Інженерія програмного забезпечення

ID: 50835
Field of knowledge 
12 Information Technology
Specialty 
121 Software engineering
Form of study 
Full-time.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

Цю програму призначено для розвитку академічних, професійних і творчих здібностей аспірантів, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем з проведенням дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності у галузі інженерії програмного забезпечення, необхідних для підготовки та захисту дисертації.

Program features
Фокус програми

Дослідження з інженерії програмного забезпечення.

Орієнтація програми

Освітньо-наукова.

Особливості та відмінності

Характерною особливістю даної програми є поглиблене вивчення дисциплін з інженерії програмного забезпечення та моделювання динамічних систем.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Робочі місця у науково-дослідних інституціях і лабораторіях на підприємствах, у тому числі адміністративних, фінансових організаціях та вищих навчальних закладах всіх форм власності. Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Можливість продовжити навчання у докторантурі за науковим рівнем.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні роботи, дослідження та експерименти, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом участі у групах з розробки проектів, консультацій із науково-педагогічними співробітниками, підготовки дисертаційної роботи.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, ессе, презентації, поточний контроль, публічний захист дисертації.

Program competencies
Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
  • Знання другої мови, достатньої для обговорення наукових результатів.
  • Навички управління інформацією для організації та проведення наукових досліджень.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в міждисциплінарній команді
  • Здатність працювати міжнародному середовищі.
  • Професійні етичні зобов’язання. 
 • Системні компетентності:
  • Дослідницькі навички і уміння. 
  • Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
  • Здатність до передачі своїх знань та досвіду іншим. 
  • Лідерські якості. Приймати рішення в стандартних і нестандартних ситуаціях і нести за них відповідальність.
  • Здатність працювати самостійно.
  • Планування та управління проектами. Організовувати власну діяльність, вибирати типові методи і способи виконання професійних завдань, оцінювати їх виконання і якість.
Спеціальні
 • Предметні
  • Здатність застосовувати і розробляти методи і засоби системного аналізу, оптимізації, управління, прийняття рішень і обробки інформації стосовно складних систем, з метою підвищення ефективності функціонування об'єктів дослідження.
  • Здатність виконувати теоретичні дослідження процесів створення, накопичення і обробки інформації, включаючи аналіз і створення моделей даних і знань, мов їх опису і маніпулювання, створення нових математичних методів і засобів підтримки інтелектуальної обробки даних.
  • Здатність аналізувати дані проведених експериментів в галузі інженерії програмного забезпечення, враховуючи значні обсяги інформаційних потоків, що вимагає застосування потужних обчислювальних ресурсів, наприклад, grid­обчислень.
 • Фахові
  • Здатність розробляти нові алгоритми, уміти аналізувати трудомісткість алгоритмів і обчислювальні витрати на їх реалізацію і потребу використовувати різні мови програмування для розробки програм, уміти їх тестувати, оцінювати якість з урахуванням стандартів. 
  • Здатність об'єктивно оцінювати професійний рівень результатів наукових досліджень, у тому числі за допомогою міжнародних баз даних активності публікації.
  • Здатність використовувати наукове обладнання та інформаційні технології, що відносяться до інженерії програмного забезпечення.
  • Здатність інтерпретувати результати досліджень та брати участь у дискусіях з досвідченими вченими в предметній області дисертаційного дослідження та оцінювати наукове значення і потенційні наслідки отриманих результатів.
  • Здатність розробляти нові математичні моделі об'єктів і явищ, розвивати аналітичні і наближені методи їх дослідження, виконувати реалізацію ефективних чисельних методів и алгоритмів у вигляді комплексів проблемно-орієнтованих програм для проведення обчислювального експерименту.
 • Інноваційні
  • Здатність виконувати оригінальні дослідження в області інженерії програмного забезпечення та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
  • Здатність застосовувати та впроваджувати сучасні інноваційні технології у професійній сфері діяльності.
Program learning outcomes
Ключові результати навчання
 • Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
 • Володіти іноземною мовою, включаючи спеціальну термінологію, для проведення літературного пошуку. Вміти представляти та обговорювати наукові результати іноземною та українською мовами. 
 • Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем з галузі знань, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень.
 • Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної інформації.
 • Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень.
 • Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів. Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі.
 • Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи.
 • Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
 • Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
 • Визначати самостійно завдання професійного та особистісного розвитку, займатися самоосвітою, усвідомлено планувати і здійснювати підвищення рівня кваліфікації.
 • Вміти вести спеціалізовані наукові семінари, організовувати та проводити навчальні заняття. Володіти способами організації навчально-пізнавальної та практичної діяльності.
 • Вміти управляти науковими проектами або писати пропозиції на фінансування наукових досліджень.
 • Володіти загальнонауковими філософськими знаннями, необхідними для формулювання наукового світогляду, професійної етики, та культурного кругозору.
 • Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань.
Спеціальні
 • Уміти використовувати наукове обладнання та інформаційні технології, що відносяться до інженерії програмного забезпечення:
  • аналізувати дані проведених експериментів в галузі інженерії програмного забезпечення, що вимагає застосування потужних обчислювальних ресурсів, наприклад, grid­обчислень;
  • інтерпретувати результати досліджень та брати участь у дискусіях з досвідченими вченими в предметній області дисертаційного дослідження та оцінювати наукове значення і потенційні наслідки отриманих результатів.
 • Знати фундаментальні основи системного аналізу, оптимізації, управління, ухвалення рішень і обробки інформації стосовно складних систем:
  • уміти розробляти методи і алгоритми рішення завдань оптимізації, управління, ухвалення рішень і обробки інформації;
  • володіти навичками системного підходу до рішення прикладних задач щодо підвищення ефективності функціонування об'єктів дослідження і розробки.
 • Знати теоретичні положення і сучасні методи досліджень процесів створення, накопичення і обробки інформації:
  • уміти застосовувати сучасні засоби інтелектуального аналізу даних для обробки інформації і виявлення в ній моделей і тенденцій, що допомагають приймати рішення;
  • володіти методами оцінки складності інформації і прогнозування проблем, що виникають при її обробці і зберіганні.
 • 3нати теоретичні положення і методи побудови математичних моделей, моделювання складних об'єктів:
  • уміти застосовувати методи математичного моделювання для розв’язання конкретних фундаментальних і прикладних задач;
  • володіти сучасними фундаментальними і прикладними методами в області математичного моделювання і ідентифікації організаційно-технологічних систем і комплексів.
 • 3нати методи аналізу математичних моделей:
  • уміти аналізувати трудомісткість алгоритмів і обчислювальні витрати на їх реалізацію;
  • володіти навичками використання різних мов програмування для розробки програм.
 • 3нати фундаментальні основи і сучасні методи тестування алгоритмів, програм, оцінювання їх якості з урахуванням стандартів:
  • уміти тестувати програми, оцінювати їх якість з урахуванням стандартів;
  • володіти навичками виявлення і документування дефектів програм.
 • Знати основні напрями, проблеми і методи в області дослідження:
  • уміти здійснювати пошук потрібної інформації у базах даних наукового цитування;
  • володіти навичкою використання баз даних наукового цитування при оцінці активності публікації.
 • Уміти застосовувати та впроваджувати сучасні інноваційні технології у професійній сфері діяльності.
Educational components of the program (training plan)

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Доктор філософії з інженерії програмного забезпечення.
Higher education document issued to graduates:
Diploma of Doctor of Philosophy;
European model Ph.D. Diploma Supplement.
Structural units providing training in this program  
Гарант освітньої програми, контактна особа