Науково-технічна бібліотека

Ви є тут

Правила користування науково-технічною бібліотекою

1. Загальні положення

   Правила користування науково-технічною бібліотекою Державного університету “Одеська політехніка”  розроблено відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” зі змінами та доповненнями, “Типових правил користування бібліотекою в Україні” зі змінами та доповненнями, Статуту Державного університету “Одеська політехніка” і Положення про науково-технічну бібліотеку Державного університету “Одеська політехніка”.

2. Права користувачів

   2.1. Студенти всіх форм навчання, аспіранти, докторанти, професорсько-викладацький склад, науковці, співробітники, слухачі підготовчих курсів Державного університету “Одеська політехніка” мають право на бібліотечне обслуговування в науково-технічній бібліотеці університету, а саме: на абонементах, в читальних залах, в бібліотечних пунктах на факультетах, кафедрах та відділах міжбібліотечного абонементу (далі – МБА). 

   2.2. Іноземні студенти та аспіранти мають ті ж  права на бібліотечне обслуговування, що і громадяни України.

   2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

      - безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

      - безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

      - безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

      - одержувати документи або їх копії через МБА;

      - одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

      - користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

      - брати участь у роботі бібліотечних рад.

   2.4. Термін користування документами для студентів:

      - учбовою літературою - один семестр, науковою –  тиждень;

      - для викладачів і наукових працівників – не більше п’яти документів терміном до 30 днів.

   Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшений до 5-10 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види і типи документів, що видаються лише в читальному залі.         

   2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі читача.

   Термін користування документами може бути продовжений на прохання користувача, якщо на них відсутній попит інших читачів.

   2.6. Періодичні видання, рідкісні та цінні документи, довідкові видання, видання, одержані по МБА, документи, які надходять до бібліотеки в кількості 3-5 примірників видаються користувачам тільки в читальних залах.

   2.7. При наданні користувачам додому документів, які мають підвищений попит, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

   2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА.

   2.9. Окремі категорії користувачів (пенсіонери Державного університету “Одеська політехніка”) мають право на пільги, встановлені бібліотекою.

3. Обов’язки користувачів

   3.1. Для запису до бібліотеки  студенти пред’являють студентський квиток, професорсько-викладацький склад та інші співробітники – службове посвідчення, аспіранти – аспірантське посвідчення та фотокартку для читацького квитка.

   Читачі знайомляться з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати та надають відомості для заповнення реєстраційної картки, читацького формуляра.

   У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен у місячний термін повідомити про це бібліотеку.

   3.2. У разі втрати читацького квитка користувач повинен заявити про це в бібліотеку, відшкодувати його вартість в розмірах, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат читацького квитка.

   3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в книгах дефекти несе користувач.

   3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

   3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки чи одержаний через МБА, за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

   3.6. Користувач повинен дбайливо поводитись з читацьким квитком; забороняється передавати читацький квиток іншій особі, а також користуватися чужим читацьким квитком.

   3.7. На  початку нового навчального року всі користувачі повинні перереєструвати читацькі квитки. Користувачів, які не пройшли перереєстрацію, бібліотека не обслуговує.

   3.8. По закінченню університету, при звільненні з роботи, при відпустці по догляду за дитиною, користувач зобов’язаний повернути до бібліотеки всі одержані там документи і читацький квиток.

   3.9. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України та Статутом університету.

   3.10. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

   3.11. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

   3.12. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці заборонено.

4. Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язана:

   - створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

   - дбати про культуру обслуговування користувачів;

   - формувати у користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання;

   - інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека;

   - систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів ;

   - враховувати читацькі запити при формуванні фонду та проведені масових заходів;

   - не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;

   - створювати читацькі ради;

   - звітувати перед користувачами бібліотеки.