Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Віртуальна довідкова служба

Чи є в бібліотеці доступ до повних текстів навчальних посібників авторів Одеської політехніки в електронній формі? Дякую.

Добрий дня! На сайті науково-технічної бібліотеки Одеської політехніки  https://op.edu.ua/library є база данних, яка містить повнотекстові електронні версії навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних посібників викладачів та наукових співробітників Одеської політехніки  http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/complexSearch.iface
 

Добрий день! Будь ласка, піддкажіть літературу про хмарне середовище для синхронізації та обміну файлами. Дякую.

Добрий день! Пропонуємо Вам наступні джерела з фонду нашої бібліотеки :

 1. Аулов І. Ф. Комплексний метод порівняння, оцінки та вибору механізмів управління ключовими даними користувачів у хмарних ІТС / І. Ф. Аулов // Applied radio electronics : Приклад. радиоэлектроника. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 397–402.
 2. Шило В. П. Ефективні способи організації паралельної роботи оптимізаційних алгоритмів / В. П. Шило, С. В. Чупов // Кибернетика и системный анализ. – 2019. – № 4. – С. 176–183.
 3. Полякова Т. Приемы организации управляемых потоков и синхронизация / Т. Полякова // ARGC and ARGV: Программирование. Информ. технологии. Стандарты. – 2008. – № 1 (75). – С. 29–36.
 4. Belej, O. Application homomorphic algorithm for encrypting data in the cloud storage = Застосування гомоморфного криптоалгоритму для шифрування даних у хмарному сховищі / O. Belej, N.  Nestor, N.  Melnyk //Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – Львів, 2018. - № 908 : Комп`ютерні системи проектування. Теорія і практика. – P. 35–44. –Bibliogr.: 18 names.
 5. Информационные управляющие системы и технологии. Проблемы и решения : монография / В. А. Васянин, Г. Н. Востров, В. В. Вычужанин [и др.] ; под науч. ред. В. В. Вычужанина; ОНПУ. – Одесса : Экология, 2019.– 244 с.
 6. Атаян, Б. Безопасность резервного копирования данных в облачной системе хранения / Б. Атаян, Т. Багдасарян // Безпека інформацї. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 119-122.                                                                                                                                                                         

А також, пропонуємо до Вашої уваги, джерела, вибрані з Інтернету:

 1. Мазипчук М. Переваги та недоліки хмарних сервісів [Електронний ресурс] / М. Мазипчук. - Режим доступу: https://gurt.org.ua/articles/38359/.
 2. Основні поняття хмарних технологій [Електронний ресурс] // Academic Fox : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://academicfox.com/uk/lektsiya-1-osnovni-ponyattya-hmarnyh-tehnolohij/. - Назва з екрану.
 3. Франчук В. М. Резервне копіювання даних [Електронний ресурс] / В. М. Франчук // Наук. часопис Нац. педагог. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. – 2018. – Вип. 20. - С. 61-66. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nchnpu_2_2018_20_12.pdf.
 4. Хмарні сервіси [Електронний ресурс] // Tucha.ua : : [веб-сайт]. – Режим доступу: https://tucha.ua/uk/blog/services. - Назва з екрану.
 5. Хмарні технології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/-wiki/Хмарні_технології.

Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти матеріал для курсової роботи на тему: інфляція (сутність, форми, причини). Дякую.

Добрий день! Пропонуємо Вам наступні джерела з фонду нашої бібліотеки :

1. (07)У А64 Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка : підручник : у 2 кн. / авт. кол. : С. М. Панчишин, П. І. Островерх, В. Б. Буняк [та ін.] ; за ред. : С. М. Панчишина, П. І. Островерха. - 2-ге вид., випр. і допов. - Київ : Знання, 2013.

Кн. 1:  Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. - Київ, 2013. - 615 с.

2. (07)33 Б93 Бутук О. І.  Макроекономіка : тренінг-курс : навч. посібник / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. - Київ : Знання, 2007. - 236 с. - (Вища освіта XXI століття).

3. Гладких Д. М. Ключові чинники інфляції та шляхи її зниження в Україні / Д. М. Гладких //Стратегічні пріоритети: наук.-аналіт. щокв. зб. - 2019. - № 1 (49). - С. 91-101.

4. (07)33 Е45 Економічна теорія: закономірності, практика та сучасність : підручник / Е. М. Забарна, О. М. Козакова, Н. О. Задорожнюк [та ін.] ; Одеський нац. політехн. ун-т. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 412 с.

5. (07)У К56  Коваленко Д. І. Гроші та кредит : теорія і практика : навч. посібник / Д. І. Коваленко ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. - 4-те вид., випр., допов. - Київ : Каравела, 2012. - 360 с.

6. Коломієць В. Синдром інфляції : діагностика і лікування (світовий та вітчизняний досвід) / В. Коломієць // Персонал. - 2012. - № 3. - С. 4-20.

7. (07)У О-75 Основи економічної теорії : навч. посібник / Ю. Г. Козак, С. С. Шаповал, О. С. Кіро [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, С. С. Шаповала. - Київ : Центр учб. літ., 2012. - 264 с.

8. (07)33 П58 Поповенко Н. С. Макроэкономика и экономическая политика : учеб. пособие для студ. экономич. спец. вузов / Н. С. Поповенко, Э. Н. Забарная, Н. Л. Скорик. - Одесса : ТЭС, 2007. - 269 с.

9. (07)У Р82  Рубцова М. Ю. Макроекономічна політика у відкритій економіці : навч. посібник / М. Ю. Рубцова, О. О. Сльозко. - Київ : Освіта України, 2010. - 384 с. : іл.

10. Руденко М. В. Інфляція знань у концепції сучасного підприємства / М. В. Руденко, В. О. Криворучко  // Інвестиції: практика та досвід. - 2017. - № 17. - С. 39-43.

Більше літератури Ви зможете знайти в електронному каталозі бібліотеки за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php.

 

Доброго ранку! Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу по темі: "Теоретичні основи інформаційної безпеки. Комп'ютерні віруси".

Добрий день! Пропонуємо Вам наступні джерела з фонду нашої бібліотеки :

1.  (07)004  І-74   Інформаційні сервіси комп`ютерної мережі Інтернет : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. Є. Морозюк, О. А. Шпинковський, С. В. Котлік, О. В. Андріянов. - Одеса : Укрполіграф, 2005. - 156 с.

2. Баловсяк Н.  Працюєте в соціальних мережах? Дбайте про безпеку! / Н. Баловсяк // Діловодство та документообіг. - 2018. - № 2. - С. 53-58.

3. Божков В. В. Walware: меры предосторожности и программное обеспечение / В. В. Божков, А.  Латанская, Ю. И. Хлапонин // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 2. - С. 48-49.

4. Гайворонський М. Моделювання розповсюдження комп`ютерних вірусів на основі імовірносного клітинкового автомату / М. Гайворонський, І. Стьопочкіна // Захист інформації. - 2015. - Т. 17, № 4. - С. 266-273.

5. Концепція побудови захищеної системи управління ІТ центру / Л. Н. Бркман, Я. О. Прийма, Н. С. Чумак [та ін.]  // Сучас. захист інформації. - 2019.  - № 3. - С. 6-14.

6. Лизанчук В. В. Інформаційна безпека України: теорія і практика / В. В. Лизанчук. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. - 728 с.

7. Лисецкий Ю. М. Комплекесная информационная безопасность корпопативных информационных систем / Ю. М. Лисецкий // УСИМ : Упр. системы и машины. - 2019. - № 1. - С. 68-75. - Бібліогр.: 15 назв.

8. Литвин П. В. Безопасность 5 G / П. В. Литвин  // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 6. - С. 28-30.

9. Рощук М. Розвиток електронного урядування в Україні: правовий аспект забезпечення безпеки інформації / М. Рощук // Безпека інформації. - 2018. - Т. 24, № 1. - С. 17-22. - Бібліогр.: 21 назва.

10. Савенко О. С. Модель процесу діагностування комп`ютерних систем на наявність поліморфного та метаморфного програмного коду / О. С. Савенко, С. М. Лисенко, А. О. Нічепорук  // Інформ. технології та комп`ютер. інженерія. - 2014. - № 3  (31). - С. 46-51.

Більше літератури Ви зможете знайти в електронному каталозі бібліотеки за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php.

Добрий день! Порадьте, будь ласка, нові публікації на тему "Штучний інтелект". Дякую!

Добрий день! Пропонуємо Вам наступні джерела з фонду нашої бібліотеки :

1. Анисимов А. В. Эволюционный метод построения систем искусственного интеллекта / А. В. Анисимов, А. А. Марченко, В. Р. Землянский // Кибернетика и систем. анализ. - 2019. -  № 1. - С. 3-13. -  Библиогр.: 12 назв.

2. Кралин Н. Будущее логистики связано с инновациями и технологиями / Н.  Кралин // Логистика: проблемы и решения. - 2020. - № 6. - С. 24-28.

3. Мусиенко Д. Искусственный интеллект в видеонаблюдении / Д.  Мусиенко // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 1. - С. 67-75. - Бібліогр.: 7 назв.

4. Мусиенко Д. Современные технологии. Искусственный интеллект / Д.  Мусиенко // Бизнес и безопасность. -  2019. -  № 3. - С. 17-19.

5. Родионов В. Г. Искусственный интеллект - это просто / В. Г. Родионов  // ПССТ: Подъём. сооружения. Спец. техника. - 2019. - № 2. - С. 25-27.

6. Татомир, І. Штучний інтелект в освіті - нові можливості чи загроза працевлаштуванню викладачів? / І.  Татомир // Вища шк. - 2019. - № 8. - С. 72-89.

7. Хиленко В. В. Применение блокчейн-технологий для повышения качества АСУ сложных динамических систем / В. В. Хиленко  // Кибернетика и систем. анализ. - 2020. - № 2. - C. 14-20.  -  Бібліогр.: 11 назв.

8. Циганов С. А. Розвиток штучного інтелекту: еволюційні процеси на міжнародному фінансовому ринку / С. А. Циганов, В. В. Апалькова // Фінанси України. - 2018. - № 8. - С. 20-31. - Бібліогр.: 16 назв.

9. Яненкова І. Г. Переваги та ризики використання штучного інтелекту в Україні та світі / І. Г. Яненкова // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - № 7-8. - С. 10-14. - Бібліогр.: 16 назв.

10. Yashkina O. Artificial intelligence marketing: conditions, obstacles of using = Штучний інтелект в мобільному маркетингу: умови, перешкоди та перспективи використання / O.  Yashkina, M.  Chaikovska, V.  Filatova // Маркетинг і цифрові технології.  - 2020. - Т. 4,  № 2. - P. 53-60. - Bibliogr.: 23 names.

Більше літератури Ви зможете знайти в електронному каталозі бібліотеки за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php.

Добрий день! Можна підібрати літературу за темою: Хмарні сервіси та їхні види. Зазделегідь дякую.

Добрий день! Пропонуємо Вам наступні джерела з фонду нашої бібліотеки :

1. Аулов І. Ф. Комплексний метод порівняння, оцінки та вибору механізмів управління ключовими даними користувачів у хмарних ІТС / І. Ф. Аулов // Applied radio electronics : Приклад. радиоэлектроника. - 2015. - Т. 14, № 4. - С. 397-402.

2. Баловсяк Н. "Облачные" сервисы упростят работу в интернете / Н. Баловсяк // Секретарь-референт. - 2014. - № 11. - С. 49-55.

3. Башилов Г. Облака : особенности перехода / Г. Башилов // Журн. сетевых решений LAN. - 2011. - № 7-8.- С. 30-34.

4. Глазунова О. Використання гібридного хмароорієнтованого середовища для розвитку особистісних та професійних навичок у майбутніх IT-фахівців / О. Глазунова, Т. Волошина // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - № 879 : Інформатизація вищого навч. закл. - С. 17-23.

5. Дайновський, Ю. А. Бізнес-моделі хмарного надання ІТ-послуг / Ю. А. Дайновський, Л. К. Гліненко // Маркетинг і цифрові технології. - 2019. - Т. 3, № 2.- С. 18-44. - Бібліогр.: 32 назви.

6. Информационные управляющие системы и технологии. Проблемы и решения : монография / В. А. Васянин, Г. Н. Востров, В. В. Вычужанин [и др.] ; под науч. ред. В. В. Вычужанина ; ОНПУ. - Одесса : Экология, 2019. - 244 с. : ил. + табл. - Текст рус., укр., англ.

7. Новая эра маркетинговых технологий : что нас ожидает? // Маркетинг и реклама. - 2017. - № 11-12. - С. 62-67.

8. Обзор рынка облачных серверов Украины в 2014 году // Маркетинг. исслед. - 2014. - № 2. - С. 64-65.

9. Орлов С. Облако - это сервисы / С. Орлов // Журн. сетевых решений LAN. - 2012. - Т. 18, № 5. - С. 20-29.

10. Погребняк К. А. Аналіз безпеки сервісов зберігання даних у хмарі / К. А. Погребняк, Д. В. Повтарев // Applied radio electronics : Приклад. радиоэлектроника. - 2013. - Vol. 12, № 2. - С. 202-208.

 

Добрий день! Чи є в бібліотеці доступ до повних текстів методичних та навчальних посібників авторів ДУ "Одеська політехніка" в електронній формі? Дякую.

Добрий день! На сайті бібліотеки https://op.edu.ua/library є база данних, яка містить повнотекстові електронні версії навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних посібників викладачів та наукових співробітників  http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/institutes.iface

Добрий день ! Підкажіть де знайти методички і як шукати потрібну? Логін і пароль є. Куди вводити? Дякую.

Добрий день! На сайті бібліотеки https://op.edu.ua/library є база данних, яка містить повнотекстові електронні версії навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних посібників викладачів та наукових співробітників  http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/institutes.iface або знайти можна так:

Електронні ресурси =>Електронні учбові і методичні видання університету =ошук =>Увійти=>Ім`я користувача та Пароль => Увійти =>

                     Пошук методичних видань за автором:

   Пошук => Розгорнутий пошук (вводимо прізвище автора) => Категорія (конспект лекцій, методичні вказівки, навчально-методичний посібник) => Шукати => Обираємо необхідну методичку/конспект => Завантажити (тільки після авторизації)

                    Пошук методичних видань по інституту:

Інститут => Напрямок => Спеціальність => Дисципліна => Обираємо необхідну методичку/конспект => Завантажити (тільки після авторизації)

                  Пошук методичних видань по дисципліні:

Довідники =>Дисципліни  =>У правому куті є пошук дисциплін за назвою => Шукаємо та завантажуємо (тільки після авторизації)

 

Здрастуйте. Помогите, пожалуйста, отредактировать список литературы к дипломной работе. Спасибо.

Добрий день. Ви можете надіслати свій список на електронну пошту ntbonpu@ukr.net, або принести особисто на електронному носієві, і ми його відредагуємо.

Здравствуйте, скажите пожалуйста - когда заработает электронная библиотека????

Добрий день. Точної дати ми не знаємо. Якщо потрібна допомога в пошуку матеріалу звертайтеся до віртуальної довідки або на електронну пошту ntbonpu@ukr.net.

Доброго ранку! Які книжки є у вашій бібліотеці на тему Другої Світової війни?

Добрий день! Пропонуємо Вам наступні джерела з фонду нашої бібліотеки :

1. Архіви окупації 1941-1944. Т.1 / упоряд. Н. Маковська ; Держ. ком. архівів України. – 2-ге вид. – Київ : «Києво-Могилянська академія», 2008. – 872 с. – іл. – (Більше не таємно; Т.1).

2. Бабин А. И. Канун и начало Великой Отечественной войны : к 50-летию / А. И. Бабин. – М. : Знание, 1991. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Защита Отечества"; № 1).

3. Бакшеев Е. А. Этапы подготовки к ведению Второй мировой войны / Е. А. Бакшеев. – Изд. 2-е, доп. – Киев, 2010. – 76 с.

4. Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941-1945 / І. О. Герасимов, І. Т. Муковський, П. П. Панченко, Р. Г. Вишневський. – Київ : Пошуково-видавниче агенство «Книга Пам'яті України», 2000. – 944 с. : іл.

5. Герої визволення України / авт.-упоряд. П. Л. Машовець. – Київ : Україна, 2007. – 111 с. : іл.

6. Дмитрук В. Вони боролися за волю України : монографія / В. Г. Дмитрук. – Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2007. – 1070 с.

7. Історичний досвід і сучасність. Вип. 18 : До 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 років : матеріали XVІ наук. студ. конф. / відп. ред. В. М. Букач. – Одеса : ПДПУ, 2010. – 63 с.

8. Книга скорби Украины. Мирные граждане, погибшие в годы ВОВ. Город-герой Одесса. Районы Одесской области. Т. 3 : дополнение к Книге Памяти Украины о воинах, погибших в годы ВОВ. – Одесса : Аспект, 2005. – 976 с. – На обл. назв. Книга скорби Украины. Одесская область.

9. Лето 1941. Украина: Документы и материалы. Хроника событий / коллектив авт.-сост. : Замлинский В. А. (рук.) и др. – Киев : Изд-во «Україна», 1991. – 152 с.: ил.

10. Пігідо-Правобережний Ф. “Велика Вітчизняна війна”. Спогади та роздуми очевидця. – Київ : Смолоскип, 2002. – 288 с.

11. Політична історія України. ХХ ст. : У 6 т. / редкол. : І. Ф. Курас (голова) та ін. – Київ : Генеза, 2002-2003.
Т.4: Україна у Другій світовій війні, 1939–1945. – Керівник тому В. І. Кучер. – Київ, 2003. – 584 с.

12. Україна в полум'ї війни. 1941–1945 / П. П. Панченко, О. І. Уткін, В. І. Горєлов та ін. – Київ : Україна, 2005. – 560 с.

13. 65 лет Победы / авт.-сост. Р. Т. Раевский. – Одесса : Наука и техника, 2010. – 10 с. : ил.

Більше літератури Ви зможете знайти в електронному каталозі бібліотеки за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php.

Добрий день. Я книги Григорія Гончарука є в бібліотеці?

Добрий день. Перелік робіт Г.І. Гончарука з фонду бібліотеки:
1. Гончарук, Г. І. Мемуари професора. Кн. 3. Доленосний політехнічний / Г. Гончарук. - Одеса : Астропринт, 2016.- 156 с.
2. Гончарук, Г. И. Мемуары профессора. Кн. 5. Внеочередная. Написано в Кабуле и Одессе / Григорий Гончарук.- Одесса : Экология, 2018.- 208 с.
3. Гончарук, Г. І. Ректор від бога / Григорій Гончарук, Лілія Іваніченко.- Одеса : Астропринт, 2017.- 176 с.- Літ.: с. 165-169.
4. Гончарук, Г. І. Мемуари професора. Кн. 2. Сутички з університетською елітою / Григорій Гончарук.- Одеса : Бахва, 2016.- 152 с.
5. Гончарук, Г. І. Персональна справа №88 / Григорій Гончарук, Лілія Іваніченко.- Одеса : Бахва, 2016.- 188 с.
6. Гончарук, Г. І. Мемуари професора. Кн. 1. Зберегти і знайти себе / Григорій Гончарук.- Одеса : Політехперіодика, 2015.- 188 с.
7. "Кочубіїв - Хаджибей - Одеса" : матеріали Першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 600-річчю міста, 28-29 травня 2015 року м. Одеса / редкол.: Г.І. Гончарук (гол. ред.) [та ін.]; ОНПУ, Кафедра історії та етнографії України.- Одеса : Політехперіодика, 2015.- 174 с.- Літ. наприкінці ст.
8. Гончарук, Г. І. Син болгарський - патріот український : [монографія] / Г.І. Гончарук, Л.М. Іваніченко; ОНПУ, Кафедра історії та етнографії України.- Одеса : Астропринт, 2014.- 248 с. : іл.- Літ.: с. 191-246.
9. Гончарук, Г. І. Народний рух України. Історія. 1989 - 1996 рр. : [монографія] / Григорій Гончарук.- 2-ге вид., доп.- Одеса : Астропринт, 2014.- 336 с. : іл.
10. Гончарук, Г. І. Історія України : метод. рек. щодо проведення семинар. занять для студ. усіх спец. / уклад.: Г.І. Гончарук, С.Л. Овсієнко, А.І. Федорова.- О. : Наука і техніка, 2012.- 28 с.
11. Гончарук, Г. І. Газетна пам`ять : літературні проби, журналістика, історія, публіцистика : [збірник ст.] / Григорій Гончарук.- О. : Астропринт, 2007.- 400 с. + 4 арк. іл.
Більше робіт Ви зможете знайти в електронному каталозі бібліотеки за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php.

Добрий день. Підскажіть, будь-ласка, які є журнали по соціальній роботі. Дякую.

Добрий день! Журнали з фонду нашої бібліотеки:

1. Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво.
2. Економіка та держава.
3. Економіка України.
4. Інвестиції: практика та досвід.
5. Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология.
6. Соціологія: теорія, методи, маркетинг.
7. Соционика, ментология и психология личности.
8. Формування ринкових відносин.
9. Вісник Тернопільського національного економічного університету.

Та журнали, які видаються в Україні:

1. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Соціальна робота».
2. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота».
3. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка.
4. Практична психологія та соціальна робота.
5. Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія.
6. Психологія та соціальна робота.
7. Соціальна робота в Україні: теорія і практика.
8. Соціальна робота та соціальна освіта.

Здравствуйте. Помогите подобрать литературу по теме Солнечная энергетика. Спасибо)

Добрий день.
1. Винницкий, В. В. Использование возобновляемых источников энергии в многоквартирных домах / В. В. Винницкий // Project, Program, Portfolio p3 management : тези доп. Першої міжнар. наук.-практ. конф., м Одеса, 16-17 груд. 2016 р. / ОНПУ. - Одеса, 2016. - Т. 1.- С. 29-31.
2. Вінклер, І. А. Екологічна безпека джерел енергії від традиційних до сучасних і перспективних : навч. посібник / І.А. Вінклер, Я.Ю. Тевтуль.- Львів : Новий Світ -2000, 2013.- 277 с.
3. Возняк О. Т. Ефективність використання теплових сонячних панелей в Україні / О. Т. Возняк // Вісн. нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Л., 2011. - № 712 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація.- С. 166 - 169.
4. Горин, А. Н. Солнечные системы теплоснабжения / А. Н. Горин, А. В. Дорошенко, В. П. Чепурненко // Тр. Одес. политехн. ун-та. - Одесса, 2006. - Вып. 2 (26).- С. 79-82. - Библиогр.: 7 назв.
5. Концов М. М. Солнечные коллекторы с алюминиевым и полимерным абсорберами / М. М. Концов, Ж. Ф. Дорошенко, О. В. Корейша // Тр. Одес. политехн. ун-та. - О., 2003. - Вып. 2 (20).- С. 72 - 76. - Библиогр.: 5 назв.
6. Малерик, Р. П. Проект мониторинга заряда батарей для системы солнечной энергетики / Р. П. Малерик // Project, Program, Portfolio p3 management : тези доп. Першої міжнар. наук.-практ. конф., м Одеса, 16-17 груд. 2016 р. / ОНПУ. - Одеса, 2016. - Т. 1.- С. 92-95. - Библиогр.: 5 назв.
7. Мороз В. І. Комп`ютерне модклювання сонячних батарей / В. І. Мороз, О. В. Турич //Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Л., 2012. - № 736 : Електроенергет. та електромех. системи.- С. 104 - 107.
8. Ржепішевський, Є. К. Обгрунтування економічної привабливості впровадження сонячних електричних систем для домогосподарств Одеської області / Є. К. Ржепішевський // Project, Program, Portfolio p3 management : тези доп. Першої міжнар. наук.-практ. конф., м Одеса, 16-17 груд. 2016 р. / ОНПУ. - Одеса, 2016. - Т. 1.- С. 130-132.
9. Сонячна енергетика //Дудюк Д.Л. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачи: навч. посіб. / Д.Л. Дудюк, С.С. Мазепа, Я.М. Гнатишин. - Л., 2008.- С. 16 - 61.
10. Хомуляк, М. О. Система керування позиціонуванням сонячної панелі / М. О. Хомуляк, А. О. Пильгун // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів, 2018. - № 905 : Комп`ютер. системи та мережі.- С. 137-141. - Бібліогр.: 10 назв.
11. Ященко, Л. М. Перспектива використання в сонячній енергетиці Ті-вмісних епоксиуретанових композитів / Л. М. Ященко, Л. О. Воронцова, Т. Т. Алексєєва [та інші] // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : зб. наук. пр. - Київ, 2019. - Т. 17, вип. 4.- С. 747-760. - Бібліогр.: 31 назва.
Більше інформації Ви зможете знайти в електронному каталозі за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php

Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, материал для курсовой роботы на тему Атомные реакторы. Спасибо.

Добрий день.
1. Анализ путей доступа к скоплениям топливосодержащих материалов в помещении 305/2 объекта "Укрытие" / Е. Д. Высотский, А. И. Довыдьков, С. А. Довыдьков [и др.] ; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС.- Чернобыль : [б. и.], 2011- Ч. 4: Исследовательские скважины на высотных отметках 12 - 15 м. - Чернобыль, 2012.- 36 с. : ил.- (Препринт 12-3). - Лит.: с. 35-36 (14 назв.).
2. Арматура атомных реакторов : сборник.- М. : НИИинформтяжмаш, 1974.- 53 с. : ил.- (НИИинформтяжмаш. 3-74-29. Реф. информ.: энергетическое оборудование).
3. Атанасянц, А. Г. Электрохимическое изготовление деталей атомных реакторов / А.Г. Атанасянц.- М. : Энергоатомиздат, 1987.- 177 с.- Лит.: с.174-175 (43 назв.).
4. Воронин, Л. М. Особенности проектирования и сооружения АЭС / Л.М. Воронин.- М. : Атомиздат, 1980.- 189 с. : ил.- Лит.: с. 183-185 (53 назв.).
5. Губарев, В. С. Рождение атомного реактора : Встречи в городе физиков / В.С. Губарев.- М. : Атомиздат, 1965.- 97 с.
6. Зверева, Л. А. Теплогидравлические и прочностные расчеты парогенераторов АЭС : учеб. пособие / Л.А. Зверева, В.А. Фараонов.- Горький : ГПИ, 1982.- 94 с.- Лит.: с. 92 (10 назв.).
7. Ницкевич Е. А. Использование тепла высокотемпературных атомных реакторов в черной металлургии за рубежом / Е. А. Ницкевич.- М. : Черметинформация, 1971. - 17 с.- (Серия 14, Теплоэнергетика предприятий черной металлургии; информация № 5).
8. Повторное использование плутония в реакторах на тепловых нейтронах / пер. с англ. И. И. Кретова; под ред. И. Н. Соколова.- М. : Изд. иностр. лит., 1960.- 112 с.
9. Тенденции развития тепловых схем и технико-экономических показателей зарубежных АЭС с реакторами, охлаждаемыми водой под давлением / под общ. ред. А. А. Канаева. - Л., 1969.- 21 с.
10. Хоникевич, А. А. Дезактивация сбросных вод радиохимических лабораторий и экспериментальных атомных реакторов / А. А. Хоникевич; под ред. Б. С. Калычева. - М. : Атомиздат, 1966.- 232 с.
Більше інформації Ви зможете знайти в електронному каталозі за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php

Добрый день. В библиотеке можно воспользоваться ксероксом?

Добрий день. В бібліотеці ксероксу немає. Ви можете сфотографувати потрібний вам матеріал.

Подскажите литературу по радиотехнике. Спасибо.

Добрий день.
1. Єрмілов, В. О. Радіоприймальні пристрої : монографія / В. О. Єрмілов, Ю. В. Єрмілов, В. П. Нокель. - Одеса : ІНВАЦ, 2014.- 220 с. : іл. - Літ.: с. 214 (10 назв.).
2. Нокель, В. П. Приборы СВЧ : монография / В. П. Нокель, В. А. Ермилов. - Одеса : ИНВАЦ, 2013. - 90 с. : ил.- Лит.: с. 87 (10 назв.).
3. Радіотехніка : всеукр. міжвідом. науково-техн. зб. - Харків. : Харків. нац. ун-т радіоелектроніки.
4. Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций "РТ-2014" (Севастополь, 12-17 мая 2014 г.) : материалы 10-ой междунар. молодежной науч.-техн. конференции / Севастоп. нац. техн. ун-т; ред. кол. : Е. В. Пашков (гл. ред.) [и др.]. – Севастополь : СевНТУ, 2014. - 340 с.
5. Філіпський, Ю. К. Випадкові процеси у радіотехнічних колах : навч. посібник / Ю. К. Філіпський. - Одеса : Наука і техніка, 2012.- 176 с. : іл.- Літ.: с. 162-163 (20 назв).
6. Чемес, Є. О. Електротехнічні пристрої радіоелектронних засобів : монографія / Є. О. Чемес, Ю. С. Ямпольський. - Одеса : Бахва, 2014. - 564 с.- Літ.: с. 541-546 (92 назв.)
Більше літератури Ви зможете знайти в електронному каталозі нашої бібліотеки за посиланням http://catalog.library.opu.ua/search.php

Доброго дня! Підскажіть, будь ласка, код УДК до статті на тему "Концепція соціальної відповідальності в контексті соціального підприємництва". Дякую

Добрий день. Щоб присвоїти коректний індекс УДК до вашої статті, мені потрібно особисто з Вами поспілкуватися для отримання повної інформації про вашу статтю. Зателефонуйте нам, будь-ласка, за номером 705-85-46.

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, с какого года выпуска есть в библиотеке журнал Вісник Книжкової палати?

Добрий день, журнал Вісник Книжкової палати є у бібліотеці з 2002 по 2020 рік.

Добрый день. А можна получить УДК для статьи по почте? Спасибо.

Добрий день, для отримання індексу УДК необхідно відправити на електронну адресу ntbonpu@ukr.net ключові слова, поняття і основну тему статті. Крім того, надати свій номер телефону, для уточнення інформації або зателефонувати нам за номером 705-85-46.

Підкажіть якусь літературу за темою «Бібліотека в медіапросторі». Дякую.

Доброго дня! Пропонуємо Вам наступні джерела з фонду нашої бібліотеки :

1. Амлинский Л. З. Читатель в научной библиотеке информационного общества / Л. З. Амлинский // Науч. и техн. б-ки. - 2011. - № 7. - С. 5-18.
2. Донцова А.А. Электронные ресурсы в библиотеке - трудности модернизации : [на примере Нац. с.-х. б-ки США] / А. А. Донцова, Л. А. Свирская // Б-ки учеб. заведений. - 2011. - № 38. - С. 57-60.
3. Зварич Т. В. Бібліотека - медіатека як інформаційний центр ВНЗ / Т. В. Зварич //Інформ. освіта та проф.-комунік. технології ХХI століття : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 12 - 14 верес. 2013 р. / під заг. ред. в. Г. Спрінсяна. - Одеса, 2013. - С. 168-174.
4. Киричок И. Вузовское виртуальное сообщество : миссия библиотеки в социальных сетях / И. Киричок, О. Русанова // Бібл. форум України. - 2014. - № 3. - С. 18-20. - Библиогр.: 8 назв.
5. Некрасова Н. Ж. Форма существования - электронная. Доступ к информации предпочтительнее ее хранения / Н. Ж. Некрасова // Мир библиографии. - 2011. - № 4. - С. 33-35.
6. Никитина Е. А. Электронная библиотека - необходимое условие качественного образования в вузе / Е. А. Никитина // Інформ. освіта та проф.-комунікат. технології XXI ст.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 11-13 верес. 2008 р. / МОН України. ОНПУ. - Одеса, 2008. - С. 23-26.
7. Мар`їна О. Бібліотека в медіапросторі сучасності / О. Мар`їна
//Вісн. Кн. палати. - 2016. - № 3. - С. 17-20. - Бібліогр.: 10 назв.
8. Мурашко О. Ю. Библиотека 2.0 : библиотека сотрудничества / О. Ю. Мурашко
// Библиография. - 2012. - № 3.- С. 19-21.
9. Струнгар В. Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних / В. Струнгар // Вісн. Кн. палати. - 2013. - № 10. - С. 28 - 30.
10. Шрайберг Я. Перше десятиріччя інформаційного століття: вплив інформаційно-електронного середовища на роль і позицію бібліотек у суспільстві, що розвивається / Я. Шрайберг // Вища шк. - 2010. - № 12. - С. 78-103.
11. Шрайберг Я. Л. Электронная информация, библиотеки и общество : что нам ждать от нового десятилетия информационного века? / Я. Л. Шрайберг // Науч. и техн. б-ки. - 2012. - № 1. - С. 11-62.
Більше інформації можна знайти в електроному каталозі бібліотеки http://catalog.library.opu.ua/search.php

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, составить библиографический список источников по теме: "Фандрайзинг" Заранее спасибо!

Добрый день! Предлагаем Вам список литературы:

1. Башун О. Фандрейзингова діяльність бібліотек / О. Башун // Шк. б-ка. - 2016. - № 2. - С. 20-21.

2. Бородин А. А. Особливості оцінки ефективності державного управління соціально-культурною сферою / А. А. Бородин // Інвестиції: практика та досвід. - 2016. - № 6. - С. 118-122. - Бібліогр.:13 назв.

3. Гарбарук И. Фандрайзинг - ключевые этапы, или "Искусство воплощения идеи в жизнь" / И. Гарбарук // Маркетинг и реклама. - 2010. - № 11. - С. 28-36.

4. Двуліт З. П. Джерела фінансування фандрайзингу та пріоритетні напрями його реалізації в Україні / З. П. Двуліт, Н. В. Стасів, У. І. Моторнюк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів, 2018. - № 899 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - С. 85-90. - Бібліогр.: 18 назв.

5. Жежуха В. Й. Сутнісна характеристика та основні принципи фандрайзингу / В. Й. Жежуха, Н. В. Стасів, О. О. Горячка // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні : етапи становлення і пробл. розвитку : зб. наук. пр. - № 858. - С. 108-114. - Бібліогр.: 22 назви.

6. Кияниця Є. Перспективи використання технологій паблик рілейшнз у соціально-культурній сфері України / Є. Кияниця // Вісн. Кн. палати. - 2014. - № 9. - С. 45-48. -Бібліогр.: 13 назв.

7. Красовская О. В. Венчурный капитал в России и Украине : текущее состояние и пути активизации деятельности / О. В. Красовская // Наука та інновації. - 2014. - № 4. - С. 76-82. - Библиогр.: 11 назв.

8. Науменко А. М. Впровадження різновидів державно-приватного партнерства як напрям розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні / А. М. Науменко // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2015. - № 1. - С. 184-188. - Бібліогр.: 8 назв.

9. Парій І. В. Формування моделі соціального розвитку територіальних одиниць присутності енергогенеруючих підприємств / І. В. Парій // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - Львів, 2013. - № 754 : Пробл. економіки та упр. - С. 206-212.

10. Соколова А. Модель фандрайзинговой деятельности в Украине / А. Соколова, В. Клименко // Журн. европ. экономики. - 2015. - Т. 14, № 1. - С. 80-97. - Библиогр.: 14 назв.

11. Соколова А. М. Фандрайзингова діяльність : сутність, особливості та перспективи розвитку / А. М. Соколова // Економіка та держава. - 2013. - № 1. - С. 13-16.

12. Танащук Е. А. Инвестиционные аспекты деятельности программ международного сотрудничества / Е. А. Танащук // Тр. Одес. политехн. ун-та. - Одеса, 2000. - Вып. 3 (12). - С. 204-207. - Библиогр.: 10 назв.

13. Тульчинська С. О. Фінансування державних наукових установ в України / С. О. Тульчинська, І. І. Свистун // Інвестиції : практика та досвід. - 2013. - № 12. - С. 62-64.

Dear Mr. / Ms.
I am a historian of East Central Europe and now researching the activities of the Ukrainian representatives in European Nationalities Congress 1925-1938.
Pardon me for writing directly to you, a librarian.
I would like to use the following materials to finish my present work.

W.Kusznir, Ukrainci Halyczyny na jewropejskych konhresach nacjonalnych mensyn 1925-1938.
“Naukowyj wisnyk Odeskoho derzawnoho politechnicznoho uniwersytetu” 1998, nr 5 (pp. 63-70 ?)

I have tried to find it for a long time, but I never could see it.
So I have decided to write to your library.
If it is possible, could I ask you to send its scanned copy (a title page of the journal and all the pages of the article) ?
I will be very grateful if you could help me.

Sincerely yours,

Michihiro YASUI (Mr.)
(Professor in History / Tokiwa Junior College)

1-430-1 Miwa, Mito-shi,
Ibaraki-ken,
310-8585 JAPAN
michyasui@nifty.com

Good day, Mr. Michihiro YASUI. We forward you an article at your request by email.

Best regards, Scientific and technical library of the State University "Odessa Polytechnic".

Thank you very much for sending the scanned article.
This is a big help for me.
Thank you again for your help.
Sincerely,
Michihiro YASUI

Вітаю! Я намагаюся знайти методичні видання для здобувачів спеціальності Психологія. Але чомусь у каталозі навчально-методичної літератури їх немає. Хоча я особисто реєструвала власні методички в 2019 році, і мої колеги теж. Як мені отримати інформацію?

Доброго дня. Всього 12 джерел зареєстровано у 2019 р. за спеціальністю «Психологія» :
Конспект лекцій - 2
Методичні вказівки - 10
Адреса http://memos.library.opu.ua:8080/memos/jsp/complexSearch.iface
Приклад для пошуку:
Розгорнутий пошук: Автор - Гузенко, Категорія - Конспект лекцій.
Розгорнутий пошук: Автор - Гузенко, Категорія - Методичні вказівки.

Добрий день! Скажіть, будь ласка, чи є у вашому фонді видання "Учёные записки Одесского политехнического института. Вып. ??? Одесса, 1968". ? Мені потрібна така інформація:
1. який номер випуску має дана книга
2. на яких сторінках розміщена стаття "Мельник П. И., Милюхина Л. В. Диффузионное насыщение молибдена" .
Очікую відповіді, дякую.