Журналістика

ID: 50625
Галузь знань: 
06 Журналістика
Спеціальність: 
061 Журналістика
Спеціалізація: 
Журналістика
Ступінь та кваліфікація, що здобуває випускник програми
Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику:
Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику 
Бакалавр журналістики.
Документи про вищу освіту, що видаються випускнику програми
Диплом бакалавра;
Додаток до диплома бакалавра європейського зразка.
Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти – Бакалавр.

Спеціальність – 061 Журналістика.

Освітня програма – Журналістика.

Обсяг програми 

240 кредитів ЄКТС.

Тривалість програми 

На основі повної загальної середньої освіти:

 • за денною формою навчання – 3 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 4 роки 8 місяців.

На основі ступеня молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 • за денною формою навчання – 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців;
 • за заочною формою навчання – 3 роки 8 місяців.

Строк перепідготовки з іншої спеціальності становить 1–2 роки.

Форма здобуття освіти 

Очна (денна); заочна.

Мова викладання 

Українська.

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми 
Гарант освітньої програми 
Опис предметної області програми 
Об'єкти вивчення та діяльності:

соціальні комунікації в різних виявах і видах; продукти соціального комунікування; аудиторія та інші споживачі (користувачі) цих продуктів. 

Цілі навчання:

сформувати здатність випускника розв’язувати складні спеціалізовані завдання в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування теоретичних положень і методів, поєднання традиційних та інноваційних підходів до об’єкта вивчення, академічних і позаакадемічних активностей, українського та світового досвіду. 

Теоретичний зміст предметної області:

поняття про журналістику, рекламу та зв’язки з громадськістю, видавничу діяльність та редагування й інші види інституційної комунікаційної діяльності.

Методи, методики та технології:

прикладні соціально-комунікаційні технології; методи й методики збору, обробки та поширення інформації, медіапланування, професійні норми та стандарти й інші спеціальні методики, що використовують у сфері соціальних комунікацій і вузькопрофесійних галузях соціального комунікування. 

Інструменти та обладнання:

комп’ютерна техніка, телевізійне та радіообладнання, програмне забезпечення для обробки зображень, відео, звуку та верстки.

Фокус освітньої програми 

Загальна вища освіта зі спеціальності 061 Журналістика, що ґрунтується на теоретичних знаннях і практичних навичках, необхідних для професійної діяльності в засобах масової комунікації, на мультимедійних платформах із використанням новітніх інформаційних технологій.

Ключові слова: журналістика, соціальні комунікації, масмедіа.

  Особливості та відмінності програми 

  Підготовка журналіста, здатного працювати в умовах конвергентності на різних медіаплатформах.

  Сприяння індивідуалізації освітньої траєкторії, участі у тренінгах і майстер-класах, гуманізації відносин між здобувачем освіти і надавачем освітніх послуг.

  Отримання через вибіркові компоненти неспеціалізованих надпрофесійних компетенцій і навичок, соціально-політичних, психолого-етичних, правових, економічних, екологічних тощо.

  Додаткові можливості програми 

  Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної компетентності.

  Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.

  Здобувачі вищої освіти мають можливість навчатися на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу Одеського національного політехнічного університету.

  Особливості реалізації програми
  Підходи до викладання та навчання
  Підходи до викладання та навчання

  Основними підходами до викладання є студентоцентрованість, індивідуально-особистісне і проблемно-орієнтоване навчання у формі лекцій, практичних занять, лабораторних робіт; самонавчання, індивідуальних консультацій; навчання під час проходження практик; передбачається участь у творчих проєктах, науково-практичних конференціях, семінарах, а також у тренінгах, майстер-класах фахівців з медіакомунікацій.

  Система оцінювання

  Усне та письмове опитування; тестовий контроль, презентація творчих та дослідницьких робіт; заліки, екзамени; захист реферативних, розрахунково-графічних, курсових робіт, курсових проєктів; захист звітів із практики; захист кваліфікаційних робіт.

  Система оцінювання
  Ресурсне забезпечення реалізації програми
  Специфічні характеристики кадрового забезпечення

  Викладацький склад відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 80 % професорсько-викладацького складу мають наукові ступені.

  Специфічні характеристики матеріально-технічного забезпечення

  У процесі реалізації програми використовуються навчальні приміщення, устаткування, мультимедійне обладнання; наявна необхідна соціально-побутова інфраструктура: https://op.edu.ua/about/reports#11

  Специфічні характеристики інформаційно- методичного забезпечення

  У процесі реалізації програми використовуються::

  • електронні матеріали, зокрема навчально-методичні комплекси дисциплін, авторські розробки (https://op.edu.ua/library,  https://el.opu.ua/course/index.php?categoryid=68), та віртуальне навчальне середовище Google Class з відповідним навчально-методичним забезпеченням;
  • офіційний сайт ОП  − https://op.edu.ua − містить інформацію про освітні програми, інформаційні картки навчальних дисциплін, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
  Академічна мобільність
  Нормативно-правові акти

  Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https://op.edu.ua/document/2501

  Національна кредитна мобільність

  На основі двосторонніх договорів між ОП та ЗВО України.

  Міжнародна кредитна мобільність

  У рамках програм ЄС Еразмус + на основі спільних договорів між Державним університетом «Одеська політехніка» та університетами партнерами.

  Освітні компоненти програми (план підготовки)
  Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2021 рік вступу
  Обов'язкова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Іноземна мова 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Історія України та української культури
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Риторика та аргументація 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Риторика та аргументація 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія соціальних комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія соціальних комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Філософія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Соціальна інформатика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Українська мова (за професійним спрямуванням)
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи академічної грамотності
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Вступ до фаху
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Історія української журналістики
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Новітні інформаційно-комунікаційні технології
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Професійно-ділові комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Історія зарубіжної журналістики
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Етика медіадіяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Практична стилістика та культура мови
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія і методика журналістської творчості 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія і методика журналістської творчості 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія масових комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія масових комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи мережевих технологій
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Безпека професійної діяльності журналіста
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Фотожурналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Жанри медіатекстів
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Пресова журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Журналістика даних
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Сучасна публіцистика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістське розслідування
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Радіожурналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Медіаправо
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Тележурналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Інтернет-журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Агенційна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація роботи пресслужби
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Газетно-журнальне виробництво 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Газетно-журнальне виробництво 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Регіональна і галузева журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Реклама та зв'язки з громадськістю
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.

  Практична підготовка

  Ознайомлювальна практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
  Навчальна практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
  Виробнича практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік. Диференційований залік.
  Переддипломна практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік. Диференційований залік.

  Атестація

  Кваліфікаційна робота
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Захист роботи.
  Викладач: наукові керівники кваліфікаційних робіт затверджуються щорічно наказом ректора
  Вибіркова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Українська мова як іноземна 1 - 6
  Кількість кредитів ЄКТС: 12.0
  Семестр: 1 та 2 та 3 та 4 та 5 та 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 7
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи Європейського права
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правове регулювання інформаційної діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Лінгвокультурологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Ситуативна англійська мова
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Лідерство та кар'єрний розвиток
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: старший викладач Семенкова А.М.
  Толерантність та дискримінація
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Етика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к.ф.н. доцент Бородіна Н. В.
  Логіка
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Практики культурної комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іміджологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-документне забезпечення діяльності підприємств
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Фактчекінг
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи екології
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Екологічна безпека
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.
  Екологія та сталий розвиток
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Економічна теорія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.
  Економічні студії
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к.е.н., доц. ВолковаН. І
  Основи фінансової грамотності
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к.е.н. доц. Щьокіна Є.Ю.
  Макроекономіка та основи економічної політики
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.
  Основи комерційної діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.
  Основи ринкової економіки
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Міжнародна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Міжнародна та європейська безпека
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Інформаційні війни
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Журналістська майстерність
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи графічного дизайну
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Техніка мовлення на радіо та телебаченні
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Копірайтинг
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Екстремальна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Психологія кримінальної поведінки
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Обробка інформації баз даних у медіасфері
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Організаційно-адміністративні засади захисту інформації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Соціологія організацій
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: старший викладач Семенкова А.М.
  Креативні технології в рекламі та PR
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Медіапсихологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Соціальна робота з етнічними меншинами
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: ст.викл. Чусова О.М.
  Медіаосвіта та медіаграмотність
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіакритика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи критичного мислення
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: старший викладач Семенкова А.М.
  Медіамаркетинг
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к.е.н., доц. Журан О.А.
  Регіональний менеджмент
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Методи вивчення громадської думки
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Політична журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Економічна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Екологічна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Артжурналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Тревелжурналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Військова журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Блогінг
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Академічна доброчесність
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Практикум з англійської мови для ЄВІ
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2020 рік вступу
  Обов'язкова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Історія України та української культури
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Українська мова (за професійним спрямуванням)
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Філософія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Риторика та аргументація 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Риторика та аргументація 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія соціальних комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія соціальних комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Соціальна інформатика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Англійська мова 1.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Англійська мова 1.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Німецька мова 1.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Німецька мова 1.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Польська мова 1.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Польська мова 1.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іспанська мова 1.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іспанська мова 1.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Вступ до фаху
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Сучасна публіцистика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика PR 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика PR 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Історія української та зарубіжної журналістики
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Новітні інформаційно-комунікаційні технології
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Професійно-ділові комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Практична стилістика та культура мови
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи менеджменту медіаіндустрії
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія і методика журналістської творчості 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія і методика журналістської творчості 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Теорія та практика реклами 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика реклами 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Етика медіадіяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія масових комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія масових комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Редагування медіатекстів
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи академічної грамотності
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Основи графічного дизайну
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Аудіовізуальні комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Міжнародна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Інтернет-журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Копірайтинг
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Методи вивчення громадської думки
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Видавнича справа та редагування 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Видавнича справа та редагування 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теле-радіовиробництво
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Фактчекінг
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.

  Курсові проекти

  Актуальні проблеми журналістикознавства
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Захист курсового проекту.
  Медіакомунікації як соціально-гуманітарні практики
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Захист курсового проекту.

  Практична підготовка

  Виробнича практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.
  Переддипломна практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.

  Атестація

  Кваліфікаційна робота
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Захист роботи.
  Вибіркова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Естетика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правознавство
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правове регулювання інформаційної діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Політологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Етика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Психологія мас-медіа
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Медіаправо
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Толерантність та дискримінація
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Лідерство та кар'єрний розвиток
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іміджологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Конфліктологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи академічної доброчесності
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 або 4 або 5 або 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Екологічна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційне забезпечення екологічної діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Екологічна психологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Медіаекономіка
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: доцент Журан О.А.
  Економічні студії
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к.е.н., доц. Волкова Н. І, к.е.н., доц. Задорожнюк Н. О.
  Макроекономіка
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційний бізнес
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Економічні основи організації бізнесу
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи ринкової економіки
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Англійська мова 2.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Англійська мова 2.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Німецька мова 2.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Німецька мова 2.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іспанська мова 2.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іспанська мова 2.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Французька мова 2.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Французька мова 2.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Польська мова 2.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Польська мова 2.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Англійська мова 3.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Англійська мова 3.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Німецька мова 3.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Німецька мова 3.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іспанська мова 3.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іспанська мова 3.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Французька мова 3.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Французька мова 3.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Польська мова 3.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Польська мова 3.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Англійська мова 4.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Англійська мова 4.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Німецька мова 4.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Німецька мова 4.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іспанська мова 4.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іспанська мова 4.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Французька мова 4.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Французька мова 4.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Польська мова 4.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Польська мова 4.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Українська мова як іноземна 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
  Українська мова як іноземна 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
  Українська мова як іноземна 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
  Українська мова як іноземна 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
  Українська мова як іноземна 5
  Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
  Українська мова як іноземна 6
  Кількість кредитів ЄКТС: 2.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.
  Українська мова як іноземна 7
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н. , доц. Коляда-Березовська Т. Ф.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Організація роботи пресслужби
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістська майстерність
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Арт-журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Міжнародна та європейська безпека
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Соціологія організації
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Обробка інформації баз даних та знань
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Психологія емоцій
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Фотожурналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Психологія управління
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Психологія кримінальної поведінки
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Креативні технології в рекламі та PR
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Філософія політики
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: доктор філософських наук, професор Розова Т.В., доктор філософських наук, професор Чорна Л. В.
  Основи критичного мислення
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Організаційно-адміністративні засади захисту інформації
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Соціальна психологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-аналітична діяльність у медіасфері
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Інформаційна діяльність у сфері культури та мистецтв
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи європейського права
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Медіакритика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Формати сучасного артринку
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Соціально-культурна анімація
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістське розслідування
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Регіональний менеджмент
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  PR-технології в соціальній роботі
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіаосвіта та медіаграмотність
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія масової культури та ідеологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: канд. філос. н., Никитченко О.Е.; канд. мистецтвознавства, доцент, Ткаченко Р.В.
  Соціальна робота з етнічними меншинами
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Видавничий менеджмент
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Продюсерська справа в мистецтві
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Практикум з англійської мови для ЄВІ
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2019 рік вступу
  Обов'язкова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Історія України та української культури
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та історія журналістики
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Українська мова (за професійним спрямуванням)
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Філософія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Етика журналістської, рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Новітні інформаційні технології
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Міжнародна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Вступ до фаху
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія соціальних комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Теорія соціальних комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Культура мови та риторика 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Культура мови та риторика 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Практична стилістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія і методика журналістської творчості 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія і методика журналістської творчості 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Сучасна публіцистика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-аналітична діяльність 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-аналітична діяльність 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та практика реклами 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика реклами 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи літературного редагування
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика PR 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та практика PR 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Практика журналістської діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Практика журналістської діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Практика рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Менеджмент в журналістській, рекламній та РR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Викладач: к.е.н., доцент Журан О.А.

  Курсові проекти

  Інформаційно-аналітична діяльність
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Захист курсового проекту.

  Практична підготовка

  Виробнича практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.
  Переддипломна практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.

  Атестація

  Кваліфікаційна робота
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Захист роботи.
  Вибіркова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
  Естетика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правознавство
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правове регулювання інформаційної діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Політологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи менеджменту
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.е.н., доц. Кучеренко К.В.
  Професійно-ділові комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
  Видавничий менеджмент
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія масових комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Теорія масових комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Етика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Цивільне право
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Трудове і підприємницьке право
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Соціологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Економічні студії
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація ділової комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
  Міжкультурні комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Масова комунікація і інформація 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Масова комунікація і інформація 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Іноземна мова 1. 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іноземна мова 2.1 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.2 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.3 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.4 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи охорони праці
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Соціальна інформатика
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи соціокомунікативної діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи соціокомунікативної діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіакультура 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Медіакультура 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіатехнології
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи графічного дизайну
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Аудіовізуальні комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Інтернет-журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація роботи прес-служби
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теле-радіовиробництво
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Видавнича справа та редагування 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Видавнича справа та редагування 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.

  Навчальні дисципліни індивідуального вибору

  Організація рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи маркетингу
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Історія моди
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістська майстерність
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Стандартизація в інформаційній сфері
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іміджологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Креативні технології в рекламі та PR
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи науково-дослідної роботи
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Культура і влада
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістське розслідування
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Інформаційний бізнес
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Продюсерська справа в мистецтві
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іноземна мова 2 Частина 2.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2 Частина 2.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2 Частина 2.3
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2 Частина 2.4
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Українська мова як іноземна 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 5
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 6
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Мова навчання (російська) 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 5
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 6
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2018 рік вступу
  Обов'язкова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Історія України та української культури
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та історія журналістики
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Українська мова (за професійним спрямуванням)
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Філософія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Етика журналістської, рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Новітні інформаційні технології
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Міжнародна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Вступ до фаху
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія соціальних комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Теорія соціальних комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Культура мови та риторика 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Культура мови та риторика 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Практична стилістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія і методика журналістської творчості 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія і методика журналістської творчості 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Сучасна публіцистика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-аналітична діяльність 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-аналітична діяльність 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та практика реклами 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика реклами 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи літературного редагування
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика PR 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та практика PR 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Практика журналістської діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Практика журналістської діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Практика рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Менеджмент в журналістській, рекламній та РR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Викладач: к.е.н., доцент Журан О.А.

  Курсові проекти

  Інформаційно-аналітична діяльність
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Захист курсового проекту.

  Практична підготовка

  Виробнича практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.
  Переддипломна практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.

  Атестація

  Кваліфікаційна робота
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Захист роботи.
  Вибіркова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.
  Естетика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правознавство
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правове регулювання інформаційної діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Політологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи менеджменту
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.е.н., доц. Кучеренко К.В.
  Професійно-ділові комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
  Медіакомунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія масових комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Теорія масових комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Етика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Цивільне право
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Трудове і підприємницьке право
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Соціологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Економічні студії
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація ділової комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
  Міжкультурні комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Масова комунікація і інформація 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Масова комунікація і інформація 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Іноземна мова 1. 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іноземна мова 2.1 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.2 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.3 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.4 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи охорони праці
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.т.н. доцент Ярова І.А.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Соціальна інформатика
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи соціокомунікативної діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи соціокомунікативної діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіакультура 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Медіакультура 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіатехнології
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи графічного дизайну
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Аудіовізуальні комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Інтернет-журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація роботи прес-служби
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теле-радіовиробництво
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Креативні технології в рекламі та РR 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Креативні технології в рекламі та РR 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.

  Навчальні дисципліни індивідуального вибору

  Організація рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи маркетингу
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Історія моди
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістська майстерність
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Стандартизація в інформаційній сфері
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іміджологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація роботи рекламної та PR-агенцій
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи науково-дослідної роботи
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Культура і влада
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістське розслідування
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Інформаційний бізнес
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Продюсерська справа в мистецтві
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іноземна мова 2 Частина 2.1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2 Частина 2.2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2 Частина 2.3
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2 Частина 2.4
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Українська мова як іноземна 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 5
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська мова як іноземна 6
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Мова навчання (російська) 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 5
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Мова навчання (російська) 6
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Підготовка на базі повної загальної середньої освіти, 2017 рік вступу
  Обов'язкова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Історія України та української культури
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та історія журналістики
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Українська мова (за професійним спрямуванням)
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Філософія
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Етика журналістської, рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Новітні інформаційні технології
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.т.н. доцент кафедри Сапожнікова Н.Ю.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Міжнародна журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Вступ до фаху
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія соціальних комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Теорія соціальних комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Культура мови та риторика 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Культура мови та риторика 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Практична стилістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія і методика журналістської творчості 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія і методика журналістської творчості 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Сучасна публіцистика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-аналітична діяльність 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Інформаційно-аналітична діяльність 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та практика реклами 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика реклами 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи літературного редагування
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія та практика PR 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Теорія та практика PR 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Практика журналістської діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Практика журналістської діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Практика рекламної та PR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Менеджмент в журналістській, рекламній та РR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Викладач: к.е.н., доцент Журан О.А.

  Курсові проекти

  Інформаційно-аналітична діяльність
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Захист курсового проекту.

  Практична підготовка

  Виробнича практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.
  Переддипломна практика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою: Диференційований залік.

  Атестація

  Виконання дипломної роботи
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Форма контрою:
  Вибіркова частина

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Естетика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правознавство
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Правове регулювання інформаційної діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Політологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи маркетингу
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к.е.н., доц. Журан О.А.
  Професійно-ділові комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
  Медіакомунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Теорія масових комунікацій 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Теорія масових комунікацій 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: д. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Етика
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Цивільне право
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Трудове і підприємницьке право
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Соціологія
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Економічні студії
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація ділової комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: канд. пед. наук, доцент Василенко О.П.
  Міжкультурні комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Масова комунікація і інформація 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Масова комунікація і інформація 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Викладач: к. філол. н., доц. Василенко О.П.
  Іноземна мова 1. 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 1. 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 1.5
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Іноземна мова 2.1 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.2 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.3 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Іноземна мова 2.4 Частина 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.

  Навчальні дисципліни професійної підготовки

  Соціальна інформатика
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Основи соціокомунікативної діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Основи соціокомунікативної діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіакультура 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Медіакультура 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Медіатехнології
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Основи графічного дизайну
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Аудіовізуальні комунікації
  Кількість кредитів ЄКТС: 5.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Інтернет-журналістика
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація роботи прес-служби
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Теле-радіовиробництво
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Креативні технології в рекламі та РR 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Креативні технології в рекламі та РR 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить курсову роботу.
  Форма контрою: Екзамен. Захист курсової роботи.
  Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Аудіовізуальні засоби в журналістській, рекламній та РR-діяльності 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Екзамен.
  Організація рекламної та РR-діяльності
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістська майстерність
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Організація роботи рекламної та РR-агенцій
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Журналістське розслідування
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить реферативну роботу
  Форма контрою: Залік.
  Основи соціально-психологічного тренінга
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Гендерні аспекти соціальної роботи
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Економічні основи соціальної роботи
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Соціальна статистика
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 8 (денна форма).
  Містить розрахунково-графічну роботу.
  Форма контрою: Залік.

  Навчальні дисципліни загальної підготовки

  Українська (російська) мова 1
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 1 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська (російська) мова 2
  Кількість кредитів ЄКТС: 7.5
  Семестр: 2 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська (російська) мова 3
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 3 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська (російська) мова 4
  Кількість кредитів ЄКТС: 6.0
  Семестр: 4 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська (російська) мова 5
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.0
  Семестр: 5 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська (російська) мова 6
  Кількість кредитів ЄКТС: 4.5
  Семестр: 6 (денна форма).
  Форма контрою: Залік.
  Українська (російська) мова 7
  Кількість кредитів ЄКТС: 3.5
  Семестр: 7 (денна форма).
  Форма контрою: Екзамен.
  Академічні та професійні права випускників
  Доступ до подальшого навчання 

  Можливість продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

  Працевлаштування випускників 

  Випускники зможуть працювати на посадах журналіста, адміністратора телевізійних передач, фахівеця з інтерв’ювання, фотокореспондента, асистента режисера телебачення, адміністратора програм радіо та телебачення тощо.

  Перелік компетентностей випускника 
  Інтегральна компетентність

  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі соціальних комунікацій, що передбачає застосування положень і методів соціально-комунікаційних та інших наук і характеризується невизначеністю умов.

  Загальні компетентності
  • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
  • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
  • Здатність бути критичним і самокритичним.
  • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
  • Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
  • Здатність працювати в команді.
  • Здатність навчатися і оволодівати сучасними знаннями. 
  • Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
  • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
  • Здатність спілкуватися державною мовою.
  • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
  Спеціальні компетентності
  • Здатність застосовувати знання зі сфери соціальних комунікацій у своїй професійній діяльності.
  • Здатність формувати інформаційний контент.
  • Здатність створювати  медіапродукт.
  • Здатність організовувати й контролювати командну професійну діяльність.
  • Здатність ефективно просувати створений  медійний  продукт.
  • Здатність до провадження безпечної  медіадіяльності.
  • Здатність установлювати комунікацію з представниками різних інституцій та організацій на правових засадах із дотриманням професійної етики і доброчесності.
  • Здатність до творчості, креативного вирішення проблемних ситуацій, продукування інноваційних ідей та їх впровадження у професійну діяльність.
  • Здатність аналізувати, критично оцінювати, редагувати авторські матеріали та просувати їх на різних медіаплатформах.
  • Здатність виявляти особливості  медіавиробництва, медіатворчості та медіаспоживання, оцінювати їх ефективність та за потреби корегувати.
  • Здатність аналізувати тенденції сучасного інформаційного ринку для провадження бізнес-діяльності в медіасфері.
  Програмні результати навчання 
  • Пояснювати свої виробничі дії та операції на основі отриманих знань.
  • Застосовувати знання зі сфери предметної спеціалізації для створення інформаційного продукту чи для проведення інформаційної акції.
  • Оцінювати свій або чужий інформаційний продукт, інформаційну акцію, що організована й проведена самостійно або  з колегами.
  • Виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
  • Використовувати сучасні інформаційні й комунікаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних завдань.
  • Планувати свою діяльність та діяльність колективу з урахуванням цілей, обмежень та передбачуваних ризиків.
  • Координувати виконання особистого завдання із завданнями колег.
  • Виокремлювати у виробничих ситуаціях факти, події, відомості, процеси, про які бракує знань, і розкривати способи та джерела здобування тих знань.
  • Оцінювати діяльність колег як носіїв прав і обов’язків  членів суспільства, представників громадянського суспільства.
  • Оцінювати діяльність колег з точки зору зберігання та примноження суспільних і культурних цінностей і досягнень.
  • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію українською мовою.
  • Вільно спілкуватися з професійних питань, включаючи усну, письмову та електронну комунікацію іноземною мовою.
  • Передбачати реакцію аудиторії на інформаційний продукт або на інформаційні акції, зважаючи на положення й методи соціально-комунікаційних наук. 
  • Генерувати інформаційний контент за заданою темою з використанням доступних, а також обов’язкових джерел інформації.
  • Створювати грамотний медіапродукт на задану тему, визначеного жанру, з урахуванням каналу поширення чи платформи оприлюднення.
  • Планувати свою роботу та роботу колег, спрямовану як на генерування інформаційного контенту, так і створення  медіапродукту, а також його промоцію.
  • Розміщувати оперативно інформацію про свій  медіапродукт на доступних інтернет-платформах.
  • Використовувати необхідні знання й технології для виходу з кризових комунікаційних ситуацій на засадах толерантності, діалогу й співробітництва.
  • Встановлювати комунікацію із суб’єктами інформаційних послуг, користувачами, партнерами, органами влади та управління на засадах професійної етики і доброчесності.
  • Критично оцінювати, редагувати авторські матеріали з метою ефективного впливу на масову аудиторію.
  • Наводити аргументи щодо донесення необхідної інформації, просування ідей, технологічних рішень у різних сферах соціальних комунікацій.
  • Забезпечувати громадськість якісною щодо змісту,  форми та впливу масмедійною продукцією.
  • Прогнозувати тенденції розвитку медіаринку, попереджати негативні наслідки, корегувати професійну діяльність.