You are here

Bachelor's degree

Опис освітньої послуги, що пропонується

Підготовка фахівців з вищою освітою на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.

 

Результат отримання освітньої послуги

Здобуття теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію присуджується освітній ступінь «Бакалавр».

 

Документи, що видаються після отримання освітньої послуги

Особі, яка успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію видається:

 • диплом бакалавра;
 • додаток до диплома європейського зразка.

 

Умови надання освітньої послуги

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти чи ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста).

 

Обсяг та тривалість надання освітньої послуги

Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра:
 • на основі повної загальної середньої освіти становить 240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:
  • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців; 
  • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.
 • на основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста) становить 120–180 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:
  • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців; 
  • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців;
  • для перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

 

Каталог освітніх програм підготовки бакалаврів

Filters