Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ID: 50659
Field of knowledge 
29 International Relations
Specialty 
291 International relations, public communications and regional studios
Form of study 
Full-time; Extramural.
Language of instruction 

Українська.

Why is it worth getting higher education on this educational program 

Фахівці, які мають спеціальну підготовку у сфері міжнародних відносин, є і ставатимуть все більш затребуваними на сучасному ринку праці. Це обумовлено тим, що в умовах глобалізації та формування інформаційного суспільства вміння вільно орієнтуватися в міжнародному середовищі та ефективно використовувати джерела міжнародної інформації є життєво необхідними практично у всіх сферах діяльності: зовнішньополітичній, комерційній, громадській тощо.

Випускники отримають всебічні знання та практичні навички з політології, права, дипломатії, питань розвитку регіонів тощо. У поєднанні з посиленою мовною підготовкою, націленою на досягнення рівня вільного володіння двома іноземними мовами, вони будуть мати змогу знайти роботу у різноманітних сферах (дипломатичній, політичній, економічній, тощо) як в Україні, так і за кордоном. 

Необхідно звернути увагу на відносну легкість у працевлаштуванні в країнах ЄС та СНГ, бо визнання українського диплому із зазначеної спеціальності в цих країнах відбувається за спрощеною процедурою.

Молоді фахівці-міжнародники можуть також працювати у сфері PR-технологій, зокрема, у партійних структурах під час проведення передвиборчих кампаній, а також на державній службі.

Таким чином, універсальний характер обраної гуманітарної освіти та набір запропонованих освітньо-професійною програмою дисциплін надає можливість отримати ґрунтовні знання та набути практичні вміння у різноманітних сферах, розкрити творчій потенціал молодої людини, виховати в неї такі ділові якості як: організованість, комунікабельність, відповідальність, стратегічне мислення.

Program profile

The purpose of the program

Забезпечити, на основі повної загальної середньої освіти, підготовку теоретичної та практичної підготовки висококваліфікованих кадрів, які набули базових фахових знань та відповідних загальних та спеціальних компетентностей для виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру, здобуття поглиблених знань теорії та практики міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій, розвитку міжнародних регіонів; отримання кваліфікації для політичного аналізу міжнародних відносин та зовнішньої політики держав, а також для ефективної роботи в сферах зовнішньої політики та міжнародного співробітництва; забезпечення суспільних комунікацій, регіонального розвитку, здатності до діяльності задля розширеного відтворення економіки України та її регіонів у світовому соціально-економічному просторі.

Program features
Предметна галузь, напрям

Об’єкти вивчення — міжнародні відносини, транскордонні та транснаціональні відносини, зовнішня політика держав, міжнародні організації, міжнародні комунікації, держави та міжнародні регіони у взаємодіях на глобальному, регіональному та локальному рівнях, міжнародна безпека та конфлікти; функціонування та розвиток регіональних студій, форм міжнародних відносин та суспільних комунікацій, в т.ч. регіонів як суб’єктів міжнародних відносин.

Теоретичний зміст предметної області – здобуття знань теорії міжнародних відносин, форм та способів їх організації, історії та сучасної практики міжнародного співробітництва, взаємодії та конкуренції, природи та динаміки міжнародної безпеки, міжнародних конфліктів, системи та джерел зовнішньої політики держави, комплексних знань про країни та регіони, природи та еволюції міжнародних комунікації та міжнародного інформаційного простору, а також концепції формування та розвитку регіональних студій в контексті соціально-економічного розвитку регіонів, розвитку суспільних комунікацій, виявлення закономірностей формування та розвитку суспільних відтворювальних процесів в регіонах у їх органічному взаємозв’язку з світовими прогресивними тенденціями політичного та економічного розвитку, міжнародним поділом праці та інституціонального механізму регулювання в процесі трансформації міжнародних політичних та економічних відносин та міжнародного політичного та економічного співробітництва.

Методи, методики та технології – збирати та аналізувати інформацію у сфері міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки, міжнародних комунікацій; визначати джерела та напрями розвитку міжнародних відносин у різноманітних сферах; професійно використовувати іноземні мови у фаховій діяльності; методики та технології оцінки ефективності результатів в регіональній політиці.

Інструменти – сучасні універсальні та спеціалізовані інформаційні системи (інформаційно-комунікаційні, інформаційно-пошукові, інформаційноаналітичні) та ін. програмні продукти, які застосовуються міжнародних відносинах та регіонах.

Фокус освітньої програми

Програма складена з фокусом на вивчення зовнішньої політики держав, сучасної світової політики, місця та ролі України в системі міжнародних відносин, національної та міжнародної безпеки, транскордонного та регіонального співробітництва, суспільних комунікацій на глобальному, державному та регіональному рівні, а також особливостей політичного та соціальноекономічного розвитку окремих національних та міжнародних регіонів. 

Орієнтація програми

Освітньо-професійна.

Особливості та відмінності

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

Employment and continuing education
Придатність до працевлаштування

Особа, яка отримала ступень бакалавра, може здійснювати професійну діяльність у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та соціально-економічного розвитку регіонів. Обіймати первинні посади в органах державної влади та самоврядування різних рівнів, в міжнародних та регіональних організаціях, у комерційних та недержавних структурах, здійснювати аналітичну та проектну діяльність.
Самостійне працевлаштування.

Подальше навчання

Випускник бакалаврського рівня вищої освіти може продовжувати навчання на освітньому рівні магістр, а також підвищувати кваліфікацію й отримувати додаткову освіту за сертифікованими програмами та програмами післядипломного навчання.

Learning style and methods
Підходи до викладання та навчання

Лекції, практичні та лабораторні заняття, участь у міждисциплінарних проектах та тренінгах, самостійна робота з використанням літературних фахових джерел та підручників, конспектів, консультацій із викладачами, а також шляхом участі у групах з розробки проектів, підготовки кваліфікаційної роботи бакалавра.

Система оцінювання

Письмові та усні екзамени, есе, презентації, поточний контроль, розрахункові, розрахунково-графічні та курсові роботи.

Program competencies
Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, що передбачає застосування положень і відповідних методів і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні
 • Інструментальні компетентності:
  • Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово.
  • Здатність спілкуватися другою мовою.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  • Здатність до аналізу та синтезу.
 • Міжособистісні компетентності:
  • Здатність працювати в команді.
  • Навички міжособистісної взаємодії.
  • Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
  • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 • Системні компетентності:
  • Здатність вчитися і бути сучасно навченим.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Здатність пристосовуватись до нових ситуацій.
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Прагнення до збереження навколишнього середовища та здійснення безпечної діяльності.
Спеціальні
 • Предметні:
  • Знання про природу, динаміку, принципи організації та історичні тенденції розвитку міжнародних відносин.
  • Здатність розуміти міжнародні відносини у різних контекстах, зокрема політичному, безпековому, правовому, економічному, суспільному, культурному та інформаційному.
  • Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки, налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин різного рівня.
  • Знання про природу, джерела та інститути зовнішньої та внутрішньої політики держави.
  • Здатність використовувати нормативно-правові акти, що регламентують професійну діяльність; забезпечувати дотримання правових та моральноетичних норм поведінки.
  • Розуміння основ сучасного міжнародного права та його впливу на структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
 • Фахові:
  • Розуміння основ сучасної світової економічної системи та структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на  структуру й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
  • Здатність описувати політичні, економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати, виявляти відповідні закономірності на різних рівнях ієрархії.
  • Знання засад дипломатичної та консульської служби, дипломатичного протоколу та етикету.
  • Розуміння міжнародних інтеграційних процесів та місця в них України з урахуванням національних інтересів України на міжнародній арені.
  • Здатність створювати та організовувати ефективні суспільні комунікації.
  • Розуміння характеристик розвитку країн та регіонів, особливостей та закономірностей глобальних процесів та місця в них окремих держав.
  • Розуміння специфіки організації маркетингової та логістичної діяльності на певних територіях.
  • Розуміння специфіки функціонування реального сектору економіки регіону. Здатність аналізувати та прогнозувати його розвиток в мінливих ринкових умовах
 • Інноваційні:
  • Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці України з ними.
  • Здатність до здійснення комунікації у ділових міжрегіональних, державних та міжнародних відносинах, обґрунтовувати власну думку щодо ефективних форм реалізації політичного та соціально-економічного розвитку на мега-, макро-, мезо і макрорівнях.
  • Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних та управлінських задач; використовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування економічних рішень.
  • Знання теоретичних основ та практичних навичок оцінювання й аналізу безпекової компоненти регіональних та міжнародних відносин.
  • Здатність впроваджувати інноваційні заходи та технології в діяльність суб’єктів регіонального розвитку, налагодження суспільних комунікацій та міжнародних відносин.
 • Компетентності для індивідуального вибору:
  • Здатність використовувати рекламні і РR-технології й організувати системи соціальних комунікацій в умовах сучасної інформаційно-технологічної інфраструктури.
  • Здатність аналізувати чужі та створювати власні журналістські матеріали, враховуючи найважливіші змістові аспекти пропаганди засобами масової комунікації сутності української національної ідеї державотворення і формування у людей почуття патріотизму, національної гідності, громадянської мужності.
  • Володіти навичками опису соціальних процесів методами статистичного аналізу; розуміння базових понять та теоретичного підґрунтя соціальної статистики.
  • Здатність критично розуміти і застосовувати механізми формування іміджу різних рівнів (індивідуального, предметного, корпоративного та ін.).
  • Здатність орієнтуватися в актуальних напрямах сучасних наукових досліджень, володіти термінологією відповідної галузі знань, методикою та методологією науково-дослідницької роботи; самостійно планувати, організовувати й проводити науково-дослідницьку діяльність як студента.
Program learning outcomes
Ключові:
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
 • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок.
 • Уміти використовувати знання методів обробки інформації та комунікаційних технологій при вирішенні професійних завдань (управління інформацією).
 • Знати основні методи системного аналізу, закономірності побудови, функціонування та розвитку систем для розв’язання задач аналізу та синтезу.
 • Уміти використовувати результати проведеного аналізу для синтезування отриманої інформації.
 • Уміти організовувати діяльність роботи команди та ефективно управляти часом.
 • Мати навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 • Вміти визнавати різноманітність культур, проводити їх аналіз; сприймати особливості взаємодії в системі орієнтації іншої культури.
 • Уміти враховувати знання процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у соціальній діяльності.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), уміння складати реферати, анотації, аналітичні огляди тощо.
 • Здатність пристосовуватись до обставин, що постійно змінюються в сфері професійної діяльності.
 • Демонструвати знання та розуміння розділів з вищої математики, фізики, хімії при вирішенні практичних завдань професійної сфери.
 • Знати основні фактори техногенного впливу на навколишнє середовище і основні методи захисту довкілля.
 • Знати методи оцінювання потенційних небезпек на виробництві; розробляти заходи охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Спеціальні:
 • Демонструвати знання щодо природи, еволюції, стану теоретичних досліджень міжнародних відносин, світової політики та економіки, а також про природу та джерела зовнішньої політики держав і діяльність інших учасників міжнародних відносин.
 • Демонструвати знання про природу та характер взаємодій окремих країн та регіонів на глобальному, регіональному та локальному рівнях.
 • Розуміти процес опису та оцінювання міжнародної ситуації, використання різних джерел інформації про міжнародні та зовнішньополітичні події та процеси. Демонструвати абстрактне мислення, систематизувати й упорядковувати отриману інформацію.
 • Розуміти принципи використання теоретичних знань з міжнародних відносин, зовнішньої політики, міжнародної безпеки та конфліктів, регіоналістики при вирішенні практичних завдань.
 • Застосовувати набуті знання, розуміти предметну фахову область на практиці, бути відкритим до застосування знань з урахуванням конкретних ситуацій. Знати та використовувати фахову термінологію, щодо міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.
 • Уміти налагодити ефективну комунікацію в міжнародних відносинах та регіоналістиці.
 • Визначати політичні, дипломатичні, безпекові, суспільні, юридичні, економічні й інші ризики у сфері міжнародних відносин та глобальних процесів.
 • Аналізувати та оцінювати сучасні підходи до вирішення проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та економіки.
 • Визначати причини, типи та характер міжнародних та міжрегіональних конфліктів і суперечок, розуміти економічні та дипломатичні методи їх вирішення, відстоюючи національні інтереси.
 • Ідентифіковувати та бути учасником ділових міжнародних організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних відносин на мега-, макро-, мезоі мікрорівнях.
 • Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіонального розвитку та міжрегіональних зв’язків.
 • Оцінювати події міжнародного життя, процеси в сфері міжнародного співробітництва та міжнародної безпеки, стан взаємодії в міжнародних та регіональних системах.
 • Розуміти та застосовувати базові знання основних нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних відносин та в діяльності органів місцевого самоврядування.
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • Демонструвати знання та навички з ведення ділового протоколу та ділового етикету у сфері міжрегіональних та міжнародних відносин, враховуючи особливості міжкультурного спілкування на професійному та соціальному рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію державною та іноземними мовами.
 • Брати участь у фахових дискусіях із проблем міжнародних відносин, зовнішньої політики та міжнародних комунікацій, регіонального розвитку, поважати опонентів і їхню точки зору.
 • Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.
 • Оволодіти стандартними методиками аналізу і розрахунків показників розвитку об'єкта управління. Орієнтуватися в методах аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
Resource support for program implementation
Специфічні характеристики кадрового забезпечення

Понад 70 % професорсько-викладацького складу, задіяного до викладання циклу дисциплін професійної підготовки, мають відповідні наукові ступені до дисциплін, які викладають.

Специфічні характеристики матеріальнотехнічного забезпечення

Використання сучасного обладнання, зокрема https://op.edu.ua/about/set_up_documents#8

Academic mobility

Академічна мобільність (регламентується Постановою КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року).

 

Національна кредитна мобільність

На основі двосторонніх договорів між ОНПУ та технічними університетами України.

Міжнародна кредитна мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів між ОНПУ та університетами партнерами.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

На загальних умовах, та засвоєнні дисципліни «Українська мова як іноземна».

Educational components of the program (training plan)
Program scope 

240 кредитів ЄКТС, нормативний строк підготовки:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • а заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців. 

Scanned copies of the educational program and curriculum

Upon a successful completion of respective educational program with subsequent attestation the student (graduate), is awarded an appropriate University degree qualification getting the relevant level higher educational institution Diploma.
Higher education studies qualification level/degree awarded to graduates:
Educational qualification 
Бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій
Higher education document issued to graduates:
Bachelor Diploma;
European model Bachelor Diploma Supplement.
Qualification according to higher educational institution program completion document 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр;

Спеціальність – 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;

Освітня програма – Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.

Special field Department ensuring the program implementation 
Educational Program Manager, contact person 
Озернюк Ганна Володимирівна