеморації.
 • Здатність професійно визначати ресурси культурного розвитку суспільства, критерії соціальної ефективності культурних практик.
 • Здатність до пошуку інноваційних способів розв’язання актуальних культурно-антропологічних проблем на основі системного розуміння розмаїття культурних норм.
 • Здатність використовувати професійно профільовані знання в галузі культурології для аналітичної та статистичної обробки емпіричних даних і прогностичного моделювання культурних явищ і процесів.
 • Володіння сучасними стратегіями гуманітарного дослідження культурного артефакту, як от семіотичний, структуралістський, постструктуралістський аналіз, соціокультурні та антропологічні підходи тощо.
Program learning outcomes
 • Розуміти специфіку та особливості реалізації культурних ідей, образів, та смислів, а також критично оцінювати можливості їхньої інтерпретації для розв’язання суспільно-значимих проблем.
 • Аналізувати текстові та візуальні джерела інформації щодо культурних явищ та процесів, верифікувати інформацію у відповідності до професійних задач.
 • Аналізувати культурні права та свободи людини, форми та механізми їхньої ідентифікації, інкультурації, культурної адаптації з врахуванням регіональної специфіки.
 • Популяризувати професію культуролога, дотримуючись етичних принципів.
 • Організовувати та підтримувати комунікації з органами влади, науково-дослідними установами, інформаційно-аналітичними службами, засобами масової інформації з питань культури.
 • Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних питань, презентації результатів досліджень та проектів.
 • Оцінювати історичні здобутки та новітні досягнення культурології.
 • Приймати ефективні рішення щодо розв’язання складних задач і практичних проблем культурного розвитку суспільства.
 • Організовувати й управляти діяльністю закладів культури та відповідними структурними підрозділами підприємств і установ.
 • Мати навички вироблення та ухвалення рішень з управління закладами та установами культури чи відповідними структурними підрозділами у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах
 • Мати навички організації та керівництва професійним розвитком осіб та груп у галузі культури.
 • Розуміти і застосовувати для розв’язання складних задач і проблем культурології методи та засоби стратегічного планування, прогнозування, моделювання культурних політик.
 • Здійснювати експертну оцінку культурних творів, послуг та благ, культурних практик, культурно-мистецьких та дозвіллєвих проектів.
 • Рецензувати, коментувати, анотувати, редагувати та створювати оригінальні тексти (наукові, науково-популярні, публіцистичні, художні) з проблем культури.
 • Знати фундаментальні розділи культурології та методології наукового знання в обсязі, необхідному для володіння категоріальним апаратом, здатність використовувати загально гуманітарні методи при моделюванні культурних процесів.
 • Знати методи проведення досліджень та вміти аналізувати складність соціокультурних систем, розуміти складність задач оптимізації цих систем та їх елементів, та вдосконалювати методики їх проведення.
 • Вміти використовувати методи та методики проведення наукових та прикладних досліджень.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 90 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають

Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення    

Кафедрою використовується сучасне обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/reports#11

Специфічні характеристики інформаційно-методичного забезпечення    

У процесі реалізації програми використовуються:

 • лектронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://library.opu.ua, https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68), та віртуальні навчальні середовища Microsoft Team та Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;
 • офіційний сайт ОНПУ − https://op.edu.ua/ − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Academic mobility
Нормативно-правові акти    

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501

Національна кредитна мобільність    

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та ЗВО України

Міжнародна кредитна мобільність     

У рамках програм ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами-партнерами.

Educational components of the program (training plan)
Preparation on the basis of a bachelor's degree, 2020 year of entry
Mandatory part

Educational discipline of general training

Іноземна мова за професійним спрямуванням
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Інтелектуальна власність та авторське право
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains abstract work
Form of control: Test.
Викладач: Ozerniuk Hanna Volodymyrivna
Професійна педагогіка
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains abstract work
Form of control: Test.

Educational disciplines of professional training

Теорія цивілізацій
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Проблеми сучасної культурної антропології
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Соціокультурний менеджмент
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Культурна ідентичність в глобалізованому світі
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Викладач: Shchokina Olena Petrivna
Світоглядні парадигми в культурі
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Актуалізація культурної спадщини
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.

Practical training

Переддипломна практика
Number of ECTS credits: 12.0
Semester: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Differentiated test.

Certification

Атестаційний екзамен
Number of ECTS credits: 2.0
Semester: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Teacher: члени екзаменаційної комісії затверджуються щорічно наказом ректора
Кваліфікаційна робота
Number of ECTS credits: 16.0
Semester: 3 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Work protection.
Teacher: наукові керівники кваліфікаційних робіт затверджуються щорічно наказом ректора
Selective part

Educational discipline of general training

Українська мова як іноземна 1
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 1 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Викладач: Romanova Olha Klavdievna
Українська мова як іноземна 2
Number of ECTS credits: 1.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Викладач: Romanova Olha Klavdievna
Кадровий менеджмент
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: кандидат психологічних наук, доцент Колот С.О.
Організаційна психологія
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Організаційне консультування
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: ст.викл. Гордієнко І.О.
Академічна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Корпоративна культура
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Бізнес-культура організацій
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Екологія культури: філософія, релігія, наука
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Teacher: доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.
Антропологія міста
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Культурні та креативні індустрії в місті
Number of ECTS credits: 3.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Test.
Викладач: Dobroier Nataliia Viktorivna

Educational disciplines of professional training

Посткласичні культура і мистецтво
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Кібер-антропологія
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Теорія і практика креативної діяльності
Number of ECTS credits: 6.0
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Викладач: Misiun Hanna Volodymyrivna
Сучасний медіапростір
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Викладач: Misiun Hanna Volodymyrivna
Міське самоврядування
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Викладач: Dobroier Nataliia Viktorivna
Візуальність в епоху цифрових технологій
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Form of control: Exam.
Викладач: Prokopovych Lada Valeriivna
Семіотика культури
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Викладач: Misiun Hanna Volodymyrivna
Інформаційна безпека: гуманітарний аспект
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Викладач: Prokopovych Lada Valeriivna
Філософська антропологія: ідеї, постаті, тексти
Number of ECTS credits: 4.5
Semester: 2 (денна форма).
[field_field_educomponent_ref]
[field_educomponent_rgr]
[field_educomponent_coursework]
Form of control: [field_educomponent_control_true]
Contains term paper
Form of control: Exam. Protection of course work.
Teacher: доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.
Program scope 

90 кредитів ЄКТС.

Program duration 

Для денної і заочної форм навчання – 1 рік 4 місяці.

Program additional options 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Магістр культурології за спеціалізацією «Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика».
Higher education document issued to graduates:
Master Diploma;
European model Master Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Магістр.

Спеціальність – 034 Культурологія.

Спеціалізація – Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

Освітня програма – Культурологія, кіберкультура, культурна урбаністика.

Special field Department ensuring the program implementation 
Гарант освітньої програми, контактна особа