Фізична культура

ID: 50579
Field of knowledge 
01 Education/Pedagogy
Specialty 
014.11 Secondary education (Physical Education)
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Program profile

The purpose of the program

Ця програма призначена для формування і розвитку загальних і базових професійних компетентностей у майбутніх учителів фізичної культури освітньої (базової) середньої школи, здатних вирішувати типові та складні спеціалізовані (непередбачувані) завдання в галузі фізичної культури.

Program features
Предметна галузь, напрям

Студенти набуватимуть компетентності і розвиватимуть уміння та навички, які підготують їх до виконання фахових завдань з фізичної культури.

Об’єкт діяльності: освітньо-виховний процес у закладах середньої освіти (за предметною спеціалізацією «Фізична культура»).

Теоретичний зміст предметної галузі: концепція гармонійного рухового та духовного розвитку і формування здорового способу життя, свідомого ставлення людини до свого здоров’я; поняття факторів здоров’я, які поєднують заняття фізичною культурою, психологічну задоволеність, творчу самореалізацію; принципи освоєння рухових дій та розвитку рухових (фізичних) якостей. Застосування та впровадження цих понять дає підставу до прогнозування для якісного поліпшення фізичного стану та здоров’я населення.

Методи, методики та технології (якими має оволодіти здобувач вищої освіти для застосовування на практиці):

методи навчання і тренування (загальнопедагогічні, практичні), аналітичні методи, методи педагогічних спостережень; методи педагогічного тестування та визначення функціонального стану організму;

методики розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок, контролю рівня підготовленості і функціонального стану;

технології: педагогічні (гармонійного (розумового, фізичного, духовного) розвитку, розвитку творчих здібностей, максимальної реалізації природних задатків та ін.), медико-біологічні (відновлення працездатності, контролю функціонального стану та рівня здоров’я), інформаційні (електронні бази, наукометричні бази, електронні посібники інтернет-технології тощо), інтерактивні (без застосування та з застосуванням інформаційних та мультимедійних засобів навчання).

Інструменти та обладнання: сучасні прилади для діагностики функціонального стану; сучасні технічні прилади та тренажери для тренування та контролю функціонального стану, біомеханічних параметрів рухів; прилади для визначення рівня функціонування сенсорних систем, сучасні комп’ютерні програми для визначення психофізіологічного стану людини, властивостей нервової системи, сучасні програми для обробки інформації тощо.

Фокус освітньої програми

Загальна освіта в галузі фізичної культури і спорту. Ключові слова: загальноосвітній навчальний заклад, учитель фізичної культури, урок фізичної культури, розвиток фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок, контроль рівня підготовленості і функціонального стану.

Орієнтація програми

Освітньо-професійна: орієнтована на набуття студентами професійних знань, умінь та навичок для успішного здійснення діяльності учителя фізичної культури загальноосвітнього навчального закладу, передбачає надання широкого спектру послуг з фізичної культури та фізичного виховання у закладах позашкільної освіти учнівської молоді.

Особливості та відмінності

Мобільність за програмою Еразмус+ - рекомендується, але не є обов’язковою; всі студенти беруть участь у спеціальних семінарах разом зі студентами-учасниками програми Еразмус+.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Основна (базова) середня школа та заклади позашкільної освіти учнівської молоді.

Подальше навчання

Випускники мають право продовжити навчання на другому рівні вищої освіти та здобувати ступінь «магістр».

Набуття освітніх і професійних кваліфікацій за іншими спеціальностями/спеціалізаціями в системі післядипломної освіти.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Студентсько-центроване навчання, навчання через практичну рухову діяльність, лабораторну практику, самонавчання.

Усні та письмові відповіді, колоквіуми, тестування, заліки, іспити, підсумкова атестація – для перевірки знань з соціально-гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Система оцінювання

Практика, тестування техніко-фізичної підготовленості, опитування, письмові тестування та екзамени.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук та педагогіки, фізичного виховання і спорту, фізіології, біомеханіки, морфології і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися другою мовою в освітній діяльності.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність до аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді.
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Здатність формувати в учнів предметні компетентності з педагогіки, фізичного виховання, медико-біологічних та психологічних основ і технологій розвитку рухових умінь і навичок та фізичних якостей, санітарно-гігієнічних основ діяльності у сфері фізичної культури.
  • Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з фізичного виховання.
  • Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу з фізичного виховання.
  • Здатність до аналізу, систематизації та оцінки педагогічного досвіду, здатність до розробки методики та технологій для розвитку рухових умінь і навичок та фізичних (рухових) якостей на основі розуміння і застосування положень фізіології, морфології, біохімії, біомеханіки.
  • Здатність до застосуванні основних теоретичних положень.
  • Здатність до володіння педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і самостійної розробки методик і технологій для інтегрального гармонійного розвитку людини.
 • Фахові:
  • Здатність оволодівати базовими і новими видами фізкультурної діяльності.
  • Здатність самостійно проводити навчальні заняття з фізичної культури з дітьми шкільного віку та учнями в загальноосвітніх установах, освітніх закладах середньої та професійної освіти, позакласну спортивно-масову роботу з учнями.
  • Здатність самостійно проводити заняття в шкільній секції спортивного напряму, здійснювати профілактику травматизму.
  • Здатність виховувати в учнів соціально-особистісні якості: цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, громадянськість, комунікабельність.
  • Здатність оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.
  • Здатність вести документацію, що забезпечує процес навчання з фізичної культури в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
 • Інноваційні:
  • Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у фізичному вихованні.
  • Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань базових знань з історичних закономірностей та особливостей розвитку фізичної культури і спорту.
  • Здатність здійснювати пошук, аналіз і оцінку інформації, у т.ч. за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, необхідної для постановки і вирішення професійних завдань, професійного та особистісного розвитку.
  • Здатність до організаційної роботи у сфері фізкультурнооздоровчої роботи у навчальних закладах, позашкільних закладах учнівської молоді (зі спортивного туризму й орієнтування), літніх дитячих оздоровчих таборах.
 • Компетентності для індивідуального вибору:
  • Здатність здійснювати реабілітаційні заходи з метою відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров'я, оптимального фізичного стану та кондиції осіб різного віку (зокрема учнів спеціальних медичних груп) з порушеннями різної нозології.
  • Здатність використовувати під час навчання та виконання професійних завдань спеціальні знання у галузі теорії і методики підготовки спортсменів дитячо-юнацького віку.
  • Здатність самостійно проводити заняття в шкільній секції з баскетболу.
  • Здатність самостійно проводити заняття в шкільній секції з волейболу.
  • Здатність застосовувати сучасні методи навчання у атлетичній гімнастиці.
  • Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання у спортивних єдиноборствах.
  • Здатність застосовувати сучасні методи навчання у настільному тенісі.
  • Здатність застосовувати сучасні освітні технології навчання у футзалі.
Program learning outcomes
Ключові:
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
 • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу.
 • Уміти використовувати результати проведеного аналізу для синтезування отриманої інформації.
 • Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом.
 • Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Уміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури.
 • Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної діяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з педагогіки і психології, основ наукових досліджень при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Спеціальні
 • Здатний усвідомлювати витоки і еволюцію формування теорії спортивного тренування, медико-біологічні та психологічні основи і технологію фізичного виховання представників різних вікових груп, санітарно-гігієнічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту.
 • Володіти актуальними технологіями педагогічного контролю і корекції, засобами і методами управління станом людини.
 • Спроможність розвивати педагогічну думку, методи педагогічного контролю і контролю якості навчання, актуальні дидактичні технології.
 • Здатний застосовувати на практиці основні положення фізіології, біомеханіки, морфології, психології, біохімії для розвитку фізичних (рухових) якостей, формування рухових умінь і навичок людей різних вікових груп, володіти засобами інтегрального гармонійного (розумового, духовного і фізичного) розвитку людини.
 • Знати основні теоретичні положення в галузі фізичної культури.
 • Володіти педагогічними, медико-біологічними, інформаційними технологіями для формування здорового способу життя, розвиту рухових умінь і навичок, розвитку фізичних (рухових) якостей у представників різних груп населення і вміти самостійно розробляти методики і технології для інтегрального гармонійного розвитку людини.
 • Знати закони і принципи розучування рухових умінь і навичок, володіти теорією і методикою розвитку рухових умінь і навичок в базових видах рухової активності.
 • Володіти руховими навичками в базових видах спорту на рівні масових розрядів; вдосконалювати руховий арсенал шляхом формування рухових умінь і навичок в інших видах спорту.
 • Володіти руховими уміннями і навичками в обраному виді спорту на рівні кваліфікованого спортсмена.
 • Знати правила профілактики травматизму та надання першої медичної допомоги.
 • Здатний виховувати в учнів соціально-особистісні якості цілеспрямованість, організованість, працьовитість, відповідальність, громадянськість, комунікабельність.
 • Уміти оцінювати фізичні здібності і функціональний стан учнів, адекватно вибирати засоби і методи рухової діяльності для корекції стану учнів з урахуванням їх індивідуальних особливостей на уроках фізичної культури.
 • Уміти визначати цілі і завдання, планувати навчальні заняття, розробляти необхідну документацію для проведення занять з фізичної культури та спорту.
 • Демонструвати уміння складати планувальну і звітну документацію, організовувати та проводити масові фізкультурні заходи та спортивні змагання.
 • Здатний застосовувати на практиці основні вчення в галузі фізичної культури.
 • Уміти описувати особливості розвитку фізичної культури і спорту в різні історичні періоди у світі та Україні.
 • Уміти проводити дослідження на відповідному рівні, здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел, вчитися і оволодівати сучасними знаннями для їх подальшої реалізації в практиці.
 • Уміти здійснювати організацію діяльності населення з використанням різних видів та форм рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя, зокрема, зі спортивного туризму й орієнтування за топографічними картами та іншими засобами навігації.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 70 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають http://opu.ua/studies/pb/specialnosti/014

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема http://opu.ua/studies/pb/specialnosti/014

Специфічні характеристики інформаційнометодичного забезпечення

Використання віртуального навчального середовища ОНПУ та авторських розробок професорсько-викладацького складу.
http://opu.ua/studies/pb/specialnosti/014
http://library.opu.ua/digital/memos
http://library.opu.ua/digital/d_learning

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська (російська) мова».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • а заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр середньої освіти (Фізична культура).
Professional qualification awarded to graduates 
Учитель фізичної культури.
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями);

Предметна спеціальність – 014.11 Середня освіта (Фізична культура);

Освітня програма – Фізична культура;

Професійна кваліфікація – Учитель фізичної культури.

Special field Department ensuring the program implementation 
Гарант освітньої програми, контактна особа